Usługi - 277324-2020

15/06/2020    S114

Polska-Poznań: Usługi transmisji sygnału radiowego

2020/S 114-277324

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.
Adres pocztowy: ul. Berwińskiego 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-765
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Zawieja
E-mail: ewa.zawieja@radiopoznan.fm
Tel.: +48 616644916
Faks: +48 618660310

Adresy internetowe:

Główny adres: https://radiopoznan.fm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: tworzenie programu radiowego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu Radia Poznan S.A. w sześciu zadaniach

Numer referencyjny: BKZP/1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług całodobowej emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów do nadajników Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 847 669.56 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Emisja i dosył z obiektu CLR Poznań Piątkowo

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów do nadajników Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zaopatrzenie stacji w nadajnik rezerwowy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Emisja i dosył z obiektu RTCN Góra k. Śremu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów do nadajników Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zaopatrzenie stacji w nadajnik rezerwowy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Emisja i dosył z obiektu RTCN Mikstat k. Ostrowa Wlkp.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów do nadajników Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zaopatrzenie stacji w nadajnik rezerwowy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Emisja i dosył z obiektu TCN Żółwieniec k. Konina

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów do nadajników Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zaopatrzenie stacji w nadajnik rezerwowy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Emisja i dosył z obiektu RTCN Rusinowo k. Piły

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów do nadajników Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zaopatrzenie stacji w nadajnik rezerwowy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Emisja i dosył z obiektu SLR Bolewice

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów do nadajników Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zaopatrzenie stacji w nadajnik rezerwowy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 066-157370
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel S.A.
Adres pocztowy: ul. F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@emitel.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 847 669.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołujący przesyła kopię odwołania przy użyciu platformy za pomocą zakładki „Korespondencja”.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej lub elektronicznej, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020