Usługi - 276704-2020

15/06/2020    S114

Polska-Warszawa: Usługi programowania pakietów oprogramowania

2020/S 114-276704

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Agencja Atomistyki
Adres pocztowy: Bonifraterska 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Strojek
E-mail: zamowienia@paa.gov.pl
Tel.: +48 225562803

Adresy internetowe:

Główny adres: www.paa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.paa.gov.pl/paa/zamowienia-publiczne/postepowania
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Centralny Organ Administracji Rządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń

Numer referencyjny: 101/2020/CEZAR
II.1.2)Główny kod CPV
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (System KCAD), zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, spełniającego założenia zawarte w Projekcie technicznym Systemu KCAD stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i świadczenie asysty technicznej w okresie gwarancji. Wymagania przedmiotowe zostały określone we wzorze umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w 3 etapach:

* etap pierwszy - Przeprowadzenie analizy Projektu technicznego systemu KCAD i dokonanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, jego ewentualnej modyfikacji.

Zaprojektowanie, przedstawienie i wdrożenie architektury bazy danych części wewnętrznej oraz zewnętrznej systemu KCAD.

* etap druki - Stworzenie i wdrożenie systemu KCAD. Przeprowadzenie instruktaży dla administratorów i użytkowników systemu KCAD.

*etap trzeci - Asysta techniczna w zakresie modyfikacji i rozwoju Systemu KCAD, zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do Wzoru umowy; Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Przewidywana liczba roboczogodzin – 5 000.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda posiadania sytuacji finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia, tj. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia będzie miał możliwość dysponowania środkami finansowymi w wysokości minimum 400 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda złożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na minimum 400 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) zdolności zawodowej - posiadania doświadczenia, tj. należytego wykonania lub wykonywania,

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch umów (zamówień) dotyczących zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu informatycznego opartego

O technologię i platformę Microsoft, platformę Oracle lub równoważną, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto każda.

Zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, co najmniej jeden podmiot, tj. jeden członek konsorcjum lub jeden podmiot trzeci udostępniający potencjał musi posiadać zdolności zawodowe wskazane powyżej.

b) zdolności zawodowej - potencjał kadrowy - dysponowania przez okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. dysponowania co najmniej ośmioosobowym zespołem, w skład którego muszą wchodzić:

— jedna osoba, która posiada co najmniej certyfikat ITIL Foundation, certyfikat PRINCE2 Foundation, certyfikat PRINCE2 Practitioner lub inny równoważny dotyczący zarządzania IT oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi wykonywanymi w oparciu o technologię i platformę Microsoft, platformę Oracle lub inną równoważną, prowadzenia wdrożeń i kontroli jakości takich projektów informatycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania w systemach informatycznych działających

W oparciu o technologię i platformę Microsoft lub inną równoważną,

— dwie osoby, które posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy wymagań i projektowania systemów informatycznych i baz danych opartych o technologię

I platformę Microsoft, platformę Oracle lub inną równoważną,

— dwie osoby, które posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie implementacji oprogramowania aplikacyjnego przy wykorzystaniu narzędzi opartych

O technologię i platformę Microsoft, platformę Oracle lub inną równoważną,

— dwie osoby, które posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania i wdrażania systemów informatycznych opartych o technologię i platformę Microsoft, platformę Oracle lub inną równoważną,

— jedna osoba, która posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, utrzymania, konfiguracji i wsparcia w zakresie eksploatacji systemów informatycznych działających w oparciu o technologię i platformę Microsoft, platformę Oracle lub inną równoważną.

Zamawiający nie dopuszcza, by łączenie kompetencji prowadziło do zmniejszenia zespołu osób uczestniczących w realizacji zamówienia poniżej ośmiu osób.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

* Wykaz osób odpowiadający wymaganiom określonym w rozdziale III pkt 1 ppkt 3 lit. b dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

* Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, usług odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale III pkt 1 ppkt 3 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli

Z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy określający szczegółowo warunki realizacji umowy skanowi załącznik nr 6 do SIWS

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Państwowa Agencja Atomistyki ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, pietro IV p. 401, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura otwarcia jawna

Osoby upoważnione: członkowie komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020