There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 278222-2023

10/05/2023    S90

Bulgaria-Plovdiv: Tree-maintenance services

2023/S 090-278222

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Elektrorazpredelenie Yug EAD
National registration number: 115552190
Postal address: ul. Hristo G. Danov No.37
Town: gr. Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4000
Country: Bulgaria
Contact person: Elena Borisova Margenova
E-mail: elena.margenova@evn.bg
Telephone: +359 882834590
Internet address(es):
Main address: www.elyug.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1187
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/296696
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/296696
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно и ниско напрежение на територията на КЕЦ Раковски

Reference number: 202-EP-23-XK-B-З
II.1.2)Main CPV code
77211500 Tree-maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 189 500.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

Лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД, КЕЦ Раковски

II.2.4)Description of the procurement:

1. Направа на просеки по съществуващи и новоизграждащи се линии средно напрежение по задание на Възложителя с извършване на следните дейности:

- Почистване на просеката от издънки, храсти и дървета - дка

- Отсичане на отделни маркирани дървета извън сервитута на електропровода изнесени на временен склад - бр

- Кастрене на клони в близост до електропровода при невъзможност да се отсече цялото дърво - бр

2. Направа на просеки по съществуващи и новоизграждащи се линии ниско напрежение по задание на Възложителя с извършване на следните дейности:

- Почистване на трасето от храсти, издънки, дървета или рядка растителност в сервитута на ВЛ - дка

- Кастрене на клони в сервитута на ВЛНН на отделни дървета. Количеството е за брой изкастрено дърво - бр

3. Почистване на сервитутна зона на Трафопост (БКТП) - бр

4. Дейностите се извършват в обем, определен от Възложителя като заявката за конкретен обект включва:

- Изсичане на растителността по участъка на просеката

- Нарязване на стволовете от отрязаните дървета по дължина, указана от съответния компетентен орган или Възложителя

- Складиране и разчистване на добития материал (дървета, храсти и/или и клони) в съответствие с нормативните изисквания

5. Количествата са прогнозни за период от 24 месеца и включват предвидената опция за удължаване срока на договора.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 189 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвижда се опция за удължаване срока на договора с допълнителен период до 12 (дванадесет) месеца. Опцията е включена в прогнозната стойност на поръчката и в прогнозните количества на дейностите.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Наличие на минимум пет професионално компетентни лица, притежаващи правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – категория Тпс - преносима и стационарна техника по чл. 13, ал. 4, т. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, както и с придобита минимум втора квалификационна група по безопасност при работа, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ). За чуждестранните лица се изисква еквивалентна професионална компетентност съгласно съответното национално законодателство.

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП. За доказване изпълнението на поставеното изискване, преди сключване на договор или при изискване от страна на възложителя в хода на процедурата, се представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

2. Наличие на минимум следната специализирана техника и инструменти:

- Пет моторни резачки

- Един товарен автомобил

- Един високо проходим автомобил тип 4х4 или еквивалент

- Една автовишка

- Дробилка за клони, позволяваща раздробяване на клони с диаметър минимум 100 мм

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП. За доказване изпълнението на поставеното изискване, преди сключване на договор или при изискване от страна на възложителя в хода на процедурата, се представя декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Освен посочените критерии за подбор, се прилагат и основания за отстраняване, свързани с личното състояние на стопанските субекти по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат по отношение на всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.

Прилагат се и други основания за отстраняване, посочени в поле VІ.3.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 1% от стойността му без ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП, под формата на банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума, депозирана по сметка на възложителя.

Когато се предоставя банкова гаранция или застраховка, същата следва да бъде във форма, предварително съгласувана с възложителя.

Условията за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията са подробно разписани в проекта на договор.

Избраният изпълнител следва да сключи застраховка „Обща гражданска отговорност“ („Отговорност към трети лица“) съгласно изискванията на Възложителя, описани в проекта на договор.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Финансирането се осигурява от бюджета на Възложителя. Плащанията ще се извършват в съответствие с условията в проекта на договор, в срок до 45 (четиридесет и пет) дни, на база действително извършени и приети дейности и представена фактура, по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от изпълнителя.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Изпълнението на поръчката се осъществява в съответствие с Техническите спецификации и Проекта на договор.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/06/2023
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/06/2023
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Други основания за отстраняване:

1.1. Прилагат се специфични национални основания за отстраняване, които са подробно описани в Процедурното описание към документацията за обществената поръчка и включват:

- Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони)

- Нарушения в областта на трудовото право

- Престъпления против финансовата и данъчната система, собствеността и стопанството

- Свързаност между участници

1.2. От процедурата ще бъде отстранен всеки стопански субект, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

1.3. От процедурата ще бъде отстранен всеки стопански субект, който не предостави разяснения или допълнителни доказателства, изискани при условията на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.

2. Деклариране и доказване на съответствие с изискванията за предварителен подбор:

2.1. Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

2.2. На основание чл. 42, ал. 1 от ППЗОП се допуска информацията за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“. Предоставеният образец на ЕЕДОП е генериран така, че се изисква само общо потвърждение.

3. Прилагане на критериите за подбор при несамостоятелно участие:

3.1. Обединения, които не са юридически лица: Съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.2. Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители: Съгласно чл. 65 от ЗОП участникът може да използва капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите и професионални способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът може да използва капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Трети лица могат да бъдат предвидените подизпълнители, както и други лица, независимо от правната им връзка с участника. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третите лица, като представи документи за поетите от тях задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът използва техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съгласно чл. 66 от ЗОП, когато се предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът следва да посочи всеки подизпълнител, както и данни за вида и дела на дейностите от поръчката, които ще му бъдат възложени, както и да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

4. Ред за провеждане:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП се прилага т.нар. „обърнат ред“ за провеждане на процедурата т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди предварителния подбор - по реда на чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/05/2023