Būvdarbi - 278442-2019

14/06/2019    S113    Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Truskaw: Celtniecības darbi

2019/S 113-278442

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki Sp. z o.o.
Valsts reģistrācijas numurs: PL1181592156
Pasta adrese: Mokre Łąki 8
Pilsēta: Truskaw
NUTS kods: PL913
Pasta indekss: 05-080
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Marcin Sobczak
E-pasts: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
Tālrunis: +48 227218072

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.mokrelaki.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://mokrelaki.pl/
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin

Atsauces numurs: JRP/RB/7/2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje:

1. Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Dokumenty i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL913
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje:

1. Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Dokumenty i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums dienās: 245
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Nr POIS.02.03.00-00-010216

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.

b) posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.

W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 inwestycje, z których każda polegała na:

Wykonaniu kanału sanitarnego grawitacyjnego lub kanału deszczowego grawitacyjnego o długości co najmniej 0,5 km i średnicy co najmniej Dn200 mm;

Wyżej wymienione roboty budowlane mogły być realizowane w jednej jak i w dwóch odrębnych inwestycjach.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.

b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

Kierownik budowy (minimum 1 osoba)

Niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2272).

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

1. Wysokość wadium.

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 PLN [słownie: dwadzieścia tysięcy złotych]

2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie;

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium).

2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Termin realizacji umowy wynosi 245 dni.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 078-188194
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/07/2019
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 30/07/2019
Vietējais laiks: 13:00
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Mokre Łąki 8, Truskaw 05-080 Izabelin, POLSKA

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Informacje ogólne.

1) Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następnych ustawy;

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu;

3) Środki ochrony prawnej, przysługują:

a) Wykonawcom;

b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.

2. Odwołanie.

Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Przepisy dotyczące odwołania zawarte są w art. 180-198 ustawy.

3. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skargi do sądu uregulowane są w art. 198a-198f ustawy.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019