Služby - 278231-2017

19/07/2017    S136

Írsko-Dublin: Vytváranie pracovných miest podľa typu organizácie – družstvá vo vybraných európskych krajinách

2017/S 136-278231

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Eurofound – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Poštová adresa: Wyattville Road
Mesto/obec: Dublin
Kód NUTS: IE061 Not specified
PSČ: D18 KP65
Štát: Írsko
Kontaktná osoba: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefón: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2721
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: sociálna politika.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vytváranie pracovných miest podľa typu organizácie – družstvá vo vybraných európskych krajinách.

Referenčné číslo: 170603/4368.
II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000 Poradenské služby pre výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto zákazky je preskúmať vplyvy tohto konkrétneho typu organizácie – družstvá (vrátane sociálnych podnikov) – na zamestnanosť.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IE061 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených poskytovateľom služieb a schválených nadáciou Eurofound.

II.2.4)Opis obstarávania:

Konkrétne ciele tejto zákazky sú:

— preskúmať prínos európskych družstiev z hľadiska tvorby a zachovania pracovných miest,

— určiť hnacie sily a výzvy týkajúce sa zamestnanosti a rastu počtu pracovných miest v európskych družstvách,

— preskúmať podmienky zamestnávania v súvislosti so zachovanými alebo vytvorenými pracovnými miestami,

— skúmať pracovné podmienky a priemyselné vzťahy v rámci európskych družstiev,

— preskúmať presúvanie pracovníkov v rámci družstiev,

— názorne ukázať dopad verejnej podpory a podpory sociálnych partnerov na vytváranie pracovných miest v družstvách vo vybraných krajinách EÚ.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 253-465489
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 01/09/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/09/2017
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať v kanceláriách Eurofoundu, v miestnosti LH 5.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 osoba zastupujúca uchádzača a účasť bude obmedzená na úlohu pozorovateľa. Svoju plánovanú účasť na otváraní ponúk oznámte vopred pani Lidii Jankowskej.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Keďže pracovným jazykom Eurofoundu je angličtina, ocenili by sme, keby boli návrhy predložené v angličtine.

Výzvy na súťaž sú otvorené pre fyzické a právnické osoby z členských štátov Európskej únie a z krajín, ktoré podpísali osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/07/2017