Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 278323-2020

16/06/2020    S115

Magyarország-Budapest: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása

2020/S 115-278323

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76131644
Postai cím: Honvéd utca 13–15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zoltán cégvezető
E-mail: apz@apz.hu
Telefon: +36 17849913
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás II.

Hivatkozási szám: EKR000782142019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére II.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 11 402 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112450 Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112700 Tereprendezési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232120 Öntözőrendszerek építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233144 Felüljáró építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45234111 Városi vasút építése
45234140 Szintbeli keresztezés építése
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.

Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:

— közművezetékek építése,

— előkészítő- és földmunkák,

— útépítés és egyéb pályaszerkezet építés,

— vízépítés,

— híd- és műtárgyépítés,

— vasút és kötöttpályás vonal építés,

— növénytelepítés,

— szerkezetépítés,

— belátásgátló építmények telepítése.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg felső határáig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 11 402 000 000 forint.

A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani:

— Smart city zóna

— kissebességű kezelhetőségi pálya,

— nagysebességű kezelhetőségi pálya további építések,

— autópálya szakasz kiegészítő útszakaszok és további építések,

— országúti szakasz további elemek,

— ADAS testing modules,

— emelkedők,

— belátásgátlás építése,

— parkolók építése,

— belső úthálózat bővítése,

— vízépítési munkák,

— benzinkút (útépítési munkák) létesítése,

— kapcsolódó közművek és kiegészítő munkálatok,

— könnyűszerkezetes létesítmények építése.

Főbb tervezett műszaki tartalom és mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget):

— - 4,0 km, új nyomvonalon épített 2x1 forgalmi sávos út építése,

— 1,5 km, új nyomvonalon épített 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése különszintű csomóponttal,

— 3 db új híd műtárgy, melyek közül legalább egy, legalább 30 m-es támaszközzel rendelkezik,

— 2 db körforgalmi csomópont építése,

— 9 500 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építése, ebből legalább 3 094 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg építése esetén az UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-2 mm

— útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy nyílt árokkal 7,9 km hosszon,

— terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 500 000 m2 területén,

— szennyvíz, csapadékvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése.

A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2.1 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember - útépítéssel kapcsolatos - többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.2 Felhívás M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember - speciális útépítéssel kapcsolatos - többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A felhívás III.1.3) M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettségének olyan okból nem tesz eleget, melyért felelős, ajánlattételi kötbér megfizetésére köteles az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 051-119996
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás II.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím: https://www.dunaaszfalt.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 402 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és tervezői művezetési feladatok egyes részfeladatai; szakfelügyeletek egyes részfeladatai; geodéziai pontokhoz

Kapcsolódó egyes részfeladatok;fémmentesítési munkák egyes részfeladatai régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai zajmérési munka egyes részfeladatai; lőszermentesítés egyes részfeladatai; természeti területek védelmének egyes részfeladatai; folytatás az V.1.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevőkre vonatkozó adatok:

— Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) (11426628-4-03) - összehasonlító ajánlati ára: nettó 6 445 212 342 Ft

— STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).) (12961555-4-43) - összehasonlító ajánlati ára: nettó 11 309 213 489 Ft

Szociális szempontok a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem kerültek figyelembe vételre. Környezetvédelmi szempontok figyelembevételre kerültek a műszaki dokumentációban (leírásban).

Az V.2.5) pont folytatása:

Védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai optikai hálózat építésének egyes részfeladatai elektromos hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai út- közvilágítás, térvilágítás építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai víz- és csatornavezeték építésének bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai gázvezeték építésének egyes részfeladatai pályairányítási rendszer (alépítmény, berendezés, jelző lámpák és jelző táblák) építésének, bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai hírközlő hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai irtási terület előkészítési munkák egyes részfeladatai beléptető rendszer építésének (alépítmény, berendezés), bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai földmunkák egyes részfeladatai bontási munkák egyes részfeladatai útépítési munkák egyes részfeladatai ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai átereszek építési munkák egyes részfeladatai árok, folyóka építés egyes részfeladatai kútlétesítés egyes részfeladatai vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai szivárgók, kereszt- és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai speciális aknák építés egyes részfeladatai burkolt és földmedrű árok építés egyes részfeladatai tározó építés egyes részfeladatai híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai síkalapozás egyes részfeladatai mélyalapozás egyes részfeladatai pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelme egyes részfeladatai szigetelési munkák egyes részfeladatai dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai rezsűburkolatok egyes részfeladatai betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai felületképzés egyes részfeladatai támfalépítés egyes részfeladatai városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai kerítésépítés egyes részfeladatai közúti vasútépítési, bontási munkák egyes részfeladatai pályanedvesítő rendszer egyes részfeladatai energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai növénytelepítés egyes részfeladatai kerépítészet egyes részfeladatai magasépítési munkálatok egyes részfeladatai anyagok beszállítása minőségbiztosítás egyes részfeladatai tömörségvizsgálat geodézia munkák egyes részfeladatai mobil illemhelyek bérlése információs anyagok beszerzése pénzügyi szolgáltatások igénybevétele megvalósulási dokumentációk elkészítése műtárgyak építészeti, gépészeti munkái lakatosmunkák egyes részfeladatai daruzási feladatok egyes részfeladatai irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai kőburkolat építés egyes részfeladatai

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2020