Servicii - 277943-2019

14/06/2019    S113    - - Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie şi igienizare

2019/S 113-277943

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Curtea de Apel București
17019105
Splaiul Independenței nr. 5
Bucureşti
050091
România
Persoană de contact: Bogdan Carja
Telefon: +40 3192697
E-mail: bogdan.cirja@just.ro
Fax: +40 3192697
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://portal.just.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de prestări de servicii de curățenie

Număr de referinţă: 17019105/2018/14882
II.1.2)Cod CPV principal
90900000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acordul-cadru prevede prestarea serviciilor de curăţenie ale imobilului Curţii de Apel Bucureşti.

Nivelul serviciilor ce se pot achiziţiona: în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.

Prestarea serviciilor se va realiza zilnic.

Prestarea serviciilor va începe odată cu semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie.

Autoritatea contractantă nu va face plăţi în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate, în cadrul derulării contractului. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 2 523 157.44 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 791 227.84 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Curtea de Apel Bucureşti – Splaiul independenţei nr. 5, sector 4, Bucureşti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acordul cadru prevede prestarea serviciilor de curăţenie ale imobilului Curţii de Apel Bucureşti.

Nivelul serviciilor ce se pot achiziţiona: în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.

Prestarea serviciilor se va realiza zilnic.

Prestarea serviciilor va începe odată cu semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie.

Autoritatea contractantă nu va face plăţi în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate, în cadrul derulării contractului. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 805 014 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența managerului de contract cu rol de coordonare a activităţii economice specifice, aflat în relaţie directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 013-026498
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15
Titlu:

Acord-cadru de prestări de servicii de curățenie pentru Palatul de Justiție din București

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Eurototal Comp
RO 5324539
Str. Sfânta Maria nr. 1
București
011494
România
Telefon: +40 720065814
E-mail: eurototal@yahoo.com
Fax: +40 216661149
Cod NUTS: RO321
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Terra Clean Service S.R.L.
24385672
Str. Ovidiu nr. 218
Malcoci
8800
România
Telefon: +40 743043158
E-mail: tcsrom@gmail.com
Fax: +40 372870310
Cod NUTS: RO225

Adresă internet: www.terracleanservice.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 220 056.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 523 157.44 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 791 227.84 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Curtea de Apel București
Splaiul Independenței nr. 5, sector 4
București
050091
România
Telefon: +40 730999722
E-mail: mihai.beldiman@just.ro
Fax: +40 213192697

Adresă internet: http://www.cab1864.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019