Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 277737-2019

14/06/2019    S113

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 113-277737

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dirección postal: ul. Wspólna 30
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-930
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Maciołek
Correo electrónico: Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl
Teléfono: +48 226232000
Fax: +48 226232315
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zamowienia-publiczne-2019-r
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Rolnictwo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania tworzącego system klasy ERP w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Número de referencia: BDG.zp.23.1.52.2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania tworzącego system klasy ERP w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowej, wraz z zapewnieniem licencji na rzecz Zamawiającego, integracją z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi w MRiRW oraz szkoleniem użytkowników.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania tworzącego system klasy ERP (System) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowej, wraz z zapewnieniem licencji na rzecz Zamawiającego, integracją z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi w MRiRW oraz szkoleniem użytkowników.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obszary merytoryczne podstawowe:

1) Finanse i księgowość (dysponent I stopnia i dysponent III stopnia);

2) Planowanie (dysponent I stopnia i dysponent III stopnia);

3) Budżet zadaniowy (dysponent I stopnia i dysponent III stopnia);

4) Obsługa umów (dysponent I stopnia i dysponent III stopnia);

5) Kadry (podstawowy zakres);

6) Płace;

7) Sprawozdawczość (dysponent I stopnia i dysponent III stopnia);

8) Obsługa kasowa.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie następujących obszarów merytorycznych:

1) Majątek trwały;

2) Gospodarka magazynowa;

3) Szkolenia;

4) Służba przygotowawcza;

5) Oceny i rozwój zawodowy;

6) Praktyki/staże/wolontariat;

7) Portal pracowniczy;

8) Obsługa delegacji (krajowe/zagraniczne).

Zamawiający najpóźniej w dniu 31.3.2020 r. złoży Wykonawcy w formie pisemnej oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa opcji, przy czym niezłożenie przez Zamawiającego powyższego oświadczenia we wskazanym wyżej terminie będzie traktowane jako rezygnacja z prawa opcji.

Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 38
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie następujących obszarów merytorycznych (Moduły Opcjonalne Systemu):

1) Majątek trwały;

2) Gospodarka magazynowa;

3) Szkolenia;

4) Służba przygotowawcza;

5) Oceny i rozwój zawodowy;

6) Praktyki/staże/wolontariat;

7) Portal pracowniczy;

8) Obsługa delegacji (krajowe/zagraniczne).

Zamawiający najpóźniej w dniu 31 marca 2020 r. złoży Wykonawcy w formie pisemnej oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa opcji, przy czym niezłożenie przez Zamawiającego powyższego oświadczenia we wskazanym wyżej terminie będzie traktowane jako rezygnacja z prawa opcji.

Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie Modułów Opcjonalnych Systemu będzie podzielona na następujące etapy:

1) Etap A.I: Dostawa Platformy Sprzętowej i zapewnienie licencji na Moduły Opcjonalne Systemu wraz z instalacją i konfiguracją wstępną modułów opcjonalnych;

2) Etap A.II: Analiza Przedwdrożeniowa;

3) Etap A.III: Wdrożenie Modułów Opcjonalnych, zgodnie z Koncepcją Wdrożenia Modułów Opcjonalnych;

4) Etap A.IV: Migracja danych z systemów Zamawiającego do Modułów Opcjonalnych Systemu wraz z integracją Modułów Opcjonalnych Systemu z systemami Zamawiającego i testami;

5) Etap A.V: Szkolenia dla użytkowników Modułów Opcjonalnych;

6) Etap A.VI: Uruchomienie Produkcyjne Systemu w zakresie Modułów Opcjonalnych wraz z przekazaniem dokumentacji i nośników z kodami źródłowymi.

3. Moduły Opcjonalne zostaną objęte Usługami Utrzymania Systemu, w tym będą przedmiotem ewentualnych Zleceń Rozwojowych, od dnia zakończenia realizacji Etapu A.VI.

