Υπηρεσίες - 278454-2022

25/05/2022    S101

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής και ψυχοκινητικής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς CPE 2 και CPE 5 με έδρα στο Λουξεμβούργο και που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2022/S 101-278454

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11076
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Service du courrier officiel, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 01S200, plateau du Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU Luxembourg
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής και ψυχοκινητικής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς CPE 2 και CPE 5 με έδρα στο Λουξεμβούργο και που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αριθμός αναφοράς: PE PERS 2022 004
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό τη σύναψη σχεδίων πλαισίων για την παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής και ψυχοκινητικής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς CPE 2 και CPE 5 με έδρα στο Λουξεμβούργο και που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε δύο παρτίδες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παρτίδα 1 – παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής για τον βρεφονηπιακό σταθμό CPE 2 με έδρα στο Λουξεμβούργο Kirchberg και για τον βρεφονηπιακό σταθμό CPE 5 με έδρα στην Bertrange-Mamer

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85121291 Παιδιατρικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής πρέπει, κυρίως, να εκτελεστεί, κατά γενικό κανόνα 8 ώρες εβδομαδιαίως καταμερισμένες σε δύο μισές ημέρες των 4 ωρών σε κάθε έναν από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και αυτό 46 εβδομάδες το χρόνο. Αυτό το θεωρητικό ωράριο θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε συνάρτηση των προτεραιοτήτων και κατόπιν συμφωνίας με την ενότητα «Χρόνος εργασίας και βρεφονηπιακοί σταθμοί». Δεν υπάρχει παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο του κλεισίματος των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός ωρών που υπολογίζεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών για τους δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι 368 ώρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Διοικητικές δαπάνες της ΕΕ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παρτίδα 2 – παροχή υπηρεσιών ψυχοκινητικής για τον βρεφονηπιακό σταθμό CPE 2 με έδρα στο Λουξεμβούργο Kirchberg και για τον βρεφονηπιακό σταθμό CPE 5 με έδρα στην Bertrange-Mamer

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85142000 Παραϊατρικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παροχή υπηρεσιών ψυχοκινητικής πρέπει, κυρίως, να εκτελεστεί, κατά γενικό κανόνα 6 ώρες εβδομαδιαίως καταμερισμένες στους δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς και αυτό 46 εβδομάδες ετησίως. Αυτό το θεωρητικό ωράριο θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε συνάρτηση των προτεραιοτήτων και κατόπιν συμφωνίας με την ενότητα «Χρόνος εργασίας και βρεφονηπιακοί σταθμοί». Δεν υπάρχει παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο του κλεισίματος των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο μέγιστος αριθμός εκτιμώμενων ωρών σε ετήσια βάση είναι 276 ώρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Διοικητικές δαπάνες της ΕΕ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:

Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή σταθερότητα στην ανάληψη της ιατρικής και παραϊατρικής φροντίδας των παιδιών. Αυτό αυξάνει την υγειονομική ασφάλεια κάθε παιδιού και του συνόλου του βρεφονηπιακού σταθμού.

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/06/2022
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/07/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, bâtiment Konrad Adenauer, 2, rue Alcide de Gasperi, L-1615, Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

1ο εξάμηνο του 2027.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/05/2022