Roba - 278227-2014

Prikaži smanjeni prikaz

14/08/2014    S155

Hrvatska-Zagreb: Izgradnja i pomoćni radovi za telefonske i komunikacijske vodove

2014/S 155-278227

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Nacionalni registracijski broj: 43541122224
Poštanska adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Marijan Bučar
E-pošta: marijan.bucar@mvep.hr
Telefaks: +385 14597448

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.mvep.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0038935

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Oprema za nadogradnju (jačanje) komunikacijskih kanala MUP-MVEP i MVEP-DM/KU.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prvi smjer – trasa Petretićev trg 2 (MVEP) – Trg N. Š. Zrinjskog 7-8 (MVEP).
Drugi smjer – trasa Trg N. Š. Zrinjskog 7-8 (MVEP) – Vukovarska ulica 33 (MUP).
Treći smjer – trasa Vukovarska ulica 33 (MUP) – Petretićev trg 2 (MVEP), koja mora ići drugim DTK putanjama u odnosu na 2 prethodne trase.

NUTS kod HR011 Grad Zagreb

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je izgradnja optičke mreže i povezivanje 3 lokacije u Zagrebu i to:
a) Prvi smjer – trasa Petretićev trg 2 (MVEP) – Trg N. Š. Zrinjskog 7-8 (MVEP);
b) Drugi smjer – trasa Trg N. Š. Zrinjskog 7-8 (MVEP) – Vukovarska ulica 33 (MUP);
c) Treći smjer – trasa Vukovarska ulica 33 (MUP) – Petretićev trg 2 (MVEP), koja mora ići drugim DTK putanjama u odnosu na 2 prethodne trase.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45232300 Izgradnja i pomoćni radovi za telefonske i komunikacijske vodove

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
U troškovniku je navedena točna količina predmeta nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 134 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 60 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude.
Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 50 000 HRK u obliku javnobilježnički ovjerene (obične ili bjanko) zadužnice, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN, 115/12) i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN, 115/12), sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (NN, 35/05, 41/08 i 125/11). U jamstvu mora biti navedeno da je korisnik jamstva Republika Hrvatska, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Jamstvo će biti naplaćeno u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, te nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Odabrani ponuditelj se obvezuje najkasnije u roku 10 dana od dana stupanja na snagu Ugovora, dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku javnobilježnički ovjerene (obične ili bjanko) zadužnice sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN, 115/12) i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN, 115/12), u iznosu 10 % vrijednosti ugovorene cijene s pripadajućim PDV-om.
Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja. Ukoliko naručitelj ne aktivira jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, isto će se vratiti odabranom ponuditelju bez odgode, odmah nakon završetka ugovornog razdoblja.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Od odabranog ponuditelja zatražit će se dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koje će biti naplaćeno za slučaj da ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obaveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Jamstveni rok za opremu je sukladno uputi proizvođača opreme, a za izvedene radove jamstveni rok vremenski traje minimalno kao i za opremu.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Naručitelj će platiti račun za isporučenu robu u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa, doznakom na IBAN račun ponuditelja, odnosno podizvoditelja, a u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika državnog proračuna RH.
Predujam od naručitelja je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ako zajednička ponuda bude odabrana, naručitelj će poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati dostavu određenog akta (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično) iz kojeg je vidljivo koji će dio iz ponude izvršavati svaki od članova zajednice ponuditelja, način na koji je organizirano zaprimanje narudžbi, isporuku predmeta nabave, izdavanje računa, zaprimanje reklamacija te zaprimanje opomena u slučaju povrede ugovornih obveza. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora/narudžbenice (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar. Izjava o nekažnjavanju. Dokaz o ispunjavanju obaveze plaćanja dospjelih poreznih obaveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o isporuci robe/usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dostaviti dokaze da će imati na raspolaganju osoblje sa stručnim kvalifikacijama.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) popis ugovora o isporuci usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, a popis ugovora sadrži: iznos, datum isporuke usluga i naziv druge ugovorne strane, i
b) dokaz da je uredno izvršio isporuku predmeta nabave s najviše do 3 ugovora istih ili sličnih kao što je predmet nabave zbrojene vrijednosti najmanje u iznosu 700 000 HRK bez PDV-a.
— Najmanje dva djelatnika s certifikatom CCIE Routing&switching ili jednakovrijedan,
— Najmanje jedan djelatnik s certifikatom za rad s mjernom opremom EXFO FTB-200/7000, FTB-930, PPM-352 ili jednakovrijedan,
— Najmanje jedan djelatnik s certifikatom za rad s fiber-optikom FIST MARK II ili jednakovrijedan,
— Najmanje jedan djelatnik s certifikatom o uspješnom pohađanju treninga za strojno postavljanje kablova FIBERCAT, MICROCAT ili jednakovrijedan.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVV-362,4/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
23.9.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 23.9.2014 - 11:00

Mjesto:

Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 7-8.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
12.8.2014