Byggentreprenader - 278457-2022

25/05/2022    S101

Sverige-Göteborg: Byggnadsinstallationsarbeten

2022/S 101-278457

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Västra Götalandsregionen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0131
Postadress: Bergslagsgatan 2
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 411 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Veronica Strömsmoen
E-post: veronica.stromsmoen@vgregion.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vgregion.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrtnvzsrp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

VF - Mölndals Sjukhus - Energisystem

Referensnummer: FAST 2020 - 01562
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Västfastigheter planerar just nu en utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.

Mölndals sjukhus har ett stort behov av ett flexibelt och robust försörjningssystem av energi och försörjs idag av fjärrvärme och fjärrkyla. Det nya energiuppbyggnadssystemet innebär bland annat att det befintliga värmesystemet separeras i ett hög- och lågtemperaturssystem, samt att man anlägger hybridsolceller. Det befintliga systemet kompletteras med ett så kallat borrhålslager som via kylvärmepumpar maximerar värmeåtervinning och energilagring.

Förfrågningsunderlag för entreprenaden planeras att annonseras den 2022-06-29 och är baserat på en viss detaljprojektering.

Entreprenaden kommer att handlas upp som generalentreprenad och entreprenadformen är utförandeentreprenad med vissa delar som totalentreprenad.

Byggstart är planerad till november 2022.

Anläggning skall kunna tas i drift kvartal fyra 2023.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09300000 Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
45000000 Anläggningsarbete
45260000 Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
45330000 Rörmokeriarbeten
45331200 Installation av ventilation och luftkonditionering
45331230 Installation av kylutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Mölndal

Mölndals Sjukhus

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det nya energiuppbyggnadssystemet innebär bland annat att det befintliga värmesystemet separeras i ett hög- och lågtemperaturssystem, samt att man anlägger hybridsolceller. Det befintliga systemet kompletteras med ett så kallat borrhålslager som via kylvärmepumpar maximerar värmeåtervinning och energilagring.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
29/06/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/05/2022