Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 278392-2019

14/06/2019    S113

България-София: Услуги, свързани с анализи

2019/S 113-278392

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова Мадлена Станимирова Маргарита Димитрова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-Я, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир за птиците

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/07/2019
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 080-192258

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 3723
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
09/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“
Национален регистрационен номер: 177310030
Пощенски адрес: жк „Люлин“, бл. 387, ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Географика“ ООД
Национален регистрационен номер: 200062954
Пощенски адрес: жк „Люлин“, бл. 387, ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Институт за гората към БАН
Национален регистрационен номер: 000662192
Пощенски адрес: бул. „Климент Охридски“ № 132
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 2622961
Факс: +359 2622052
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Планеко“ ООД
Национален регистрационен номер: 175168917
Пощенски адрес: ул. „Персенк“ № 47, бл. 22, вх. Б, ап. 19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Българска консултантска организация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175345844
Пощенски адрес: жк „Хиподрума“, бл. 139 В, вх. В, ет. 7, ап. 75
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1 966 580.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Контрол и валидиране на резулт. от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-ИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 12/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 1 966 580.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“
Национален регистрационен номер: 177310030
Пощенски адрес: жк „Люлин“, бл. 387, ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Географика“ ООД
Национален регистрационен номер: 200062954
Пощенски адрес: жк „Люлин“, бл. 387, ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Институт за гората към БАН
Национален регистрационен номер: 000662192
Пощенски адрес: бул. „Климент Охридски“ № 132
Град: София
код NUTS: DE DEUTSCHLAND
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 2622961
Факс: +359 2622052
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Планеко“ ООД
Национален регистрационен номер: 175168917
Пощенски адрес: ул. „Персенк“ № 47, бл. 22, вх. Б, ап. 19
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Българска консултантска организация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175345844
Пощенски адрес: жк „Хиподрума“, бл. 139 В, вх. В, ет. 7, ап. 75
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от договор № 3723 от 9.4.2019 г. между ИАОС и ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“ и във връзка с чл. 69, ал. 4 от общите условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014—2020 г., утвърдени със Заповед № РД-ОП-25 от 8.3.2018 г. на министъра на околната среда и водите и писмо с изх. № 3-003-0001-1-33 от 15.3.2019 г. от ръководителя на УО на ОПОС 2014—2020 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е спиран и възобновяван от УО на ОПОС, както следва:

— спрян с писмо изх. № 3-003-0001-1-89/14.7.2018 г. на УО, считано от 12.07.2017 г. — възобновен с писмо изх. №3-003-0001-1-143/11.9.2017, считано от 25.8.2017 г. (период на спиране 44 календарни дни),

— спрян с писмо изх. №3-003-0001-1156/4.10.2017 г. на УО, считано от 28.9.2017 г. — възобновен с писмо изх. № 12-00-521/2.5.2018 г., считано от 27.4.2018 (период на спиране 211 календарни дни),

— спрян с писмо изх. № 3-003-0001-1-113/21.5.2018 на УО, считано от 17.5.2018 г. — възобновен с писмо изх. № 3-003-0001-1-182/6.8.2018, считано от 19.7.2018 г. (период на спиране 63 календарни дни).

На основание чл. 69, ал. 4 от общите условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014—2020 г., утвърдени със Заповед № РД-ОП-25 от 8.3.2018 г. на министъра на околната среда и водите, срокът за изпълнение на дейностите по проекта, респективно ЗБФП се удължава с периода на спирането — 318 календарни дни.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 966 580.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1 966 580.00 BGN