Services - 27789-2017

25/01/2017    S17    Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Gorna Oryahovitsa: Architectural and related services

2017/S 017-027789

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Gorna Oryahovitsa
National registration number: 000133673
Postal address: pl. „Georgi Izmirliev“ No. 5
Town: Gorna Oryahovitsa
NUTS code: BG321
Postal code: 5100
Country: Bulgaria
Contact person: Miglena Petkova — starshi yuriskonsult
E-mail: go_op_104@abv.bg
Telephone: +359 61860874
Fax: +359 61860203

Internet address(es):

Main address: http://www.g-oryahovica.org/

Address of the buyer profile: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5300-------bg16rfop001-1027-0003-c01---.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5300-------bg16rfop001-1027-0003-c01---.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Упражняване на строителен надзор по проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“.

II.1.2)Main CPV code
71200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт по обособени позиции.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 22 500.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“, гр. Г. Оряховица“ — І етап Същинско площадно пространство.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Гр. Горна Оряховица.

II.2.4)Description of the procurement:

Осъществяване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт за обекта.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Т — „Срок за изготвяне на окончателен доклад“ / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 771.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 270
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 в рамките на проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“, гр. Г. Оряховица“ - ІІ етап — Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-5 (...)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Гр. Горна Оряховица.

II.2.4)Description of the procurement:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт за обекта.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Т- „Срок за изготвяне на окончателен доклад“ / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 228.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 в рамките на проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“, гр. Г. Оряховица“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Гр. Горна Оряховица.

II.2.4)Description of the procurement:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт за обекта.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Т — „Срок за изготвяне на окончателен доклад“ / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 г. в рамките на проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците следва да са вписани в Регистъра към Дирекцията за национален строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Забележка. Условието се отнася за всички обособени позиции.

Удостоверенията се издават на лицата по чл. 6 от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците следва да посочат в ЕЕДОП публичен безплатен регистър, от който да се проверят обстоятелствата или да представят в офертата си копие от удостоверение за вписване в Регистъра към Дирекцията за национален строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя условия за икономическото и финансово състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя условия за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, най — много за последните 3 г. от датата на подаване на оферта;

* под дейности „сходни“ с предмета и обема на настоящата обществена поръчка;

Ще се приема изпълнение на услуги по осъществяване на надзор в строителството.

Условието се отнася общо за всички обособени позиции.

2. Участниците следва да разполагат с минимално посочения от възложителя състав от технически лица с определена професионална компетентност за изпълнение на дейностите, включени или не в структурата на участника.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участниците декларират в ЕЕДОП обстоятелствата в съответствие с поставения от възложителя критерий за подбор, като към него представят доказателство за добро изпълнение на услуга, посочена в ЕЕДОП.

2. Участниците декларират в ЕЕДОП обстоятелствата в съответствие с поставения от възложителя критерий за подбор, като посочат конкретно лицата, с необходимата минимална професионална квалификация и компетентност за съответната обособена позиция, както следва:

Обособена позиция № 1:

1. Инженер по част „Пътна“ — минимална образователно -квалификационна степен магистър, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна;

2. Инженер по част „Геодезия“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Геодезия“ или еквивалентна;

3. Инженер по част „Водоснабдяване и канализация“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна;

4. Инженер по част „В и К — част автоматизирана поливна система“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Хидромелиоративно строителство“ или еквивалентна;

5. Инженер по част „Електрическа“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна;

6. Част „Архитектура“ — архитект с минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна;

7. Инженер по част „Конструкции“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна;

8. Инженер по част „Пожарна безопасност“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или еквивалентна;

9. Ландшафтен архитект или еквивалентна — минимална образователно — квалификационна степен магистър;

10. Лице, което ще осъществява надзор по част „План за управление на строителните отпадъци“, което следва да притежава сертификат/лиценз или еквивалентен документ за упражняване на дейност по Наредба за управление на строителните отпадъците и за влагане на рециклирани строителни материали;

11. Лице, което ще осъществява надзор по част „План за безопасност и здраве“, което притежава съответния документ за упражняване на дейността.

Обособена позиция № 2:

1. Инженер по част „Пътна“ — минимална образователно -квалификационна степен магистър, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна;

2. Инженер по част „Геодезия“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Геодезия“ или еквивалентна;

3. Инженер по част „Водоснабдяване и канализация“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна;

4. Инженер по част „Електрическа“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна;

5. Част „Архитектура“ — архитект с минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна;

6. Инженер по част „Пожарна безопасност“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или еквивалентна;

7. Лице, което ще осъществява надзор по част „План за управление на строителните отпадъци“, което следва да притежава сертификат/лиценз или еквивалентен документ за упражняване на дейност по Наредба за управление на строителните отпадъците и за влагане на рециклирани строителни материали;

8. Лице, което ще осъществява надзор по част „План за безопасност и здраве“, което притежава съответния документ за упражняване на дейността.

Обособена позиция № 3:

1. Инженер по част „Геодезия“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Геодезия“ или еквивалентна;

2. Част „Архитектура“ — архитект с минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна; (...) Продължава в документацията за процедурата т. 14.2.2.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2017
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/02/2017
Local time: 14:00
Place:

Зала 114 на Община Горна Оряховица.

Information about authorised persons and opening procedure:

На публичното заседание могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени лица, които представят на комисията изрично за настоящата обществена поръчка пълномощно, както и лица на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

В настоящата процедура възложителят определя гаранция за добро изпълнение от 5 % за всяка обособена позиция. Информация относно гаранцията за изпълнение се съдържа в документацията за процедурата и проекта на договор за всяка обособена позиция.

На отстраняване в настоящата процедура подлежат участници съгласно чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки и други предвидени основания от възложителя в документацията за процедурата.

Финансирането по настоящата обществена поръчка по обособени позиции е както следва:

— за Обособени позиции № 1 и № 3 — средства от Европейския съюз по ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 в рамките на проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда на гр. Горна Оряховица“.

— за Обособена позиция № 2 средствата са от целева субсидия за капиталови разходи.

Неразделна част от настоящото обявление са Решение за откриване, Документация за процедурата, Технически спецификации, Проекти на договори и проектна документация.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2017