Diensten - 278003-2018

28/06/2018    S122

Duitsland-Marienberg: Telefoon- en datatransmissiediensten

2018/S 122-278003

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtverwaltung Marienberg
Postadres: Markt 1
Plaats: Marienberg
NUTS-code: DED42 Not specified
Postcode: 09496
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Ursula Knoll, Leiterin Amt für Abwasserentsorgung und Tiefbau
E-mail: ursula.knoll@marienberg.de
Telefoon: +49 3735602142
Fax: +49 3735602117
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marienberg-sachsen.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verpachtung von Breitbandinfrastruktur zum Zwecke des Netzbetriebs und dem Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in der Stadt Marienberg im sog. Betreibermodell

Referentienummer: V 41/2018 Netzbetreiberausschreibung Breitband
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
32571000 Communicatie-infrastructuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED42 Not specified
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 84

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 01/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits