Būvdarbi - 278448-2019

Submission deadline has been amended by:  429417-2019
14/06/2019    S113    Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Rumānija-Alba Iulia: Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi

2019/S 113-278448

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Apa CTTA S.A. Alba
Valsts reģistrācijas numurs: RO1755482
Pasta adrese: Str. Vasile Goldiș nr. 3, județ Alba
Pilsēta: Alba Iulia
NUTS kods: RO121
Pasta indekss: 510007
Valsts: Rumānija
Kontaktpersona: UIP, în atenția: manager proiect – Ioniță Eugen
E-pasts: office@apaalba.ro
Tālrunis: +40 258834087
Fakss: +40 258834493

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.apaalba.ro

Pircēja profila adrese: www.e-licitatie.ro

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.e-licitatie.ro
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

AB3-CL8 – Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerările Abrud și Baia de Arieș, extinderea sistemelor de apă în Arieșeni

Atsauces numurs: 1755482/2018/12
II.1.2)Galvenās CPV kods
45232400
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Obiectul contractului il reprezinta lucrari de extindere si reabilitare de retele de apa si apa uzata in aglomerarile Abrud si Baia de Aries si de extindere a sistemelor de apa in Arieseni, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Nu exista sume previzionate.

Dotarile care se vor furniza sunt cele specificate in cap.III „Procurare din Centralizatoarele pe categorii de lucrari”, respectiv: cititoare contoare, dotari PSI, dotari SSM pentru spatii cu clor si protectie electrocutare, dotari mentenanta obiective noi (spalare/dezinfectare rezervoare, intretinere si asigurare acces incinte).

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, adresate de catre operatorii economici, cu 30 de zile si respectiv cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul li [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 74 843 619.00 RON
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
42131390
45232150
45232151
45232152
45232154
45232431
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: RO121
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Unitatile administrativ teritoriale (UAT) Abrud, Baia de Aries, Arieseni

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Activitatile vizeaza implementarea corespunzatoare a contractului de lucrari conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel:

EXTINDERE SI REABILITARE RETELE DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA ABRUD

Alimentare cu apa:

— extindere retele de distributie apa potabila – cca. 1,8 km

— reabilitare retele de distributie apa potabila – cca. 1,6 km

Apa uzata:

— extindere retele de canalizare – cca. 8,7 km

— reabilitare retele de canalizare – cca. 4,5 km

— construire statii de pompare ape uzate – 11 buc

— construire conducte de refulare apa uzata – cca. 2,3 km

EXTINDERE RETELE DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA BAIA DE ARIES

Alimentare cu apa:

— extindere retele de distributie apa potabila – cca. 5,3 km

— construire statii de ridicare presiune apa – 3 buc

Apa uzata:

— extindere retele de canalizare – cca. 10,5 km

— reabilitare retele de canalizare – cca. 1,7 km

— construire statii de pompare ape uzate – 4 buc

— construire conducte de refulare apa uzata – cca. 1,9 km

EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA IN ARIESENI

— construire captare apa – 1 buc,

— construire gospodarii de apa –2 buc

— extindere retele de distributie apa potabila – cca. 23,6 km

— construire statii de ridicare presiune apa – 3 buc

Termene: Executie de lucrari 35 luni + Perioada de notificare a defectelor 36 luni

Valoarea estimata a contractului este de 74.843.619 RON si nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

Cantitatile din listele de cantitati au fost determinate in conformitate cu Caietul de Sarcini, iar valoarea estimata a contractului a fost stabilita prin multiplicarea acestora cu preturile unitare estimative. Platile aferente contractului se vor efectua pe baza cantitatilor reale executate si pe baza preturilor unitare ofertate. Clauzele generale si specifice referitoare la remasurarea lucrarilor si stabilirea valorii lucrarilor real executate sunt: Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate] si Clauza 50 [Plati].

