Services - 276876-2021

02/06/2021    S105

România-Codlea: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

2021/S 105-276876

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Codlea
Număr naţional de înregistrare: 4777108
Adresă: Str. Lungă nr. 33
Localitate: Codlea
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505100
Țară: România
Persoană de contact: Violeta Lukacs
E-mail: achizitii_uatcodlea@yahoo.com
Telefon: +40 268251650
Fax: +40 268251809
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.municipiulcodlea.ro/index.php/ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121180
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziţie „Servicii implementare ecosistem digital, personalizare procese și achiziție servicii de instruire”

Număr de referinţă: 4777108/2021/5
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziţie „Servicii implementare ecosistem digital, personalizare procese și achiziție servicii de instruire” în cadrul proiectului cu titlul „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii Municipiului Codlea” cod proiect SIPOCA 840, cod MySMIS 136330.

Achiziționarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale. Soluția va include o platformă de lucru colaborativ care va permite și va facilita accesul cetățeanului la obținerea de beneficii/servicii sociale și exercitarea competențelor partajate ale unității administrativ-teritoriale, asigurând canale de comunicare cu alte entități publice sau private, participante la procesele asistenței sociale.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul pt. raspunsul la solicitarile de clarificari va fi in a 10 a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 206 450.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Municipiul Codlea, Str. Lungă Nr. 33

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziționarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale. Soluția va include o platformă de lucru colaborativ care va permite și va facilita accesul cetățeanului la obținerea de beneficii/servicii sociale și exercitarea competențelor partajate ale unității administrativ-teritoriale, asigurând canale de comunicare cu alte entități publice sau private, participante la procesele asistenței sociale.

Se solicită prestarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale, după cum urmează:

— Servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software)- buget estimativ 1.700.000 RON,

— Servicii de analiza, dezvoltare, configurare și implementare de aplicații capabile de administrare și operare intra/inter-instituțională specifice- buget estimativ 470.000 lei

— Servicii de instruire și dezvoltare a competențelor digitale – buget estimativ 36.450 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 77 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 77-78 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 76-77 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 76 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 79-80 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică-Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 80 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 80 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 79 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică-Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini, pagina 79 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 78 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 79 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 78 / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii Municipiului Codlea” cod proiect SIPOCA 840, cod MySMIS 136330

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: Conditie de calificare: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La completarea DUAE operatorii economici participant vor tine seama si de NOTIFICAREA ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)/02.07.2019.(http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf).

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de prevederile prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Precizari: In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, daca exista. In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste inregistrarea ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante la momentul prezentarii, in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, insotite de traducerea in limba romana.

Nota: Autoritatea contractanta exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire, în care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau inactiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Cerinta 2: evitarea conflictului de interese: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de indeplinire: Declaratia pe proprie răspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. (Se va completa Formularul nr. 4 - Declarație privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese). Persoanele care detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar, Cîmpeanu Paul Mihai, Viceprimar, Rișcău Gheorghe, Administrator public, Ciolan Ștefan Octavian, Secretar Voicu Ciprian, Sef. Serv. A.P. - Popescu Corina, Arhitect Sef - Bradu Claudia, Sef Serv. Contabilitate - Papară Mirela, Consilier programe - Gabor Lucian, Consilier Investitii - Bănceu Silvia, Atomei Viorica, Szekely Cristian, Consilieri Achizitii – Lukacs Violeta, Rosz Georgeana, Dobrovolschi Daniela Iuliana, Consilier juridic – Vasii Maria Ioana; Perju Liliana - Controlor financiar preventiv, Consilier Patrimoniu- Iaru George Adrian, Consilieri- contabilitate Carstolovean Adrian, Lazăr Alina, Consilier IT- Bouaru Radu, Șofer- Biolan Radu Vlad, Ilaşi Constantin-Dorel- expert tehnic cooptat, consilieri locali: Adam Gheorghe Adrian, Albu Erwin, Bangălă Octavian Florin, Cârstolovean Adriana, Coste Marius, Dumitrescu Mihai, Gheorghe Adrian, Iancu Costel, Manole Adrian Eugen, Munteanu Marius Ciprian, Nedeluț Ovidiu Marian, Rabocskai Raoul, Radu Mihai, Săbădașu Vasile Alexandru, Urdea Virgil, Vigheciu Paul Mircea, Vlădău Nicolae.

Ofertantii vor depune, odata cu DUAE, daca este cazul urmatoarele documente: angajamentul ferm de susţinere tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia si/sau acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. (Se va completa Formularul nr. 5 -Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici)

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc al clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta, documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: - certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in DUAE care sa confirme indeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile inscrise in DUAE.

Note:

1. Certificatele/documentele de mai sus trebuie insotite de traducere in limba romana, daca este cazul.

2. In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual Lei/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular.

3. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).

4. In cazul in care cerinta de calificare privind experienta relevanta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, odata cu DUAE trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului. Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv ca desfasoara autorizat activitatea/activitatile supusa/supuse prezentei proceduri. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc al clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Precizari:  in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract (Se va completa Formularul nr. 7- Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului);  cerinta se aplica si pentru (Se va completa Formularul nr. 8) subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;  informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.  prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare din formele: copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.  in cazul persoanelor juridice straine se solicita documente echivalente emise in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana.  obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul/ofertanții trebuie să facă dovada că a/au prestat în ultimii 3 ani, calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cadrul a minim unui contract, servicii similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire. Prin servicii similare se înțeleg, servicii de licențiere acces / analiza, dezvoltare, configurare și implementare, fără a se limita la acestea, prestate în cadrul unor proiecte în care, prin soluția informatică livrată s-a urmărit digitalizarea proceselor de front-office și back-office în scopul facilitării accesului cetățenilor serviciile online oferite acestora. În situatia în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea de scrisori de recomandare de la colaboratori anteriori, sau orice alte documente doveditoare ale recepției serviciilor prestate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar. In situatia in care ofertantul deruleaza un astfel de contract fara sa il finalizeze pana la momentul depunerii ofertelor, acesta poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract executata pana la momentul solicitarii, cu conditia ca serviciile sa fie receptionate. În cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. În cazul în care operatorul economic invoca susținerea unui/unor terț/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor de mai sus, odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. – art. 182 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze. Subcontractantul va depune DUAE si trebuie sa faca dovada ca nu se regaseste in niciunul din motivele de excludere. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificării ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice(SEAP)/02.07.2019, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terți sustinatori și subcontractanți. Ofertantii vor depune, odata cu DUAE documentele solicitate.

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) de catre subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii vor depune, odata cu DUAE Formularul nr. 6 – Declaraţie privind lista subcontractanţilor/asociaţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia şi documentele solicitate.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/07/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/01/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/07/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii 101/2016 actualizată.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2021