Būvdarbi - 278475-2019

14/06/2019    S113

Polska-Katowice: Roboty wiertnicze i górnicze

2019/S 113-278475

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 112-255802)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 634-283-47-28
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Hendel
E-mail: przetargi@pgg.pl
Tel.: +48 327572623
Faks: +48 327572027
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ukończenie budowy szybu VII PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic

Numer referencyjny: 621700204
II.1.2)Główny kod CPV
45255500 Roboty wiertnicze i górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Ukończenie budowy szybu VII PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 112-255802

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: