Usluge - 278322-2016

11/08/2016    S154

Luksemburg-Luxembourg: Nabava podataka za registar EuroGroups za razdoblje 2016.–2019.

2016/S 154-278322

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Poštanska adresa: Jean Monnet building, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Ms Maria Helena Figueira, Director of Directorate G ‘Global Business Statistics’
E-pošta: estat-directorate-G-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-32600
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1535
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat, Unit A.5 — (CAD) BECH F2/907
Poštanska adresa: Jean Monnet building, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg (Kirchberg)
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Maria Helena Figueira, Director of Directorate G ‘Global Business Statistics’
E-pošta: ESTAT-DIRECTORATE-G-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Statistika.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava podataka za registar EuroGroups za razdoblje 2016.–2019.

Referentni broj: ESTAT/G/2016/017.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79330000 Statističke usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Statističke usluge koje čine predmet ovog poziva na nadmetanje podijeljene su u sljedeće grupe:

grupa 1: nabava podataka o najrelevantnijim multinacionalnim zajednicama poduzeća i njihovim pravnim službama za registar EuroGroups;

grupa 2: usluga identifikacije u podatkovnoj bazi izvršitelja i nabava podataka o odabranim pravnim službama za registar EuroGroups.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 308 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava podataka o najrelevantnijim multinacionalnim zajednicama poduzeća i njihovim pravnim službama za registar EuroGroups

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorima izvršitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je nabave za grupu 1 osigurati da podaci o svjetskoj strukturi najrelevantnijih multinacionalnih zajednica poduzeća iz podatkovne baze izvršitelja mogu biti integrirani u registar EuroGroups počevši s referentnom godinom 2016. (što će biti isporučeno u 2017.) nakon čega slijede još 3 naknadne godine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 840 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor koji će biti sklopljen na temelju ovog poziva na nadmetanje imat će početno trajanje od 2 godine od datuma potpisivanja i može biti produljen jednom na dodatno razdoblje od 2 godine (maksimalno ukupno trajanje: 4 godine).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga identifikacije u podatkovnoj bazi izvršitelja i nabava podataka o odabranim pravnim službama za registar EuroGroups

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorima izvršitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je nabave za grupu 2 osiguravanje identifikacije pravnih službi koje se nalaze diljem svijeta i koje sudjeluju u prekograničnim odnosima počevši u 2017. nakon čega slijede još 3 naknadne godine. Grupa 2 obuhvaća 3 zadatka. Ponuditelji se mogu nadmetati za cijelu grupu 2, ali ne i za dijelove grupe.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 468 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor koji će biti sklopljen na temelju ovog poziva na nadmetanje imat će početno trajanje od 2 godine od datuma potpisivanja i može biti produljen jednom na dodatno razdoblje od 2 godine (maksimalno ukupno trajanje: 4 godine).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/09/2016
Lokalno vrijeme: 16:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/10/2016
Lokalno vrijeme: 16:30
Mjesto:

Eurostat, 5, rue Alphonse Weicker, room B4/444, Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

1 ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može sudjelovati na ovom otvaranju ponuda. Pisano ovlaštenje koje je potpisao ponuditelj ili njegov propisno ovlašteni zastupnik mora se predati odboru za otvaranje ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/08/2016