Szolgáltatások - 277688-2020

15/06/2020    S114

Magyarország-Budapest: Hajózási tevékenységek

2020/S 114-277688

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435802020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435802020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közszolgáltatás üzemeltetése BKV hajókkal TB-42/20

Hivatkozási szám: EKR000435802020
II.1.2)Fő CPV-kód
60640000 Hajózási tevékenységek
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hivatásforgalmú menetrendszerinti közszolgáltatás üzemeltetése a BKV Zrt. által rendelkezésre bocsátott hajókkal (tervezetten Pest-Buda, Hungária, Lánchíd, Tabán, Várhegy, Budavár, Lágymányos) üzemeltetési szerződés keretében.

Az üzemeltetési szerződés mennyisége tervezetten 60 000 üzemóra/36 hónap.

Ajánlatkérő menetrend alapján rendeli meg a menetrendszerinti közszolgáltatások üzemeltetését a nyertes Ajánlattevőtől. Üzemeltető köteles a menetrendszerinti közszolgáltatások üzemeltetése mellett, a hajók teljeskörű üzemben tartási tevékenységét is elvégezni, továbbá a kikötőkkel kapcsolatos feladatokat a Műszaki leírásban előírtak szerint elvégezni.

Üzemeltető feladatainak részletezését a Műszaki leírás és annak mellékletei tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60640000 Hajózási tevékenységek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Duna folyam budapesti vonalszakasza, 1659-1630 fkm, a kiadott és érvényes menetrend alapján - jelenleg a Kopaszi-gát - Rómaifürdő hajóállomások között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hivatásforgalmú menetrendszerinti közszolgáltatás üzemeltetése BKV-100, BKV-130 és 3011 típusú hajókkal, üzemeltetési szerződés keretében.

A hajók menetrendszerinti járatként történő üzemeltetése: a BKK Zrt. által kiadott menetrend és egyeztetett hajóbeosztás szerint, valamint az abban meghatározott idők teljesítésével és kikötők érintésével, tervezetten legfeljebb napi 10-11 üzemórában, tervezetten 20 000 üzemóra/12 hónap és 60 000 üzemóra/36 hónap mennyiségben. Az üzemeltetést nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírásában, illetve annak mellékleteiben meghatározottak alapján kell végeznie.

A rendelkezésre bocsátott hajók műszaki karbantartását illetve esetleges javítását Ajánlatkérővel egyeztetve kell elvégezni és azok tartalmát bizonylatolni. A hajó személyzetének (elsősorban a hajó vezetőjének) rendelkeznie kell működőképes mobiltelefonnal, amelyen az Ajánlatkérő kijelölt képviselője számára elérhető. Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő a Szerződés megkötését, illetve az Üzemeltetési Jogi Hatósági bejegyzést követő 30 napon belül rendelkezzen vízijármű baleset, valamint a személyszállító hajók utasainak okozott károk tekintetében érvényes CLNI felelősségbiztosítással, továbbá vagyon (casco)- és csoportos utasbiztosítással.

Nyertes ajánlattevőnek az esetleges meghibásodás idejére, a hiba illetékes diszpécsernek történő bejelentésétől számított 60 percen belül cserehajó(ka)t szükséges biztosítania, melyek befogadóképessége legalább 100 fő, életkoruk legfeljebb 45 év.

Ajánlattevőnek a „Teljesítésbe bevonásra kerülő tartalék/ cserehajó maximális életkora a szerződés teljesítésének időtartama alatt (legfeljebb 45 év)” értékelési részszempontra tett megajánlásának alátámasztására, ajánlatában be kell nyújtania egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy maximum hány éves tartalék/ cserehajót fog a teljesítésbe bevonni.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— nyertessége esetén a hajókat a Hajózási Hatóság által előírt követelményeknek megfelelő személyzettel látja el,

— nyertessége esetén a rendelkezésre bocsátott hajók valamelyikének meghibásodása esetén, a hiba illetékes diszpécsernek történő bejelentésétől számított 60 percen belül cserehajót von be a teljesítésbe, melynek befogadóképessége legalább 100 fő, életkora legfeljebb 45 év,

— nyertessége esetén a hajók teljeskörű műszaki, esztétikai és higiéniai karbantartását, javítását Megrendelővel egyeztetve fogja elvégezni és azok tartalmát bizonylatolni fogja,

— nyertessége esetén vállalja, hogy a szerződés megkötését követően, legkésőbb az üzemkezdet napjáig a BKK Zrt-vel menetjegy árusításról szóló Viszonteladói Szerződést köt és az abban foglaltakat betartja,

— nyertessége esetén vállalja, hogy a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül intézkedik az üzemeltetői bejegyzés végett a Hajózási Hatóságnál,

— a teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelni fog az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Hajózási szakterülete vonatkozó szakértői névjegyzékében,

— nyertessége esetén a Szerződés megkötését, illetve az Üzemeltetési Jogi Hatósági bejegyzést követő 30 napon belül rendelkezni fog az ajánlati felhívásban előírt mértékű vízijármű baleset, valamint a személyszállító hajók utasainak okozott károk tekintetében érvényes CLNI felelősségbiztosítással, továbbá vagyon (casco)- és csoportos utasbiztosítással,

