Dostawy - 276640-2017

18/07/2017    S135

Polska-Poznań: Tabor kolejowy

2017/S 135-276640

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 109-219097)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl
Tel.: +48 616267092
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: DT-II.272.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
34620000 Tabor kolejowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 2 (słownie: dwa) dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) wyprodukowanych i dopuszczonych do eksploatacji po 1 stycznia 2015 r., wraz z:

1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2. Miejscem dostawy pojazdów jest Punkt Utrzymania Taboru (PUT) Koleje Wielkopolskie

Sp. z o.o. zlokalizowany w Poznaniu Koszty związane z dostawą pojazdów do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 109-219097

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/07/2017
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 02/08/2017
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: