Tjänster - 27741-2019

21/01/2019    S14

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Analys av konstruktionskostnad avseende projekt för sjukhusinfrastruktur i EU 28, västra Balkan och Turkiet

2019/S 014-027741

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken (EIB)
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Land: Luxemburg
E-post: CS-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4344
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4344
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Analys av konstruktionskostnad avseende projekt för sjukhusinfrastruktur i EU 28, västra Balkan och Turkiet

Referensnummer: CFT - 1516
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71241000 Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med tilldelningen är att förbereda en sektorsstudie om investeringskostnader (byggnads- och utrustningskostnader) för nyligen byggda sjukhus i EU-28, Turkiet och västra Balkan. Länderna har grupperats i regionala kluster. Omfattningen av denna sektorsstudie innefattar både gröna och bruna områden avseende byggnation av nya sjukhus.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 127 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71356200 Tekniskt bistånd
71244000 Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning
71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
71311300 Konsulttjänster för infrastruktur
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 127 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 6
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/02/2019
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/02/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Anbuden kommer att öppnas i ett icke-offentligt förfarande. På skriftlig begäran till EIB (se avsnitt I.1) kommer det skriftliga protokollet från anbudsöppnandet att lämnas till de ekonomiska aktörer, som har lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den kärande fick meddelandet eller, i avsaknad av det, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/01/2019