Servicios - 277646-2019

14/06/2019    S113

Nederland-Utrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 113-277646

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Raad voor Accreditatie
Nationaal identificatienummer: 372199788
Postadres: Daalseplein 101
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 SX
Land: Nederland
Contactpersoon: Evert van Beekhuizen
E-mail: evert.van.beekhuizen@rva.nl
Telefoon: +31 302394500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rva.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1234dc42e5938d80999c3419f2955f4e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1234dc42e5938d80999c3419f2955f4e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Managed infrastructuur

Referentienummer: 20190613
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De RvA is voornemens 1 overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het beheer van de centrale infrastructuur en digitale werkplekken. De RvA is voornemens om aan 1 leverancier de opdracht te gunnen. Gekozen is voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72510000 Beheerdiensten in verband met computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde van de opdracht op basis van de huidige uitgaven bedraagt ca. 200 000,- EUR excl. btw per jaar. Over een periode van 4 jaar is de waarde 800 000,- EUR excl. btw.

De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Leverancier kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. De huidige bedragen zijn op basis van de huidige situatie, welke wezenlijk anders is dan de gevraagde situatie (een volledige outsourcing). Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst gaat vermoedelijk in op 9.10.2019 en heeft een looptijd van 4 (vier) jaar met de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst met 4 keer 1 jaar te verlengen, waarin de voorwaarden voor alle door opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken. Opdrachten tot het verrichten van de managed infrastructuur zijn vastgelegd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst gaat vermoedelijk in op 9.10.2019 en heeft een looptijd van 4 (vier) jaar met de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst met 4 keer 1 jaar te verlengen, waarin de voorwaarden voor alle door opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken. Opdrachten tot het verrichten van de managed infrastructuur zijn vastgelegd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgronden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Geschiktheidseisen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2019