Servicios - 278364-2019

14/06/2019    S113

Polonia-Varsovia: Servicios de telefonía móvil

2019/S 113-278364

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 091-219643)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dirección postal: Szamocka 3, 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-748
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zamówień Publicznych
Correo electrónico: sekretariatDZP@zus.pl
Teléfono: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zus.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu

Número de referencia: TZ/271/18/19
II.1.2)Código CPV principal
64212000 Servicios de telefonía móvil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 091-219643

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej i wartości tej usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT w okresie 24 miesięcy w sposób ciągły.

Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli była ona wykonywana dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej, przez okres minimum 24 miesięcy w sposób ciągły a wartość wykonanej usługi wynosi nie mniej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT.

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej Wykonawca składa wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej jednej usługi), z podaniem przedmiotu usługi, wartości, daty wykonania/wykonywania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana/jest wykonywana oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

Léase:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej i wartości tej usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT w okresie 24 miesięcy w sposób ciągły.

Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli była ona wykonywana dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej, przez okres minimum 24 miesięcy w sposób ciągły a wartość wykonanej usługi wynosi nie mniej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT.

Wartość dostawy telefonów i modemów nie jest objęta warunkiem udziału w postępowaniu – w wartości usługi nie należy uwzględniać wartości dostawy.

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej Wykonawca składa wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej jednej usługi), z podaniem przedmiotu usługi, wartości, daty wykonania/wykonywania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana/jest wykonywana oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

Número de apartado: III.2.2
En lugar de:

1. Termin wykonania zamówienia: Usługi telekomunikacyjne będą świadczone po upływie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.10.2019 r., przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację usługi, w zależności które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

2. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy dostarczy:

2.1. 4 990 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych (91 kategorii I, 1 269 kategorii II oraz 3 630 kategorii III) oraz 100 sztuk fabrycznie nowych modemów mobilnego dostępu do Internetu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

2.2. 7 650 szt. kart SIM (w tym nieaktywne 100 szt., które Zamawiający będzie mógł wykorzystać do aktywacji nowych numerów lub w przypadku utraty lub uszkodzenia karty SIM);

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze istotnych postanowień umowy zawartych w pkt. 9 SIWZ.

Léase:

1. Termin wykonania zamówienia: Usługi telekomunikacyjne będą świadczone po upływie 28 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.10.2019 r., przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację usługi, w zależności które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

2. Wykonawca w terminie 21 dni od zawarcia umowy dostarczy:

2.1. 4 990 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych (91 kategorii I, 1 269 kategorii II oraz 3 630 kategorii III) oraz 100 sztuk fabrycznie nowych modemów mobilnego dostępu do Internetu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

2.2. 7 650 szt. kart SIM (w tym nieaktywne 100 szt., które Zamawiający będzie mógł wykorzystać do aktywacji nowych numerów lub w przypadku utraty lub uszkodzenia karty SIM);

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze istotnych postanowień umowy zawartych w pkt. 9 SIWZ.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: