Būvdarbi - 278444-2019

14/06/2019    S113    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2019/S 113-278444

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 712-01-50-496
Adres pocztowy: ul. Puławska 28
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-822
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioleta Grzesiuk
E-mail: wioleta.grzesiuk@lpec.pl
Tel.: +48 814520304
Faks: +48 817406032

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lpec.eb2b.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lpec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://lpec.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 4 odrębnych zadań.

Numer referencyjny: NZ-3113-2-3071-09/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia składa się z 4 odrębnych zadań, które są identyfikowane nw. numerami budżetu:

Zadanie Nr 1 (Działanie 1.5., poz. 44) „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2Dn100 na 2Dn80-65 od komory W-1A do budynku ul. Gospodarcza 34 w Lublinie. Nr budżetu: M/00447/TCO/16”.

Zadanie Nr 2 (Działanie 1.5, poz. 43) pn.: „Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2 × DN 100 na 2 × DN 80 od komory KW do budynku przy ul. Walecznych 4 w Lublinie. Nr budżetu: M/00446/TCO/16”.

Zadanie Nr 3 (Działanie 1.5, poz. 39) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2× DN 125÷100 na 2× DN 50÷40 w pasie drogowym al. Spółdzielczości Pracy – w rejonie ul. Technicznej w Lublinie. Nr budżetu: M/00442/TCO/16”.

Zadanie Nr 4 (Działania 1.5., poz. 35) pn.: „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 125 na preizolowaną 2Dn65÷40, od komory F7 w rejonie skrzyżowania ulic: Kunickiego i Reymonta do komory PS4 w rejonie skrzyżowania ulic: Koźmiana i Kraszewskiego w Lublinie. Nr budżetu: M/00438/TCO/16”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 1 „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2Dn100 na 2Dn80-65 od komory W-1A do budynku ul. Gospodarcza 34 w Lublinie. Nr budżetu: M/00447/TCO/16”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
45312000
45111000
45112000
45320000
45232000
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie Nr 1 (Działanie 1.5., poz. 44) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2Dn100 na 2Dn80-65 od komory W-1A do budynku ul. Gospodarcza 34 w Lublinie. Nr budżetu: M/00447/TCO/16”.

Zakres obejmuje:

1) Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2Dn100 na preizolowaną 2Dn80/160/200 oraz 2Dn65/140/160 na odcinku od punktu PP – miejsce połączenia z istniejącą siecią kanałową 2DN50 w komorze W1-a do punktu końcowego PK stanowiącego budynek ul. Gospodarcza 34,

2) Demontaż kanału ciepłowniczego w niezbędnym zakresie,

3) Montaż studzienki betonowej fi 1000 z preizolowanymi zaworami odcinającymi,

4) Przejście przez drogę w rurze osłonowej umieszczonej bezwykopowo z wykorzystaniem istniejącego kanału.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 2 pn.: „Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2 × DN 100 na 2 × DN 80 od komory KW do budynku przy ul. Walecznych 4 w Lublinie. Nr budżetu: M/00446/TCO/16”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
45312000
45111000
45112000
45320000
45232000
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie Nr 2 (Działanie 1.5, poz. 43) pn.: „Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2 × DN 100 na 2 × DN 80 od komory KW do budynku przy ul. Walecznych 4 w Lublinie”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Zakres obejmuje:

1. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2 × DN 100 na 2 × DN 80 od komory KW do budynku przy ul. Walecznych 4 w Lublinie.

2. Długość przyłącza ciepłowniczego poddawanego przebudowie wynosi około 120.0 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 3 pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2× DN 125÷100 na 2× DN 50÷40 w pasie drogowym al. Spółdzielczości Pracy – w rejonie ul. Technicznej w Lublinie. Nr budżetu: M/00442/TCO/16”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
45312000
45111000
45112000
45320000
45232000
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie Nr 3 (Działanie 1.5, poz. 39) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2× DN 125÷100 na 2× DN 50÷40 w pasie drogowym al. Spółdzielczości Pracy – w rejonie ul.Technicznej w Lublinie”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Zakres obejmuje:

1. Przebudowa sieci ciepłowniczej 2×DN 125÷100 na 2×DN 50÷40 w pasie drogowym Alei Spółdzielczości Pracy – w rejonie ul. Technicznej w Lublinie.