Szczegółowe informacje na temat opcji zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II.2.14)Información adicional

Tryb - przetarg nieograniczony

Termin realizacji:

1) dostawa i wdrożenie Systemu w zakresie modułów podstawowych - do dnia 18.12.2019 r.,

2) dostawa i wdrożenie Systemu w zakresie objętym prawem opcji (moduły opcjonalne) - do dnia 30.9.2020 r.,

3) świadczenie usług utrzymania - przez 38 okresów rozliczeniowych (nie mniej niż 38 miesięcy kalendarzowych) od dnia odbioru systemu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki określone w:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy,

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):

a) wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na wdrożeniu systemu klasy ERP w jednostce sektora finansów publicznych, z których każdy został zakończony odebraniem systemu. Każdy z wdrożonych systemów:

— obejmował co najmniej następujące obszary: kadry, płace, finanse, księgowość i budżetowanie,

— obsługiwał jednocześnie co najmniej 100 użytkowników,

— miał wartość nie mniejszą niż 1 000 000 PLN brutto.

b) wykonał (usługi zakończone) albo aktualnie wykonuje (usługi w trakcie realizacji) co najmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu systemu klasy ERP działającego w jednostce sektora finansów publicznych, przez okres przynajmniej 12 miesięcy każde. Wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 500 000 PLN brutto. Jeśli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wskaże zamówienie będące w trakcie realizacji, w celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby zrealizowany okres świadczenia usługi utrzymania systemu na dzień składania ofert wynosił przynajmniej 12 miesięcy. Każdy z utrzymywanych systemów:

— obejmował co najmniej następujące obszary: kadry, płace, finanse, księgowość i budżetowanie,

— obsługiwał jednocześnie co najmniej 100 użytkowników.

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje poniższymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a) Kierownik Projektu – posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, posiadający certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniący funkcję Kierownika Projektu w przynajmniej 2 zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wdrożeniu systemu klasy ERP w jednostce budżetowej, o wartości systemu nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każdy;

b) Analityk dla modułu Finansowo-Księgowego - posiadający wykształcenie wyższe, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniący funkcję Analityka lub równoważną odpowiedzialnego za moduł finansowo-księgowy w przynajmniej 2 zakończonych odbiorem projektach informatycznych, polegających na wdrożeniu systemu klasy ERP w jednostce budżetowej, o wartości systemu nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każdy;

c) Analityk dla modułu Kadrowo-Płacowego - posiadający wykształcenie wyższe, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniący funkcję Analityka lub równoważną odpowiedzialnego za moduł płacowo-kadrowy w przynajmniej 2 zakończonych odbiorem projektach informatycznych, polegających na wdrożeniu systemu klasy ERP w jednostce budżetowej, o wartości systemu nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każdy;

d) Analityk dla modułu Planowania i Sprawozdawczości - posiadający wykształcenie wyższe, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniący funkcję Analityka lub równoważną odpowiedzialnego za moduł planowania i sprawozdawczości w przynajmniej 2 zakończonych odbiorem projektach informatycznych, polegających na wdrożeniu systemu klasy ERP w jednostce budżetowej, o wartości systemu nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każdy;

e) Analityk dla modułu Majątek trwały - posiadający wykształcenie wyższe, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniący funkcję Analityka lub równoważną odpowiedzialnego za moduł majątku trwałego w przynajmniej 2 zakończonych odbiorem projektach informatycznych, polegających na wdrożeniu systemu klasy ERP w jednostce budżetowej, o wartości systemu nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każdy;

f) Specjalista ds. integracji i architektury systemów klasy ERP - posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, w okresie 5 lat przed terminem

Cd. w sekcji „Minimalny poziom ...”.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Składania ofert pełniący rolę architekta systemów informatycznych we wdrażaniu rozwiązań integrujących systemy informatyczne, o wartości każdego z projektów nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każdy;

g) Specjalista ds. testowania oprogramowania – posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniący rolę specjalisty ds. testowania oprogramowania w przynajmniej 2 zakończonych odbiorem projektach informatycznych, polegających na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości systemu nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każdy;

h) Specjalista ds. migracji danych – posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniący rolę specjalisty ds. migracji danych odpowiedzialnego za migrację danych z przynajmniej 3 innych systemów informatycznych, przy realizacji przynajmniej 2 zakończonych odbiorem projektów informatycznych polegających na wdrożeniu systemu informatycznego, o wartości systemu nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każdy.

