Būvdarbi - 278445-2019

14/06/2019    S113    Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas

2019/S 113-278445

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji
Pasta adrese: ul. Targowa 74
Pilsēta: Warszawa
NUTS kods: PL911
Pasta indekss: 03-734
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Tomasz Rudy
E-pasts: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl
Tālrunis: +48 123933455
Fakss: +48 123931562

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.plk-sa.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://zamowienia.plk-sa.pl/
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
Pilns nosaukums: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
Pasta adrese: pl. Matejki 12
Pilsēta: Kraków
NUTS kods: PL213
Pasta indekss: 31-157
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Tomasz Rudy
E-pasts: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl
Tālrunis: +48 123931321
Fakss: +48 123931562

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.plk-sa.pl

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.6)Galvenā darbības joma
Cita darbība: obsługa sieci świadczących usługi w zakresie transportu kolejowego

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Likwidacja zagrożeń i podniesienie funkcjonalności eksploatacyjnej na linii kolejowej 61 - etap II”

Atsauces numurs: IREZA3g-216-01/19
II.1.2)Galvenās CPV kods
45230000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Likwidacja zagrożeń i podniesienie funkcjonalności eksploatacyjnej na linii kolejowej 61 - etap II” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 500 000.00 PLN
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71322000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL72
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Zakres robót objęty zamówieniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

— Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach oraz

Linia kolejowa nr 61 od km 52,978 do km 53,236 zlokalizo...

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Realizacja zadania pn „Likwidacja zagrożeń i podniesienie funkcjonalności eksploatacyjnej na linii kolejowej 61 - Etap II” w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz modernizacja peronów nr 1 i 2 na podg. Czarnca wraz z modernizacją torów nr 1 i 2 linii 61 oraz modernizacja budynku nastawni podg. Czarnca.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem;

3) Przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” (w tym m.in. takich elementów jak: nawierzchnia, podtorze, perony, obiekty obsługi osób niepełnosprawnych), objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego, budowli kolejowych i infrastruktury pasażerskiej, teletechnicznej oraz urządzeń srk.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie z Standardami Technicznymi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 500 000.00 PLN
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Beigu datums: 14/04/2020
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 8.2 IDW.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

— Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

— Zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do IDW.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do IDW.

7. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz informację o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie (wymienione w pkt 9.7 i 9.8 Tomu I SIWZ - IDW).

9. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt 9.8.1–9.8.7 Tomu I SIWZ - IDW

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z zapisami pkt. 24 IDW, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 1 750 000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy tj.

1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

a) W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

Roboty budowlane polegające na:

a) wykonaniu modernizacji, wymiany, przebudowy nawierzchni torowej na odcinku co najmniej 0,5 km na linii jedno lub dwutorowej zelektryfikowanej,

b) modernizacji, budowie/przebudowie peronu co najmniej jednokrawędziowego

— w jednym lub kilku zamówieniach

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Kierownik Budowy – 1 osoba

Uprawnienia

(kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane* do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, obejmujące swym zakresem stacje, węzły, linie i bocznice kolejowe

Doświadczenie - co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika budowy w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) na robotach związanych z Budową lub Przebudową infrastruktury kolejowej,

— w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej 12 miesięcy doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji 1 inwestycji związanej z budową lub przebudową linii kolejowej zelektryfikowanej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto

Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba

Uprawnienia

(kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie Doświadczenie co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową, przebudową infrastruktury kolejowej oraz w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie na stanowisku Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji jednej inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowej obejmującej jeden szlak.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 65).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2014 r., poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

Cd. poniżej (minimalny poziom wymaganych standardów)

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Cd.: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej

Wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy tj.

Ad a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do IDW),

Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej

Ad b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do IDW),

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Całkowita cena brutto – waga: 100 %

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5 %, ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole
Papildu informācija par elektronisko izsoli:

1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektr.

3. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie – cena. pkt 28 IDW.

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 16/07/2019
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 13/09/2019
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 16/07/2019
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-157 Kraków, POLSKA, sala korkowa

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

1. Tam, gdzie w SIWZ lub jej częściach czy załącznikach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

2. Zamawiający nie przewidział udzielenia podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

3. Wartości w Sekcjach II.1.5) i II.2.6) dotyczą zamówienia podstawowego.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: ul. Postępu 17 A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
Pasta adrese: pl. Matejki 12
Pilsēta: Kraków
Pasta indekss: 31-157
Valsts: Polija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/06/2019