Доставки - 27754-2021

20/01/2021    S13

България-София: Безоловен бензин

2021/S 013-027754

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. „Елисавета Багряна“ № 20, район „Слатина“
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в дирекция ПОЧРД
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486172
Факс: +359 29486194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a
Адрес на профила на купувача: https://portal.justice.government.bg/home/index/09b6119e-7366-4c86-b050-ed514d7b453d

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията

Референтен номер: 93-00-12/2020
II.1.2)Основен CPV код
09132100 Безоловен бензин
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134200 Дизелово гориво
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията.

Видове горива и техните прогнозни количества:

1. Бензин А95 Н — 10 000 литра.

2. Дизелово гориво — 10 000 литра.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 032-074715

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-00-12
Наименование:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
04/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Петрол“ АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Ловеч
Пощенски код: 5500
Държава: България
Електронна поща: zop@petrol.bg
Телефон: +359 29690110
Факс: +359 29690300
Интернет адрес: http://www.petrol.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 38 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обявление за възложена общ. поръчка: 2020/S 032-074715; обявление 959508 по поръчка РОП №00210-2019-0012 на Централния орган за покупки.

Общ. поръчка е проведена изцяло по електр. път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки — № 1721. Договор № 93-00-12/4.02.2020 г. е скл. въз основа на рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. на ЦОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Унищожение на сключения договор може да се иска в случаите по чл. 119 от ЗОП от лицата по чл. 224 (от всяко заинтересовано лице/участник) в срок по чл. 225 — 2 месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчката в РОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/01/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
09132100 Безоловен бензин
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията.

Видове горива и техните прогнозни количества:

1. Бензин А95 Н — 10 000 литра.

2. Дизелово гориво — 10 000 литра.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 28
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 38 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Петрол“ АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Ловеч
Пощенски код: 5500
Държава: България
Електронна поща: zop@petrol.bg
Телефон: +359 29690110
Факс: +359 29690300
Интернет адрес: http://www.petrol.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Срок — удължен до 31.05.2022 г. — с доп. споразумение от 14.01.2021 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Срокът се удължава на осн. чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП — несъществено изменение.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 38 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 38 000.00 BGN