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a hajó személyzete (elsősorban a hajó vezetője) rendelkezni fog működőképes mobiltelefonnal,

— nyertessége esetén a kiadott menetrendek alapján végzi az üzemeltetést,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

Folytatás a III.1.4) pontban, a teljes nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutatóban szerepel és a nyilatkozat ezen formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésbe bevonásra kerülő tartalék/ cserehajó maximális életkora a szerződés teljesítésének időtartama alatt (legfeljebb 45 év) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya opcionálisan, változatlan feltételekkel meghosszabbítható további legfeljebb 36 hónappal (60 000 üzemóra/36 hónap mennyiségig).

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya opcionálisan, változatlan feltételekkel meghosszabbítható további legfeljebb 36 hónappal (60 000 üzemóra/36 hónap mennyiségig).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén (Teljesítésbe bevonásra kerülő tartalék/cserehajó maximális életkora a teljesítés időtartama alatt (legfeljebb 45 év): fordított arányosítás

2. szempont esetén (Ár): fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban AT) (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt.62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt.63.§ (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74.§(1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek (továbbiakban AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt.62.§-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— ATnek (közös AT) a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 4.§ (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 4.§ (3)-(4), valamint a 6.§ (1)-(2) bekezdéseire is),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 8. és 10.§-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 14. és 16.§-aira is). A Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 8.§ i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 15.§ (1) bekezdése értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1.§ (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— Az AT az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt.64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1-16.§-aiban foglaltakra.

Szakmai alkalmassági feltétel:

SZ/1. Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) - a Kbt. 65.§ (7) bek. esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az EEKD- ben foglalt nyilatkozatával kell előzetesen igazolnia, hogy a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD IV. rész α (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását.

Folytatás a III.1.3) pont Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szövegdobozban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 370 millió forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.6) pont folytatása:

Hibás teljesítési kötbér (menetrendhez képest +/-10 %-ot meghaladó mértékű menetidő eltérés, várakozó utas felvételének indokolatlan elmaradása, nem a Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelő tartalékhajó forgalomba állítása esetén): menetenként, az adott menetre eső Üzemeltetési Díj 25 %-ával megegyező mértékű összeg.

Meghiúsulási kötbér (menet vagy részmenet kimaradás, megállóhely kihagyás esetén): menetenként, az adott menetre vagy részmenetre eső Üzemeltetési Díj 125 %-ával megegyező mértékű összeg.

A fentiektől eltérően egyszeri, az Üzemeltetési Díj 25 %-ával megegyező mértékű hibás teljesítési vagy késedelmi kötbér fizetésére köteles nyertes AT, ha nem szerződésszerűen teljesít, különösen akkor, ha a Műszaki leírás (ideértve annak mellékleteit) „IV. Menetrendszerinti közszolgáltatás biztosítása” című fejezetében és „V. Hajó üzemeltetés” című fejezetben meghatározott feladatokat (feltárt hiányosságok, mulasztások) hibásan vagy késedelmesen teljesíti.

Nyertes AT mulasztása esetén kifejezetten propulziós rendszer, kormányrendszer, navigációs rendszer meghibásodása, kötelező hajóokmányok naprakész vezetése/hiánya, mentőeszközök hiánya/állapota, utastájékoztató elemek késedelmes kihelyezése/pótlása, adatszolgáltatási kérelmek nem teljesítése valamint biztosítás igazolásának hiánya miatt történő AK-i értesítést követő AK-i felszólítás esetén 10 000 Ft mértékű kötbér, illetve második felszólítás esetén újabb 10 000 Ft mértékű kötbér szabható ki.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szolgáltatás tárgyából egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia hivatásforgalmú menetrendszerinti hajó-, és/vagy kompjárat üzemeltetésére vonatkozik. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

M2: ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét, továbbá csatolnia kell a szakember végzettségét/ képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát és a szakmai tapasztalatát alátámasztó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, továbbá rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát.

Folytatás III.1.3) „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) cím alatti szövegdobozban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített összesen legalább 42 000 üzemórányi mennyiségben hivatásforgalmú menetrendszerinti hajó-, és/vagy kompjárat üzemeltetésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.

M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően legalább 1 fő felsőfokú végzettségű hajómérnök vagy gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

A Kbt.65.§(6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folytatása:

— AK fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek AK kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A Kbt.65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.1.1) pont Szakmai alkalmassági feltétel folytatása:

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (AK külön felhívására):

Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a 2000. évi XLII. törvény 51. § (1) bek szerinti hajózási engedély másolati példányát kell benyújtania, nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a letelepedése szerinti országban előírt engedély másolati példányát kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (1) bek. szerint, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bek. szerint.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.

