Usługi - 278006-2013

To ogłoszenie zostało unieważnione przez: 600-2014
17/08/2013    S159    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

2013/S 159-278006

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zasięg usług ochrony obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi a w szczególności Prokuratur Rejonowych dla dzielnicy Bałuty, Górna Polesie Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w Brzezinach, w Łowiczu, w Rawie Mazowieckiej, w Skierniewicach, w Pabianicach w Zgierzu.

Kod NUTS PL114

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.ochrona w systemie całodobowym zmianowym osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych,
3.2.monitoring w wyznaczonych budynkach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych,
3.3.konwojowanie wartości pieniężnych:
3.4. przez ochronę osób należy rozumieć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia, i nietykalności osobistej osób przebywających na terenie obiektów Prokuratury Okręgowej w Łodzi,
3.5 przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu jak również przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, a także niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79710000, 60100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
ochrona w systemie całodobowym zmianowym osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych,
monitoring w wyznaczonych budynkach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych,
konwojowanie wartości pieniężnych:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 365 979,77 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.11.2013. Zakończenie 12.10.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1.Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości:
- 50 000,00 (pięćdziesiąt PLN);
przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
8.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
8.2.1.pieniądzu;
8.2.2.poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi,
8.2.3.gwarancjach bankowych;
8.2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).
8.3.Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Łodzi Nr rachunku: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy – SIWZ (VII Zp 2300/ 7 /13).
8.4.Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem zapłaty określonej kwoty wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu Wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.
8.5.Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu oryginał należy załączyć do oferty w taki sposób aby uniemożliwić jego zaginięcie z jednoczesnym dopuszczeniem jego zwrotu bez dekompletowania oferty. Oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą. W przypadku nie zastosowania się do wskazań powyższych oryginał nie zostanie zwrócony.
8.6.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku być złożony razem z ofertą.
8.7.Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.
8.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.9.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
8.10.Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ust. 1 i 2 Pzp.
8.11.W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu trzy faktury VAT w terminie do 5 –go dnia następnego miesiąca za usługi określone w §1 niniejszej umowy, wykonane w poprzednim miesiącu.
Zamawiający ureguluje należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Do faktury należy załączyć wykaz godzin przepracowanych przez pracowników w poszczególnych obiektach Zamawiającego, potwierdzone przez kierowników lub upoważnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku zamawiającego
Zamawiający dokona wpłaty na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy dostarczać Zamawiającemu w terminie do pięciu dni roboczych od zapłaty faktury za miesiąc poprzedni pisemną informację o wysokości kwoty pomniejszenia miesięcznych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zamawiający przewiduje, na wniosek Wykonawcy, raz w roku kalendarzowym waloryzację ustalonego wynagrodzenia umownego, poczynając od dnia 1maja 2014 roku, na podstawie opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnika cen od towarów i usług.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferta i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10.9.Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w języku obcym, powinno być złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
10.10.Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów , o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Ponadto zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy. Zamawiający zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr127 poz.721 ze zm ) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 6.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 - według Załącznika nr 7 do SIWZ.
6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia.
6.3.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu,
6.3.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu,
6.3.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 oraz 10 i 11 ustawy., z zachowaniem powyższego terminu,
6.3.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, z zachowaniem powyższego terminu.
6.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w drugim zdaniu w punktach 6.3.2.– 6.3.6. SIWZ., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w punktach 6.3.2. – 6.3.6. SIWZ.
6.5.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.6.Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy., Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – według Załącznika Nr 8 do SIWZ.
6.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3. i 6.6. SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w rozdziale 6. SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonawca winien wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej.
Ważne !
Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm. ).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 80

2. średni wskaźnik procentowy z ostatnich dwunastu miesięcy obniżenia wpłat na PEFRON. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
VIIZp 2300/7/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.9.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.9.2013 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie , osoby zdolne do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:
- zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2. i 18.3. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy
18.7.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.8.2013