Diensten - 278231-2017

19/07/2017    S136

Ierland-Dublin: Scheppen van banen per soort organisatie — Coöperaties in geselecteerde Europese landen

2017/S 136-278231

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eurofound — Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Postadres: Wyattville Road
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE061 Not specified
Postcode: D18 KP65
Land: Ierland
Contactpersoon: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefoon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Adres van het kopersprofiel: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2721
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: sociaal beleid.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Scheppen van banen per soort organisatie — coöperaties in geselecteerde Europese landen.

Referentienummer: 170603/4368.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht is erop gericht de effecten van deze specifieke soort organisatie — coöperaties (met inbegrip van sociale ondernemingen) op de werkgelegenheid te onderzoeken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE061 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in door de contractant aangewezen kantoren (moet worden overeengekomen met Eurofound).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De specifieke doelstellingen van deze opdracht zijn:

— onderzoek doen naar de bijdrage van Europese coöperaties aan het scheppen en behouden van banen,

— stimulansen en uitdagingen vaststellen op het gebied van werkgelegenheid en de groei van banen in Europese coöperaties,

— de arbeidsvoorwaarden voor geschapen of behouden banen onderzoeken,

— de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen binnen Europese coöperaties bestuderen,

— overgangsregelingen voor werknemers in coöperaties onderzoeken,

— de incidentie illustreren van op openbare of sociale partners gebaseerde steun voor het scheppen van banen in coöperaties in geselecteerde EU-landen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 253-465489
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/09/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/09/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

de inschrijvingen worden geopend in de kantoren van Eurofound, zaal LH 5.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 persoon mag de inschrijver vertegenwoordigen bij de opening, diens deelname blijft beperkt tot de rol van waarnemer. Gelieve mevrouw Lidia Jankowska van tevoren te laten weten dat u de opening van de inschrijvingen wilt bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Aangezien de werktaal van Eurofound het Engels is, wordt een inschrijvingsvoorstel in het Engels op prijs gesteld.

Oproepen tot inschrijving staan open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen van de EU-lidstaten en van landen die de bijzondere overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten van de Europese Unie hebben ondertekend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/07/2017