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Factor de evaluare 3: Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca activitatile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati, pri... detalii pe www.e-licitatie.ro / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Factor de evaluare 2: Gradul de adecvare al Programului de Executie cu resursele alocate prin raportare la metodologia de executare a activitatilor Componenta tehnica / Svērums: 15
Cena - Svērums: 70
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 71
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

«REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL ALBA, 2014 - 2020»

II.2.14)Papildu informācija

POIM - Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor Obiectiv specific 3.2.Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor avea in vedere cerintele privind documentele justificative solicitate si precizarile de mai jos. Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Cerinta nr. 2

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor avea in vedere cerintele privind documentele justificative solicitate si precizarile de mai jos. Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Cerinta nr. 3

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor avea in vedere cerintele privind documentele justificative solicitate si precizarile de mai jos. Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Cerinta nr. 4 – Evitarea conflictului de interese

Operatorul economic (ofertant individual/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) va completa formularul DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Entitatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

Bardan Cornel Stefan – Director general,

Dreghiciu Ioan – Director general adjunct,

Hategan Gheorghe – Director tehnic,

Maris Cristina Elena – Director economic,

Dumitrel Zenaida – Director resurse umane,

Ionita Eugen – Manager proiect UIP

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociati, subcontractanti si terti sustinatori) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si vor prezenta impreuna cu DUAE Formularul nr. 3 – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Documente justificative solicitate (aplicabile Cerintelor nr. 1-4)

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criter... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerinta 1. Cifra de afaceri Media cifrei anuala de afaceri globale din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie fie de minim 74.843.600 RON. Note: 1) In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 2) Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. 3) Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei./valuta, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (http://www.bnr.ro) pentru fiecare an in parte. 4) Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Detalii privind operatorul economic Se vor avea in vedere cerintele mentionate la criteriul "Cifra de afaceri medie anuala", iar in cazul in care informatiile privind cifra de afaceri medie anuala nu sunt disponibile pentru intreaga perioada impusa, se solicita sa se precizeze data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE, cum ar fi bilanturile contabile pentru anii 2016, 2017 si 2018 sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Note: 1) In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Se vor avea in vedere si prevederile din Anexa 7 a Instructiunilor catre Ofertanti. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. Astfel, in DUAE, Criterii de selecție, sectiunea B: Capacitatea economica si financiara, operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor furniza informatiile aferente situatiei lor, dupa cum urmeaza: - Numarul de ani: se va mentiona numarul de ani pentru care se calculeaza media cifrei anuale de afaceri globala, respectiv 3 - Cifra de afaceri medie: se vor furniza informatii legate de media cifrei anuale de afaceri globala, din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), exprimata in RON. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (http://www.bnr.ro) pentru fiecare an in parte. - Valuta: Se va selecta RON (moneda contractului). 2) Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. Se vor avea in vedere si prevederile din Anexa 5 a Instructiunilor catre Ofertanti.

Ofertantii vor avea in vedere modalitatile de indeplinire mentionate la criteriul "Cifra de afaceri medie anuala", iar in cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile şi documentele prevazute in cadrul art. 190 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, solicitate in scopul dovedirii nivelului minim al cifrei de afaceri medie anuale, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document considerat adecvat pentru perioada incepand cu data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1. Experienta similara minima si obligatorie solicitata pentru a fi considerata calificata oferta Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunere a ofertei, mentionat in anuntul de participare, lucrari duse la bun sfarsit, similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii cu lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii, care au cumulat la nivelul unui contract sau a mai multor contracte cel putin 60 km de lucrari similare. Prin lucrari similare se inteleg lucrari de extindere si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau constructie/infiintare de retele de distributie apa si/sau conducte de aductiune a apei si/sau retele de canalizare si/sau colectoare de transfer si/sau conducte de refulare a apelor uzate. Note: 1) Prin sintagma „lucrari duse la bun sfarsit similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii” intelegandu-se: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau - lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau - lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala. 2) Perioada de referinta - respectiv ultimii 5 ani - va fi intotdeauna calculata in sens invers pornind de la data comunicata in anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei, fara a lua in considerare existenta si numarul de extinderi ale termenului limita pentru depunerea Ofertei. 3) Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 4) Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro).

Proportia de subcontractare Cerinta 3. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. In cazul subcontractarii, ofertantul va preciza sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare.

