Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 277487-2014

Wyświetl widok skrócony

13/08/2014    S154

Polska-Warszawa: Pojazdy specjalne

2014/S 154-277487

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: „PKP Intercity” S.A.
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A. Biuro Zakupów Centralnych, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, pok. 302A
Osoba do kontaktów: Magdalena Krukar
E-mail: magdalena.krukar@intercity.pl
Tel.: +48 224731419
Faks: +48 224734333

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.intercity.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa pojazdów drogowo – szynowych oraz pojazdów do odbioru fekaliów z wagonów osobowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 5 (pięciu) pojazdów drogowo-szynowych oraz 5 (pięciu) pojazdów z napędem elektrycznym do odbioru fekaliów z wagonów osobowych z funkcją płukania opróżnionego zbiornika (dalej zwanych „Pojazdami” lub każdy z osobna zwany „Pojazdem”).
2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 2 (dwa) odrębne zadania:
1) Część 1 przedmiotu zamówienia – dostawa 5 pojazdów drogowo-szynowych,
2) Część 2 przedmiotu zamówienia – dostawa 5 pojazdów do odbioru fekaliów.
3. Pojazdy w ramach danego zadania winny być fabrycznie nowe oraz jednego typu.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył nie później niż wraz z dostawą pierwszego Pojazdu następującej dokumentacji (dotyczy każdej z części zamówienia):
1) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) – w ilości 10 egzemplarzy;
2) Instrukcję eksploatacyjną w zakresie obsługi Pojazdów – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
3) Instrukcję utrzymania Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
4) Instrukcję obsługi Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
5) Instrukcję napraw Pojazdu - dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
6) Katalog części zamiennych zawierający niezbędne dane do składania zamówień na te części (nr rysunków wykonawczych, nr katalogowe, rysunki poglądowe z wymiarami montażowymi, producentów) – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkowy, tj. łącznie 6 egzemplarzy.
5. Wraz z dostawą każdego Pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także:
1) Pojazdy drogowo – szynowe /* dotyczy zadania 1:
- dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na drogach publicznych,
- dokumenty, uprawniające do eksploatacji pojazdu na bocznicach kolejowych wydane przez UTK, zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
2) Pojazdy do odbioru fekaliów/* dotyczy zadania 2 dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na drogach
publicznych.
3) Dokumenty gwarancyjne, dotyczy obu zadań.
6. Konstrukcja i parametry:
1) Pojazdu drogowo – szynowego musi zapewniać użytkowanie pojazdu na drogach publicznych i torach kolejowych, w szczególności spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na bocznicach i torach stacyjnych,
2) Pojazdu do odbioru fekaliów musi zapewniać użytkowanie pojazdu na bocznicach kolejowych oraz umożliwić jazdę po drogach publicznych w szczególności spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na międzytorzach.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34114000 Pojazdy specjalne, 34144410 Szambiarki

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 2 (dwa) odrębne zadania:
1) Część 1 przedmiotu zamówienia – dostawa 5 pojazdów drogowo-szynowych,
2) Część 2 przedmiotu zamówienia – dostawa 5 pojazdów do odbioru fekaliów.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa 5 pojazdów drogowo-szynowych
1)Krótki opis:
Konstrukcja i parametry pojazdu drogowo – szynowego musi zapewniać użytkowanie pojazdu na drogach publicznych i torach kolejowych, w szczególności spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na bocznicach i torach stacyjnych.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył nie później niż wraz z dostawą pierwszego Pojazdu następującej dokumentacji (dotyczy każdej z części zamówienia):
1) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) – w ilości 10 egzemplarzy;
2) Instrukcję eksploatacyjną w zakresie obsługi Pojazdów – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
3) Instrukcję utrzymania Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
4) Instrukcję obsługi Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
5) Instrukcję napraw Pojazdu - dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
6) Katalog części zamiennych zawierający niezbędne dane do składania zamówień na te części (nr rysunków wykonawczych, nr katalogowe, rysunki poglądowe z wymiarami montażowymi, producentów) – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkowy, tj. łącznie 6 egzemplarzy.
Wraz z dostawą każdego Pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także:
- dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na drogach publicznych,
- dokumenty, uprawniające do eksploatacji pojazdu na bocznicach kolejowych wydane przez UTK, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
- dokumenty gwarancyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34114000 Pojazdy specjalne, 34144410 Szambiarki