Role poszczególnych członków zespołu wymienionych powyżej nie mogą być łączone z którąkolwiek z innych ról w tym zespole.

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN,

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 PLN.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasadach określonych w art. 22a ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

1) wykazu zamówień polegających na wdrożeniu systemu klasy ERP w jednostce sektora finansów publicznych, wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia zostały wykonane należycie. Przykładowy wzór formularza wykazu podany jest w załączniku nr 5a do SIWZ;

Dowodami określającymi czy te zamówienia zostały wykonane należycie, są dowody wymienione w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, potwierdzające ich należyte wykonanie. W przypadku wskazywania w wykazie usług utrzymania systemu w trakcie realizacji, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi są wykonywane, potwierdzające ich należyte wykonywanie, muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie zamówień – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź dokumentów, o których mowa w pkt 1, przy czym w przypadku gdy Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji bądź dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień;

Cd. poniżej

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

2) wykazu usług polegających na utrzymaniu systemu klasy ERP działającego w jednostce sektora finansów publicznych, wykonanych (usługi zakończone) lub wykonywanych (usługi w trakcie realizacji) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, działającego w jednostce sektora finansów publicznych, wykonanych (usługi zakończone) lub wykonywanych (usługi w trakcie realizacji) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania lub wykonywania i podmiotów na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Przykładowy wzór formularza wykazu podany jest w załączniku nr 5b do SIWZ;

Dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, są dowody wymienione w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonane (usługi zakończone) lub są wykonywane (usługi w trakcie realizacji), potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie. W przypadku usług w trakcie realizacji, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi są wykonywane, potwierdzające ich należyte wykonywanie, muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie lub należyte wykonywanie usług – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź dokumentów, o których mowa w pkt 1, przy czym w przypadku gdy Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji bądź dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub należyte wykonywanie usług;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przykładowy wzór formularza wykazu podany jest w załączniku nr 6 do SIWZ;

4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5) informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

A. Dokumenty składane wraz z ofertą

1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w zakresie wskazanym w Rozdziale V SIWZ, w formie JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór formularza JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce: Urząd Zamówień Publicznych/ Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

W przypadku Części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji), Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w tej części.

2. JEDZ składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. JEDZ składa się w formie elektronicznej (odrębny plik dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:

1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, złoży oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Wzór formularza JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przykładowe wzory formularzy zobowiązań podmiotu podane są w załącznikach nr: 5a, 5b, 6 i 7 do SIWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą złoży załącznik nr 10 – wykaz funkcjonalności oferowanego systemu oraz załącznik nr 11 – wykaz doświadczenia zespołu (oceniany w ramach kryterium „Doświadczenia zespołu”).

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zamowienia-publiczne-2019-r informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 8 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy będzie się odbywać w częściach. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury. Każdorazowo faktura zostanie wystawiona po protokolarnym odbiorze przedmiotów odbioru. Szczegóły dot. realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi publicznie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, p. 122.

Kryteria oceny ofert:

1) cena - 50 %,

2) wymagania funkcjonalne i techniczne - 40 %,

3) doświadczenie zespołu - 10 %.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

I.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

II. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: agnieszka.fidler@minrol.gov.pl.

2. Dopuszcza się również komunikację za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED) lub ID postępowania.

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 adres e-mail - dopuszcza się też złożenie ich za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

III. 1. Ofertę i oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Zamawiający rekomenduje, aby oferta, oświadczenie JEDZ oraz pozostałe dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zastosowaniem algorytmu SHA-256.

3. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej.

4. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. Składający ofertą jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

V. 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 50 000 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Wadium w formie pieniężnej, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy, należy wpłacać na konto Zamawiającego: NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 71 1010 1010 0052 1013 9120 0000.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019