SZ/1. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bek. b) pontja alapján előírja, hogy a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha rendelkezik a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 51. § (1) bekezdése szerinti hajózási engedéllyel, vagy ha Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem Magyarországon letelepedett, úgy a letelepedése szerinti országban előírt hajózási engedéllyel.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

II.2.4) pont folytatása:

— tudomásul veszi, hogy AK a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mailcímen fogadja

— amennyiben AK - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő

— az AK honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

VI.3) pont folytatása:

Nyertes AT köteles az alábbi mértékű biztosításokat kötni, bemutatni és azt fenntartani:

A felelősségbiztosítás: A 2000. évi XLII. tv. 24. § (1) bekezdése szerint 2020. február 1-jétől belföldi forgalomban magyar lajstromban nyilvántartott személyhajó és áruszállító hajó, továbbá komp és gazdasági célú hajózási tevékenység végzése céljából üzemeltetett kishajó csak abban az esetben vehet részt, ha az üzembentartó érvényes hajófelelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A 25.§ (1) bekezdésében előírja, hogy „A biztosítási szerződés akkor felel meg a 24.§ (1) bek.ben írt követelményeknek, ha az fedezetet nyújt a 2017. évi CVII. törvénnyel kihirdetett a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló 2012. évi strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) 2. cikkében meghatározott korlátozás hatálya alá eső követelések kockázati körében bekövetkezett károkra - beleérte a sérelemdíjat - a CLNI 2012-ben meghatározott biztosítási összegek legalább 10 %-os mértékéig. A fedezetnek kiterjesztettnek kell lennie a környezetszennyezéssel okozott károkra is.

A vagyonbiztosítás (casco) limitösszege minimum 50 000 eFt/káresemény, 100 000 eFt/év. Az utas- és személyzetre vonatkozó csoportos balesetbiztosítás fedezete tartalmazzon minimálisan: baleseti halál esetén 2 000 000 Ft, baleseti rokkantság esetén: 3 000 000 Ft; Poggyászbiztosítás minimálisan: 200 000 Ft értékű kártérítést.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Szavatosság:

Amennyiben az Üzemeltetés ellátása nem felel meg a szerződésben, illetve az annak mellékletét képező műszaki leírásban (és annak mellékleteiben) foglalt követelményeknek, úgy ajánlatkérő a szavatossági jogait (Ptk.6:159. §) megfelelően gyakorolja.

Ajánlatkérő késedelmes, hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.

AK a Közszolgáltatási Szerződésben és az annak részét képező Éves Megállapodás keretében rögzített kötbér kiszabási jogcímek fennállása esetén, az ott rögzített díjtételekkel egyező mértékű kötbért érvényesít. A menetrend nem szerződésszerű teljesítése esetén kötbér kiszabására Hajónként, és azon belül menetenként kerül sor. A kötbér számításának alapja az adott hajómenetre vagy részmenetre eső Üzemeltetési Díj.

Folytatás a III.1.2) pont Gazdasági és pénzügyi alkalmasság „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” szövegdobozban.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként továbbá előírja, hogy a III.1.3) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2 pontjában megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepeljen az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Hajózási szakterületen vonatkozó szakértői névjegyzékében.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nyertességük esetén, amennyiben a szerződés megkötéséig a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem szerepel a névjegyzékben, ezen körülményt ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételnek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól, a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/07/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/07/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §.(2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. AK a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. AK a Kbt.81.§ (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt.66.§ (2) bek.ben foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt.66.§ (6) bek.ben foglaltakról, a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

6. AK felhívja a figyelmet a Kbt.41/A.§-ban és a Kbt. 131.§ (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre Ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt.44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 13.§-a szerint kell eljárni.

10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§ (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.35.§ (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt.41/A.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

12. AK a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt.71.§ (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

13. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.75.§ (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

14. AK jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

15. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.

16. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

17. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

18. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: a vonatkozó pontban a 2. értékelési szempont teljes elnevezése: Menetrendszerinti hajójárat üzemóradíja (Ft/ hajó/üzemóra; ÁFA nélkül számított)

19. AK előírja, hogy nyertes ajánlattevő legkésőbb a Szerződés megkötését, illetve az Üzemeltetési Jogi Hatósági bejegyzést követő 30 napon belül rendelkezzen a mindenkor hatályos 2000. évi XLII. tv.ben, valamint a 2017. évi CVII. tv.ben meghatározottaknak megfelelő CLNI felelősségbiztosítással, valamint vagyon-(casco) és csoportos utasbiztosítással, amely kiterjed a jelen Szerződés teljesítését ellátó Hajókra és rendelkezésre bocsátott tartalék/cserehajó(k)ra és azok menetrendi utasaikra.

III.1.4) pontban folytatódik a biztosításokra vonatkozó előírás.

20. AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – Kbt.41/C.§ (1) bekben meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

21. Megrendelő az éves üzemóra mennyiség 70 %-nak megfelelő mértékű, 14 000 üzemóra/12 hónap, összesen 42 000 üzemóra/36 hónap megrendelésére kötelezettséget vállal.

22. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

23. AK a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és az eljárásban nem biztosítja. A 307/2015. (X. 27.) Korm.r. 4.§(3) bek. nem írja elő közszolgáltatóknak az indokolási kötelezettséget.

23. FAKSZ: dr. Gara Richárd (00041)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/06/2020