Services - 27789-2017

25/01/2017    S17    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Горна Оряховица: Архитектурни и свързани с тях услуги

2017/S 017-027789

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Горна Оряховица
000133673
пл. „Георги Измирлиев“ № 5
Горна Оряховица
5100
България
Лице за контакт: Миглена Петкова — старши юрисконсулт
Телефон: +359 61860874
Електронна поща: go_op_104@abv.bg
Факс: +359 61860203
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.g-oryahovica.org/

Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5300-------bg16rfop001-1027-0003-c01---.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5300-------bg16rfop001-1027-0003-c01---.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Упражняване на строителен надзор по проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“.

II.1.2)Основен CPV код
71200000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт по обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“, гр. Г. Оряховица“ — І етап Същинско площадно пространство.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Гр. Горна Оряховица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осъществяване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт за обекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т — „Срок за изготвяне на окончателен доклад“ / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 771.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 270
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 в рамките на проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“, гр. Г. Оряховица“ - ІІ етап — Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-5 (...)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Гр. Горна Оряховица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт за обекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т- „Срок за изготвяне на окончателен доклад“ / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 228.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 в рамките на проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“, гр. Г. Оряховица“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Гр. Горна Оряховица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт за обекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т — „Срок за изготвяне на окончателен доклад“ / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 г. в рамките на проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са вписани в Регистъра към Дирекцията за национален строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Забележка. Условието се отнася за всички обособени позиции.

Удостоверенията се издават на лицата по чл. 6 от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците следва да посочат в ЕЕДОП публичен безплатен регистър, от който да се проверят обстоятелствата или да представят в офертата си копие от удостоверение за вписване в Регистъра към Дирекцията за национален строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя условия за икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя условия за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, най — много за последните 3 г. от датата на подаване на оферта;

* под дейности „сходни“ с предмета и обема на настоящата обществена поръчка;

Ще се приема изпълнение на услуги по осъществяване на надзор в строителството.

Условието се отнася общо за всички обособени позиции.

2. Участниците следва да разполагат с минимално посочения от възложителя състав от технически лица с определена професионална компетентност за изпълнение на дейностите, включени или не в структурата на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците декларират в ЕЕДОП обстоятелствата в съответствие с поставения от възложителя критерий за подбор, като към него представят доказателство за добро изпълнение на услуга, посочена в ЕЕДОП.

2. Участниците декларират в ЕЕДОП обстоятелствата в съответствие с поставения от възложителя критерий за подбор, като посочат конкретно лицата, с необходимата минимална професионална квалификация и компетентност за съответната обособена позиция, както следва:

Обособена позиция № 1:

1. Инженер по част „Пътна“ — минимална образователно -квалификационна степен магистър, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна;

2. Инженер по част „Геодезия“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Геодезия“ или еквивалентна;

3. Инженер по част „Водоснабдяване и канализация“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна;

4. Инженер по част „В и К — част автоматизирана поливна система“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Хидромелиоративно строителство“ или еквивалентна;

5. Инженер по част „Електрическа“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна;

6. Част „Архитектура“ — архитект с минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна;

7. Инженер по част „Конструкции“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна;

8. Инженер по част „Пожарна безопасност“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или еквивалентна;

9. Ландшафтен архитект или еквивалентна — минимална образователно — квалификационна степен магистър;

10. Лице, което ще осъществява надзор по част „План за управление на строителните отпадъци“, което следва да притежава сертификат/лиценз или еквивалентен документ за упражняване на дейност по Наредба за управление на строителните отпадъците и за влагане на рециклирани строителни материали;

11. Лице, което ще осъществява надзор по част „План за безопасност и здраве“, което притежава съответния документ за упражняване на дейността.

Обособена позиция № 2:

1. Инженер по част „Пътна“ — минимална образователно -квалификационна степен магистър, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна;

2. Инженер по част „Геодезия“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Геодезия“ или еквивалентна;

3. Инженер по част „Водоснабдяване и канализация“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна;

4. Инженер по част „Електрическа“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна;

5. Част „Архитектура“ — архитект с минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна;

6. Инженер по част „Пожарна безопасност“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или еквивалентна;

7. Лице, което ще осъществява надзор по част „План за управление на строителните отпадъци“, което следва да притежава сертификат/лиценз или еквивалентен документ за упражняване на дейност по Наредба за управление на строителните отпадъците и за влагане на рециклирани строителни материали;

8. Лице, което ще осъществява надзор по част „План за безопасност и здраве“, което притежава съответния документ за упражняване на дейността.

Обособена позиция № 3:

1. Инженер по част „Геодезия“ — минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Геодезия“ или еквивалентна;

2. Част „Архитектура“ — архитект с минимална образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна; (...) Продължава в документацията за процедурата т. 14.2.2.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/02/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/02/2017
Местно време: 14:00
Място:

Зала 114 на Община Горна Оряховица.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени лица, които представят на комисията изрично за настоящата обществена поръчка пълномощно, както и лица на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

В настоящата процедура възложителят определя гаранция за добро изпълнение от 5 % за всяка обособена позиция. Информация относно гаранцията за изпълнение се съдържа в документацията за процедурата и проекта на договор за всяка обособена позиция.

На отстраняване в настоящата процедура подлежат участници съгласно чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки и други предвидени основания от възложителя в документацията за процедурата.

Финансирането по настоящата обществена поръчка по обособени позиции е както следва:

— за Обособени позиции № 1 и № 3 — средства от Европейския съюз по ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 в рамките на проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда на гр. Горна Оряховица“.

— за Обособена позиция № 2 средствата са от целева субсидия за капиталови разходи.

Неразделна част от настоящото обявление са Решение за откриване, Документация за процедурата, Технически спецификации, Проекти на договори и проектна документация.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2017