Tjänster - 278316-2016

11/08/2016    S154

Polen-Warszawa: Ramavtal för anordnande av evenemang utanför Polen

2016/S 154-278316

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL POLSKA
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1773
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för anordnande av evenemang utanför Polen

Referensnummer: Frontex/OP/408/2016.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63510000 Resebyråtjänster och liknande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med kontraktet är tillhandahållande av konferenstjänster, nämligen anordnande, upphandling och betalning avseende tjänster med anknytning till evenemang som anordnas av Frontex huvudsakligen utanför Polen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med kontraktet är tillhandahållande av konferenstjänster, nämligen anordnande, upphandling och betalning avseende tjänster med anknytning till evenemang som anordnas av Frontex huvudsakligen utanför Polen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktets löptid är 1 år med möjlighet att förlänga det högst 3 gånger, varje gång för en period på 1 år och på samma villkor såvida inte någon av parterna underrättar den andra om sin avsikt att inte förlänga ramavtalet och ett sådant meddelande tas emot av den part som den riktar sig till senast 3 månader innan kontraktet löper ut. Den totala löptiden för ramavtalet får under inga omständigheter överstiga 4 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Rättslig kapacitet:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis för att denne är behörig att utföra kontraktet enligt nationell lagstiftning genom tillhandahållande av bevis för att anbudsgivaren redan är etablerad som en erkänd juridisk person och är inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis på att denne har tillräcklig ekonomisk och finansiell kapacitet för att säkerställa kontinuerligt och tillfredsställande utförande under kontraktets planerade löptid enligt följande:

a) Anbudsgivaren ska tillhandahålla Frontex sina resultat- och balansräkningar för de 3 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut upprättats, under förutsättning att publicering av resultaträkningar- och balansräkningar krävs enligt bolagsrätten i det land där anbudsgivaren är etablerad.

b) Anbudsgivaren ska tillhandahålla Frontex ett intyg om företagets totala omsättning för de 3 senaste åren för vilka årsbokslut har upprättats (information ska lämnas separat för varje år). Den genomsnittliga årliga omsättningen under de 3 senaste åren ska vara större än 2 000 000 EUR.

c) Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett aktuellt kontoutdrag (som utfärdats inom de 3 senaste månaderna) från dennes bank som styrker det nämnda företagets sunda allmänna ekonomiska bärkraft och dess möjlighet att få tillgång till krediter på minst 500 000 EUR (eller motsvarande i lokal valuta).

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska styrka sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet att genomföra kontraktet enligt följande:

A. Anbudsgivaren ska ha minst 3 års yrkeserfarenhet av att tillhandahålla liknande tjänster, dvs. hantering av konferenstjänster.

Bevis på detta ska tillhandahållas i form av följande:

— Tillhandahållande av företagets portfölj som ska bekräfta anbudsgivarens erfarenhet.

— Tillhandahållande av en förteckning över kontrakt som genomförts under de 3 senaste åren och som överensstämmer med de tjänster som erfordras inom ramen för denna anbudsinfordran, med uppgift om deras kunder, finansiella volym, omfattning och komplexitet.

— Tillhandahållande av minst 5 referensbrev från ovan specificerade kunder som styrker att de tillhandahållna tjänsterna hållit god kvalitet. E-postmeddelanden eller egen försäkran från anbudsgivarna godtas inte.

B. Anbudsgivaren ska bevisa och styrka att denne har lämplig personalkapacitet och teknisk förmåga att tillhandahålla alla de tjänster som krävs inom ramen för det framtida kontraktet.

Följande handlingar och/eller upplysningar ska lämnas in som bevis för att anbudsgivaren uppfyller de tekniska och yrkesmässiga kapacitetskriterierna ovan:

— Översikt över företagets tekniska resurser och personalresurser som styrker anbudsgivarens kapacitet att genomföra kontraktet.

— Cv/Cv:n för den utsedda personalen med angivande av vilken nivå av språkkunskaper som personalen besitter och av yrkeskvalifikationer för utförande av tjänsterna.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/09/2016
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/09/2016
Lokal tid: 11:00
Plats:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/08/2016