Diplome de studii si calificari profesionale Cerinta 2. Personalul cheie minim si obligatoriu solicitat pentru a fi considerata calificata oferta Operatorul economic sau grupul de operatori economici trebuie sa dovedeasca ca dispun de personal cu urmatoarele cerinte minime privind calificarile/experienta profesionala generala si specifica: Reprezentantul Antreprenorului/ Manager de Proiect Calificari educationale: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia in domeniile constructii hidrotehnice/ civile/ instalatii sau echivalent Experienta profesionala generala: Cel putin 5 ani experienta profesionala generala Experienta profesionala specifica: Experienta profesionala in pozitia de Reprezentantul Antreprenorului/ Manager Proiect/ Manager Contract in minim un contract de lucrari (de execuție si/ sau de proiectare si execuție) care sa fi inclus lucrari de construire/ reabilitare/ extindere a infrastructurii de apa si/sau apa uzata.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Astfel, in DUAE, Criterii de selecție, sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor furniza informatiile aferente situatiei lor, dupa cum urmeaza: - Descriere: se vor furniza informatii legate de: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descrierea lucrarilor executate din care sa reiasa lucrari de tipul celui solicitat de EC, inclusiv cantitatea de lucrari executate, pentru care a fost responsabil, valoarea totala a contractului, moneda, rolul in cadrul contractului (singurul Antreprenor; Lider de contract al unei asocieri cu ...% din valoarea contractului, respectiv cantitati executate:........................ (km lucrări similare); membru al unei asocieri cu ...% din valoarea contractului, respectiv cantitati executate:.............. (km lucrări similare); subcontractant pentru...% din valoarea contractului, respectiv cantități executate: ............... (km lucrări similare), data si numarul documentului de receptie) - Valoare: Se va mentiona valoarea in RON a contractului. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre BNR pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro). - Data de incepere: Se va furniza data de incepere a contractului - Data de incheiere: Se va furniza data de incheiere din PV recepție - Moneda: Se va selecta RON (moneda contractului) - Beneficiari: Se vor indica beneficiarii publici sau privati si datele de contact ale acestora. Pentru fiecare contract invocat drept experienta similara se vor completa informatiile de mai sus. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa, sunt: - extrase relevante ale contractului si - documente/ certificate (ex. procesul-verbal de receptie/ PV receptie la terminarea lucrarilor, certificate de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare) emise si contrasemnate de beneficiari care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa: beneficiarul, cantitățile de lucrări care dovedesc indeplinirea cerintei, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei. Note: 1) In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informatii relevante. Se vor avea in vedere si prevederile din Anexa 7 a Instructiunilor catre Ofertanti. 2) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. 3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Se vor avea in vedere si prevederile din Anexa 6 a Instructiunilor catre Ofertanti.

Se completeaza DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019. Pentru fiecare subcontractant se vor completa sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 72, art. 73, art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Operatorul economic va prezenta odata cu Oferta, dupa caz, acordul/acordurile preliminar(e) de subcontractare (Formularul nr. 8). Nedepunerea odata cu oferta a acordului de subcontractare constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Daca este cazul, se vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Se vor respecta prevederile art. 232 alin. (4) si (5) din Legea nr.99/2016.

Se va completa si prezenta initial DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numele si prenumele, calificari educationale, experienta profesionala generala si experienta profesionala specifica pentru persoana nominalizata. Numai ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor i se va solicita prezentarea documentelelor justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, dupa cum urmeaza: - Curriculum Vitae (Formular nr. 6) completat, semnat si datat, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului si indeplinirea cerintelor precizate. - Copii dupa diplomele si adeverintele detinute de persoana respectiva, din care sa rezulte îndeplinirea cerintelor minime de calificare referitoare la Calificari si abilitati; - Copii dupa cartea de munca sau certificate emise de angajatori/beneficiar sau alte referinte care sa probeze experienta indicata in CV (extrase dupa parti relevante din aceste documente sau alte documente relevante) din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime de calificare referitoare la experienta profesionala generala si experienta profesionala specifica. - Declaratie de disponibilitate Formularul nr. 7 semnat. Note: 1) In cazul în care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. 2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Se vor avea in vedere si prevederile din Anexa 6 a Instructiunilor catre Ofertanti.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP), in conformitate cu prevederile art.41 si 42 din HG 394/2016, in cuantum de 748.400 RON.

