Servicios - 278364-2019

14/06/2019    S113

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej

2019/S 113-278364

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 091-219643)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671704
Faks: +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu

Numer referencyjny: TZ/271/18/19
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 091-219643

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej i wartości tej usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT w okresie 24 miesięcy w sposób ciągły.

Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli była ona wykonywana dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej, przez okres minimum 24 miesięcy w sposób ciągły a wartość wykonanej usługi wynosi nie mniej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT.

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej Wykonawca składa wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej jednej usługi), z podaniem przedmiotu usługi, wartości, daty wykonania/wykonywania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana/jest wykonywana oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

Powinno być:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej i wartości tej usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT w okresie 24 miesięcy w sposób ciągły.

Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli była ona wykonywana dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej, przez okres minimum 24 miesięcy w sposób ciągły a wartość wykonanej usługi wynosi nie mniej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT.

Wartość dostawy telefonów i modemów nie jest objęta warunkiem udziału w postępowaniu – w wartości usługi nie należy uwzględniać wartości dostawy.

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej Wykonawca składa wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej jednej usługi), z podaniem przedmiotu usługi, wartości, daty wykonania/wykonywania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana/jest wykonywana oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:

1. Termin wykonania zamówienia: Usługi telekomunikacyjne będą świadczone po upływie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.10.2019 r., przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację usługi, w zależności które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

2. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy dostarczy:

2.1. 4 990 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych (91 kategorii I, 1 269 kategorii II oraz 3 630 kategorii III) oraz 100 sztuk fabrycznie nowych modemów mobilnego dostępu do Internetu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

2.2. 7 650 szt. kart SIM (w tym nieaktywne 100 szt., które Zamawiający będzie mógł wykorzystać do aktywacji nowych numerów lub w przypadku utraty lub uszkodzenia karty SIM);

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze istotnych postanowień umowy zawartych w pkt. 9 SIWZ.

Powinno być:

1. Termin wykonania zamówienia: Usługi telekomunikacyjne będą świadczone po upływie 28 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.10.2019 r., przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację usługi, w zależności które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

2. Wykonawca w terminie 21 dni od zawarcia umowy dostarczy:

2.1. 4 990 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych (91 kategorii I, 1 269 kategorii II oraz 3 630 kategorii III) oraz 100 sztuk fabrycznie nowych modemów mobilnego dostępu do Internetu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

2.2. 7 650 szt. kart SIM (w tym nieaktywne 100 szt., które Zamawiający będzie mógł wykorzystać do aktywacji nowych numerów lub w przypadku utraty lub uszkodzenia karty SIM);

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze istotnych postanowień umowy zawartych w pkt. 9 SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 28/06/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: