Diensten - 278073-2021

03/06/2021    S106

België-Brussel: Levering en update van gegevens voor de secties "invoervereisten" en "interne belastingen" van de Access2Markets-website van de Europese Commissie

2021/S 106-278073

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel (TRADE), Trade.F.1 — Single Entry Point for Enforcement, Market Access and SMEs
Postadres: Rue de la Loi 170
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8576
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en update van gegevens voor de secties "invoervereisten" en "interne belastingen" van de Access2Markets-website van de Europese Commissie

Referentienummer: TRADE/2021/OP/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling is het verstrekken en updaten van gegevens voor de secties "invoervereisten" en "interne belastingen" van de Access2Markets-website van de Europese Commissie. De begunstigden van het online portaal zijn voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen (mkb's), maar ook grote bedrijven, bedrijfsorganisaties, kamers van koophandel en agentschappen voor handelsbevordering.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72300000 Uitwerken van gegevens
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73210000 Advies inzake onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rue de la Loi 170, 1049 Brussels, BELGIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en update van gegevens voor de secties "invoervereisten" en "interne belastingen" van de Access2Markets-website van de Europese Commissie

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze vooraankondiging maakt de intentie van de aanbestedende dienst bekend om in de toekomst een oproep tot inschrijving te publiceren. Op dit moment zijn er geen verdere gegevens of documenten beschikbaar. Geïnteresseerde ondernemers wordt verzocht zich op het in punt I.3) vermelde adres in te schrijven om op de hoogte te worden gehouden van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht en van alle aanbestedingsdocumenten, waaronder het bestek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2021