Długość sieci ciepłowniczej poddawanej przebudowie wynosi około 175.0 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 4 „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rej.skrzyżowania ulic: Kunickiego i Reymonta do komory PS4 w rej. skrzyżowania ulic: Koźmiana i Kraszewskiego w Lublinie. Nr budżetu: M/00438/TCO/16”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
45312000
45111000
45112000
45320000
45232000
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie Nr 4 (Działania 1.5. poz. 35) pn.: „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 125 na preizolowaną 2Dn65÷40, od komory F7 w rejonie skrzyżowania ulic: Kunickiego i Reymonta do komory PS4 w rejonie skrzyżowania ulic: Koźmiana i Kraszewskiego w Lublinie. Nr budżetu: M/00438/TCO/16”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Zakres obejmuje:

1) Przebudowę sieci ciepłowniczej 2xDn125 na preizolowaną w istniejącej konstrukcji kanałowej, to jest: 2xDn65 o długości około 176 m od komory F7 do komory PS3 w pasach drogowych ul. Reymonta i Koźmiana, oraz 2Dn40 w pasie drogowym ulicy Koźmiana o długości ok. 76 m od komory PS3 do komory PS4 w rejonie skrzyżowania ulic: Koźmiana i Kraszewskiego,

2) Rewitalizację komór ciepłowniczych PS4 oraz PS3 (tynki, posadzka, drabinki) zgodnie z rys. nr 6 i 7.

3) Montaż projektowanej armatury w komorze ciepłowniczej PS4 (zgodnie z rys. nr 7), PS3 (zgodnie z rys. nr 6),

4) Montaż rur osłonowych min. Ø50 mm o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej + kabel RE 2YST YV 1x2x1,3 mm2 (zgodnie z rys. T-1, T-2, T-3),

5) Demontaż istniejących elementów żelbetonowych, t/j. konstrukcji przykrycia kanałów na całej długości sieci podlegającej wymianie na preizolowaną.

6) Demontaż istniejących rurociągów sieci – na całej długości sieci podlegającej wymianie na preizolowaną.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN i przedłożyć dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

Warunek ten dotyczy wszystkich zadań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z Częścią V ust. 2 pkt. 3) SIWZ oraz Częścią VII ust. 2 pkt. 2.1 ppkt. 2) SIWZ

Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia odpowiednio dla: Zad. Nr 1– co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto; Zad. Nr 2 – co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 PLN brutto lub 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto każda; Zad. Nr 3 – co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto lub 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda; Zad. Nr 4 – co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto, (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej).

Wykonawca musi wskazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – odpowiednio dla:

— dotyczy Zad. Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, - co najmniej 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

— dotyczy Zad. Nr 1 i 4 - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r, poz.1202 z późn. zm.) oraz posiadającą 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kier. robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne upraw. budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw UE wydane na podstawie wcześniej obow. przep. (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.65). Powyższy warunek należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy (co nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami określonymi z przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim. W przypadku osób nieposługujących się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego tłumaczenia.

Warunek dotyczy wszystkich zadań.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zgodnie z Częścią XIX SIWZ, Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zobowiązany będzie do wniesienia ww. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % (zadanie Nr 1, 3, 4) lub 10 % (zadanie Nr 2) ceny całkowitej podanej w ofercie odpowiednio dla danego zadania, w jednej lub kilku z następujących formach: a) w pieniądzu w formie przelewu; b) w poręczeniach bankowych, lub pieniężnych poręczeniach SKOK; z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane jedynie w walucie polskiej, tj. w PLN. Walutą oferty i waluta umowy jest złoty polski (PLN). Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy)

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić i wskazać pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

Szczegółowe zapisy zawarte są w SIWZ, w tym w Części VIII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zmiany treści umowy zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ pn. Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną (dla każdego zadania odrębnie) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, po dokonaniu oceny ofert w przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Szczegóły zawarte są w Części XVII SIWZ. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z formularzem ofertowym zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wykonawc...

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://lpec.eb2b.com.pl w wierszu oznaczonym tytułem i znakiem sprawy- NZ-3113-2-3071-09/2019 - zgodnym z niniejszym postępowaniem do dnia 16.7.2019 r. do godz. 10:00.

Publiczne elektroniczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA, w dniu 16.7.2019 r. o godz. 10:30 w pokoju 214

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

SIWZ wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Zmawiającego pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl/ pod nr sprawy NZ-3113-2-3071-09/2019 od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dz.U. UE.

W związku z ubieganiem się i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacją praw i obowiązków po stronie Zamawiającego, m.in. wynikających z przepisów prawa, w niniejszym postępowaniu., dochodzi do przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, których Administratorem jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: dpo@lpec.pl

Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania postępowania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z odpowiednich regulacji.

W przypadku podmiotów współubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotów trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji/Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE z dnia 4.5.2016 r., L 119), chyba że występują okoliczności dla ich niestosowania.

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością, realizacją i rozliczeniem za dostawy i usługi, kontrolą jakości zrealizowanych prac.

Wobec realizowanych czynności przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, POLSKA). Podanie danych jest konieczne dla ubiegania się o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia. Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do państw trzecich.

Dokumenty składane na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US o niezaleganiu z opłacaniem podatków;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) oświadczenie wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Część VI pkt. 3 a)SIWZ) - Zamawiający skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych,a jeżeli dostęp do takiej bazy nie będzie bezpłatny lub nie będzie możliwy, wezwie Wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

Pełny opis wymaganych dokumentów w Części VII ust. 2 pkt. 2.2) ppkt. 2) SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły w Części XXII SIWZ oraz w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2019