Perioada de valabilitate a GP: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar, aceasta trebuie virata in contul SC APA CTTA SA Alba nr. RO82 RNCB 0003 0211 8293 0001 deschis la BCR Suc. Alba Iulia.

Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formularul nr.1 din sectiunea Formulare si modele de formulare a Documentatiei de Atribuire. Daca aceasta garantie este emisa de catre o societate de asigurari în baza unei polite de asigurare, atunci aceasta Polita, Clauzele de Garantare aferente precum si Contractul de Asigurare nu vor modifica caracterul irevocabil al garantiei si plata neconditionata asa cum este specificat în Formularul nr.1.

In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata în limba romana.

Pentru o GP depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Ofertantii vor incarca obligatoriu in SEAP dovada constituirii garantiei, scanata, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art.42 alin.(7), din HG 394/2016. Ofertele care nu sunt insotite de GP in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitata vor fi respinse cu respectarea dispozitiile art.138 alin. (3) din HG 394/2016. Neprezentarea instrumentelor de garantare pana la data limita de depunere a ofertelor va conduce la respingerea ofertelor respective, ca inacceptabile conform art.143 alin.(2) lit a) din HG 394/2016.

Restituirea GP se va efectua conform art.44 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se poate constitui conform art. 45 si 46 din HG 394/2016: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, avand forma si continutul prezentat in Formularul nr. 2 din sectiunea Formulare si modele de formulare a Documentatiei de Atribuire, si care devine anexa la Contract, prevederile art. 42 alin. (3) si (5) din HG 394/2016 aplicandu-se in mod corespunzator. GBE se poate constitui si prin virament bancar.

Termenul limita de constituire a GBE cf legislatiei in vigoare, respectiv art.45, alin.3) din HG nr.394/2016, este de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial.

Alternativ, daca partile convin, GBE se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru plati interimare. In acest sens, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia EC, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului sectorial (CS), fara TVA. Pe parcursul indeplinirii CS, EC urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept GBE in CS si va înstiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

Perioada de valabilitate a GBE va fi pana la indeplinirea conditiilor de eliberare cf prevederilor art.48 (4) din HG 394/2016.

In cazul unei asocieri, GBE va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici, cf Formularului nr.2 din sectiunea Formulare a DA.

Nu se admite prezentarea unor documente de GBE comune cu alte investitii.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 23/08/2019
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Rumāņu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 23/02/2020
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/08/2019
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

In SEAP

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Membrii comisiei de evaluare si observatorii desemnati de catre ANAP

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Potentialii Ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre Entitatea Contractanta in FDA.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la «Documentatie, clarificari si decizii» la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile!

Operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in Propunerea Tehnica si in Propunerea Financiara, cu exceptia pretului, sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala – Formular nr. 12

Durata de 71 luni, prevazuta la Sectiunea II.2.4, este formata din perioada de executie a lucrarilor de 35 luni si perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Entitatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul luarii deciziei de anulare a procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca Entitatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Legea nr. 99/2016 prevede in mod expres la art. 225 cazurile in care Entitatea Contractanta are obligatia de a lua o astfel de decizie. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea «Documentatie, clarificari si decizii» din cadrul anuntului de participare, cat si in Sectiunea Intrebari, Entitatea Contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, in conformitate cu prevederile art. 172 alin.(2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Pasta adrese: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Pilsēta: București
Pasta indekss: 030084
Valsts: Rumānija
E-pasts: office@cnsc.ro
Tālrunis: +40 213104641
Fakss: +40 213104642 / +40 218900745

Interneta adrese: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: S.C. Apa CTTA S.A. Alba – Biroul Juridic
Pasta adrese: Str. Vasile Goldiș nr. 3
Pilsēta: Alba Iulia
Pasta indekss: 510007
Valsts: Rumānija
E-pasts: office@apaalba.ro
Tālrunis: +40 258834087
Fakss: +40 258834493

Interneta adrese: http://www.apaalba.ro

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019