Diensten - 27750-2018

20/01/2018    S14

België-Brussel: Dienstenovereenkomst voor informatiemateriaal over natuur en biodiversiteit

2018/S 014-027750

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenovereenkomst voor informatiemateriaal over natuur en biodiversiteit

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2017/0018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het produceren van communicatiemateriaal (gedrukt, online en voor sociale media) ter ondersteuning van belanghebbenden en belangstellenden bij het zoeken naar meer gedetailleerde inlichtingen over de tenuitvoerlegging van het EU-biodiversiteitsbeleid, met inbegrip van kwesties met betrekking tot Natura 2000, de bescherming van de soorten, de waarde van ecosysteemdiensten, invasieve soorten en andere kwesties.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 485 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De specifieke taken van de contractant worden als volgt samengevat:

— halfjaarlijkse productie van de Natura 2000-nieuwsbrief,

— productie van informatiemateriaal op verzoek (brochures, posters, informatiefiches, inhoud voor persberichten, inhoud voor webgebaseerde communicatiemiddelen),

— voorbereiding van materiaal met visuele inhoud voor sociale media (zoals infographics, originele illustraties, foto's enz.) voor verspreiding via de socialemediakanalen van het DG Milieu - minstens eenmaal per maand,

— update op verzoek van de website over natuur en biodiversiteit,

— netwerken en samenwerking.

De opdracht is tweemaal verlengbaar (in totaal 36 maanden), met een begroting van 170 000 EUR per jaar, tweemaal verlengbaar (dus met een totale begroting van 510 000 EUR). Openbare oproep tot inschrijving - dienstenovereenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: prijs - weging / Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit is reeds eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2017/S 044-079856 op 3.03.2017 met als titel „Informatiemateriaal over natuur en biodiversiteit”. De opdracht is tweemaal verlengbaar, de prijs per jaar bedraagt 161 900 EUR, het totaalbedrag inclusief verlengingen bedraagt 485 700 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 138-282429
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2017/770048/SER/ENV.D3
Benaming:

Dienstenovereenkomst voor informatiemateriaal over natuur en biodiversiteit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecosystems Ltd
Postadres: Boulevard Général Wahis 21
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1030
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 510 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 485 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 21 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

21 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 30.10.2015 van het Financieel Reglement, kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

Gelieve op te merken dat dit reeds eerder is bekendgemaakt in vooraankondiging PB S 44 - 079856 op 3.3.2017 met als titel „Informatiemateriaal over natuur en biodiversiteit”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2018