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa 5 pojazdów do odbioru fekaliów
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 5 (pięciu) pojazdów z napędem elektrycznym do odbioru fekaliów z wagonów osobowych z funkcją płukania opróżnionego zbiornika.
Pojazd do odbioru fekaliów musi zapewniać użytkowanie pojazdu na bocznicach kolejowych oraz umożliwić jazdę po drogach publicznych w szczególności spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na międzytorzach
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył nie później niż wraz z dostawą pierwszego Pojazdu następującej dokumentacji (dotyczy każdej z części zamówienia):
1) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) – w ilości 10 egzemplarzy;
2) Instrukcję eksploatacyjną w zakresie obsługi Pojazdów – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
3) Instrukcję utrzymania Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
4) Instrukcję obsługi Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
5) Instrukcję napraw Pojazdu - dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
6) Katalog części zamiennych zawierający niezbędne dane do składania zamówień na te części (nr rysunków wykonawczych, nr katalogowe, rysunki poglądowe z wymiarami montażowymi, producentów) – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkowy, tj. łącznie 6 egzemplarzy.
Wraz z dostawą każdego Pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także:
1) dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na drogach publicznych.
2) dokumenty gwarancyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34114000 Pojazdy specjalne, 34144410 Szambiarki

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:
1) dla części 1 przedmiotu zamówienia - 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych),
2) dla części 2 przedmiotu zamówienia - 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny brutto oferty.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy.
Wykonawcy, którzy wspólnie uzyskają zamówienie, nie mają obowiązku przyjęcia żadnej szczególnej formy prawnej, jednakże zobowiązani będą dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólną ofertę.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarty jest w Sekcji III.2.1., III.2.2. niniejszego ogłoszenia) oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
1. Celem wykazania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, w zakresie posiadania stosownych uprawnień oraz niepodlegania wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą niżej wymienione dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych - pisemny oryginał (np. wg załącznika nr 4 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia);

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 ustawy

z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (np. wg załącznika nr 5 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia);

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (np. wg załącznika nr 7 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia).

2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:
1) pkt. 3 i pkt. 5-7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt. 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administra¬cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. Wykonawcy składający wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2 do 8 winni przedłożyć każdy z osobna.
8. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1 w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego wykonawcę odrębnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej, niż:
dla części 1 przedmiotu zamówienia – 1 845 000 PLN,
dla części 2 przedmiotu zamówienia – 246 000 PLN.
W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim aktualnym kursie NBP w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Celem oceny spełnienia w/w warunku Wykonawca winien przedłożyć:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt III 2.2) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa powyżej dotyczącej tych podmiotów. Wykonawcy składający wspólną ofertę warunek ten muszą spełnić łącznie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) nie mniej niż:
w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia – 1 (jednego) fabrycznie nowego pojazdu drogowo – szynowego;
w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia – 1 (jednego) fabrycznie nowego pojazdu do odbioru fekaliów.
W przypadku dostaw realizowanych wartość należy odnieść do zrealizowanej części dostawy wskazanej
w warunku. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku, Zamawiający żąda przedstawienia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. wg Załącznika nr 6 do SIWZ). Przez dowody należy rozumieć dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, z uwzględnieniem §9 ust. 2 tego Rozporządzenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawcy składający wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu warunki w/w muszą spełnić łącznie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
BFZ4c-073-PU-32/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.9.2014 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.9.2014 - 11:15

Miejscowość

"PKP Intercity" S.A., ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, sala konferencyjna nr 723

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Infrastruktura i Środowisko
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:
1) warunki, określone w sekcji III.2.1) niniejszego ogłoszenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – spełnia każdy
z tych Wykonawców z osobna (odrębnie);
2) warunki określone w pkt. III.2.2. i III.2.3. Wykonawcy składający wspólną ofertę powinni spełniać łącznie.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) oświadczenie wymienione w sekcji III.2.1) pkt. 1 ppkt. 1 – powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego z tych wykonawców z osobna (odrębnie),
2) oświadczenie wymienione w sekcji III.2.1) w pkt. 1 ppkt. 2 – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być przedłożone przez każdego z tych wykonawcę z osobna (odrębnie),
3) dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) w pkt. 1 ppkt 2).÷8).– powinny być przedłożone przez każdego
z Wykonawców z osobna (odrębnie),
4) dokumenty wymienione w sekcji III.2.2) i III.2.3) winny być złożone przez Wykonawców łącznie,
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy.
4. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu winny być złożone w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem innej formy przewidzianej postanowieniami niniejszego ogłoszenia lub przepisami prawa. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego sporządzona będzie w języku polskim.

9. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: magdalena.krukar@intercity.pl lub drogą faksową (nr faksu +48 224734333) za wyjątkiem oferty, uzupełnienia lub wycofania oferty które powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.
11. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne.
12. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy kierować na adres: „PKP Intercity" S.A. Biuro Zakupów Centralnych, ul. Żelazna 59a,
00-848 Warszawa, pok. 302a.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane w ogłoszeniu winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby oferta oraz wszelkie oświadczenia zostały złożone przez Wykonawcę na formularzach udostępnionych przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.
16. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy Pzp i innych przepisów.
17. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data, godzina) oraz numerem, jakim została oferta oznaczona.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki Ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:
1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1.÷2.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2014