Servicii - 278128-2019

14/06/2019    S113    Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

2019/S 113-278128

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea Politehnica din București
Număr naţional de înregistrare: 4183199
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 313
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 060042
Țară: România
Persoană de contact: Daniela Stănculeanu
E-mail: achizitii@upb.ro
Telefon: +40 214029205
Fax: +40 214029372

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.pub.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de salubrizare

Număr de referinţă: 4183199_2018_PAAP_420
II.1.2)Cod CPV principal
90511000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de salubrizare conform specificatiilor caietului de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000
90910000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Universitatea Politehnica din Bucuresti — Splaiul Independentei nr. 313, Complex Studentesc R.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de salubrizare, in cantitatile si conform specificatiilor caietului de sarcini.

Valoare acelui mai mare contract subsecvent — 9 388 184 RON.

Valoare minima contract subsecvent — 966 019 RON.

Valoarea maxima a acordului-cadru — 38 235 920 RON.

Valoarea minima a acordului-cadru — 3 952 440 RON.

Cantitate minima acord-cadru — 11 080 m3/6 860 084 m2.

Cantitate maxima acord-cadru — 47 424 m3/238 640 384 m2.

Cantitatea minima contract subsecvent — 370 m3/754 183 m2.

Cantitatea maxima contract subsecvent — 11 855 m3/59 660 096 m2.

Contratele subsecvente se vor incheia annual (1 subsecvent/an).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de intervenție în teren, a utilajelor de deszapezire din momentul comenzii venite din partea Autorității Contractante (Te) – 5 %. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

Termenul de raspuns la clarificari: in a 15-a zi inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 027-060095
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Universitatea Politehnica din București – Direcția Achiziții
Adresă: Splaiul Independenței nr. 313
Localitate: București
Cod poștal: 060042
Țară: România
E-mail: achizitii@upb.ro
Telefon: +40 214029205
Fax: +40 214029372

Adresă internet: www.pub.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019