Строителство - 278173-2020

Submission deadline has been amended by:  353469-2020
16/06/2020    S115

България-София: Строителни и монтажни работи

2020/S 115-278173

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университет за архитектура, строителство и геодезия
Национален регистрационен номер: 000670616
Пощенски адрес: 1752
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1046
Държава: България
Лице за контакт: доц. д-р инж. Емад Жоржос Абдулахад
Електронна поща: georgosing@gmail.com
Телефон: +359 897893660
Факс: +359 28656863
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uacg.bg
Адрес на профила на купувача: https://uacg.nit.bg/op/postizheniya.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://uacg.nit.bg/op/postizheniya.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в УАСГ“ по проект № BG05M2OP001-1.001-0001„Изграж. и развитие на Център за върх. постижения „Наследство БГ“, фин. по ОП НОИР

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Пълният обхват на поръчката включва „Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София“, по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. СМР ще се изпълняват съгласно одобрен инвестиционен проект и количествена сметка. Включва се изпълнение на СМР по части: Архитектурна, ОВК, ВиК и Електрическа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 833.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45300000 Строителни и монтажни работи на инсталации
45400000 Довършителни строителни работи
45214400 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на университети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1046, бул. „Христо Смирненски“ № 1; Университет по архитектура, строителство и геодезия; втори етаж, корпус Б (нова сграда) и контактните – определени с ПБЗ, зони

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пълният обхват на поръчката включва изпълнение на СМР съгласно одобрен инвестиционен проект и количествена сметка по части Архитектурна, ОВК, ВиК, Електрическа. В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

1. Подготовка на строителната площадка;

2. Изпълнение на строително-монтажни, ремонтни и други необходими дейности за обекта (по одобрен инвестиционен проект);

3. Доставка на материали и извозване на строителни отпадъци;

4. Осигуряване на необходимите документи за количествата и качествата на доставяните и влагани материали – фактури, сертификати и др.;

5. Упражняване на техническо ръководство и надзор по безопасност и здраве по време на строителството;

6. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост);

7. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти по време на експлоатацията, в срокове и при условия, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка и в съответствие с действащото законодателство в сферата в страната.

Конкретните видове и количества СМР са посочени в проекта и количествената сметка към същия. РЗП на обекта е 715кв.м. Подбраната обособена зона е във втори етаж на корпус Б на учебния комплекс на УАСГ, илюстрирана в приложените чертежи. Намира се на ниво + 3.90 = 506.55 м в нивелацията на комплекса. Това е бившата столова за служители на университета, с анекси към нея. По времето на изготвяне на проекта, помещенията не се ползват. Обектът на настоящия инвестиционен проект е IV категория строеж, съгласно чл. 137. ал. 1. т. 4д. от ЗУТ: „вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта

Категория, с които не се засяга конструкцията им."

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка - срок за изпълнение на СМР / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 100
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя на мин. първа група, четвърта категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б). д). от ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или еквивалент.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критерия за подбор като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на четвърта категория строежи, а за чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи изпълнението на горното изискване, а именно: копие на документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от първа до четвърта категории, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. При сключването на договор, избраният за изпълнител - чуждестранно лице, представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителството.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден, или е започнал дейността си. Удостоверяване:

При подаване на офертата участниците попълват информацията за икономическото и финансовото си състояние в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“.Доказване: При сключване на Договора участникът, избран за Изпълнител, следва да представи един или няколко от следните документи: 1. Удостоверения от банки; 2. Годишните финансови отчети, или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. Справка за общия оборот. Информацията по т. 2 и т. 3 следва да обхваща последните три приключили финансови години, считано от крайната дата за подаване на офертите. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. В този случай, участникът трябва да е реализирал минимално изискуемия оборот за съответно по-късия срок.Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

2.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, или еквивалент - за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, в следствие на неправомерни действия или бездействия при, или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-нисък от минималните застрахователни суми за строителство на съответната категория строеж (четвърта), съгласно изискванията на "Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството“. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.Удостоверяване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“.Доказване: Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, и последният трябва представи доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалент, за съответната категория строеж (четвърта).Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже наличието им с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в сл.чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобр. възлагане.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден, или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката.

2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, или еквивалент.

Съгласно чл. 65 от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с изискванията, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности с възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка между тях. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, като за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. Под „дейност, с предмет и обем, сходен с тези на поръчката“, следва да се разбира извършване на строителство: изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда или сгради, или на част от сграда за обществено обслужване, или със смесени функции, с разгъната застроена площ минимум 800 м2. Удостоверяване: При подаване на офертата, участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, Част ІV, Раздел В: „Технически и професионални способности“.Доказване: Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. *Горепосоченото минимално изискване (по т. 3.1.) за строителство (изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт) може да бъде изпълнено и с доказателства за единно проектиране и строителство (инженеринг) на идентични обекти с разгъната застроена площ минимум 800 кв. м.

2.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001, или еквивалентен, с обхват в областта на строителството.

Удостоверяване:

По отношение изискванията, посочени в т. 3.2. участникът попълва съответното поле от раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, и последният трябва да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация", или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.

2.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001, или еквивалентен, с обхват в областта на строителството.

Съгласно чл. 65 от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с изискванията, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности с възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка между тях. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, като за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора по поръчата. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:

а) Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);

б) Парична сума, преведена по сметка на УАСГ-Банка: БНБ; IBAN: BG84BNBG96613100174501; Банков код: BNBGBGSD;

в) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Възложителят предвижда да извърши авансово плащане, което да бъде обезпечено с гаранция за авансово предоставените средства. Условията за освобождаване и задържане на гаранциите се предвидени в проекта на договор за обществена поръчка.

Условията и начина на плащане са предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 22/10/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/07/2020
Местно време: 11:00
Място:

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ректорат, голяма заседателна зала, 2 ет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. (чл. 54, ал. 1 от ППЗОП).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Други основания за отстраняване от участие: Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят отстранява: 1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;4. участници, които са свързани лица;5.участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10. Възложителят отстранява участник и: 1.На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 2.При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл.197 от ЗОП - 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2020