Būvdarbi - 278481-2019

14/06/2019    S113    Būvdarbi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Atklāta procedūra 

Polija-Człuchów: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, citu attīrīšanas iekārtu un atkritumu dedzināšanas iekārtu celtniecības darbi

2019/S 113-278481

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie
Pasta adrese: ul. Sobieskiego 11
Pilsēta: Człuchów
NUTS kods: PL636
Pasta indekss: 77-300
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Magdalena Mroziewicz - w sprawach formalnych; Helena Diakun - w sprawach technologicznych
E-pasts: przedkom@interia.pl
Tālrunis: +48 598342200 / +48 598343340
Fakss: +48 598343354

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://pk.czluchow.info

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie

Atsauces numurs: 2P/JRP/2016
II.1.2)Galvenās CPV kods
45252000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45200000
45231300
45252200
45252100
45316100
45311200
45112710
45110000
45332000
45231400
45111200
45233252
45311000
45400000
45331000
45233222
45233120
45315700
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL636
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia ścieków w Człuchowie (77-300), ul. Kamienna 140, działki nr 1093/4 i 1093/5, obręb 0001, 27, POLSKA.

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o Qmax = 5 400 m3/d, mających na celu uzyskanie: większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ.

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 17/02/2017
Beigu datums: 31/08/2019
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

POIS.02.03.00-00-0030/16-00.

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 036-065571

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 2P/JRP/2016
Nosaukums:

Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
17/02/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.
Pasta adrese: ul. Płocka 15
Pilsēta: Włocławek
NUTS kods: PL619
Pasta indekss: 87-800
Valsts: Polija
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 18 944 000.00 PLN

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Pasta adrese: ul. Sobieskiego 11
Pilsēta: Człuchów
Pasta indekss: 77-300
Valsts: Polija
E-pasts: przedkom@interia.pl
Tālrunis: +48 598342200
Fakss: +48 598343354

Interneta adrese: http://pk.czluchow.info

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania na zasadach określonych w tym Regulaminie.

2. Odwołanie przysługuje na warunkach określonych w Regulaminie, od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności Zamawiającego:

a) na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub ogłoszeniu;

b) na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia;

c) na wykluczenie Wykonawcy z postępowania;

d) na odrzucenie oferty;

e) na wybór Wykonawcy w postępowaniu.

3. Odwołanie wnosi się do Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

4. Odwołanie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ich modyfikacji lub zmiany, wnosi się do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.

7. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. W takim przypadku konieczne jest zabezpieczenie przez Wykonawców wadium także na przedłużony okres związania ofertą.

8. O złożeniu odwołania Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.

9. Uczestnikami postępowania dotyczącego odwołania stają się też Wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do odwołania złożonego przez innego Wykonawcę. Wykonawca, który nie przystąpił do odwołania, nie może następnie wnieść odwołania powołując się na te same okoliczności.

10. Odwołanie rozpatruje Kierownik Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.

12. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia.

13. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza czynność, na którą wpłynęło odwołanie lub unieważnia postępowanie.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Pasta adrese: ul. Sobieskiego 11
Pilsēta: Człuchów
Pasta indekss: 77-300
Valsts: Polija
E-pasts: przedkom@interia.pl
Tālrunis: +48 598342200
Fakss: +48 598343354

Interneta adrese: http://pk.czluchow.info

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
45252000
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
45200000
45231300
45252200
45252100
45316100
45311200
45112710
45110000
45332000
45231400
45111200
45233252
45311000
45400000
45331000
45233222
45233120
45315700
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL636
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia ścieków w Człuchowie (77-300), ul. Kamienna 140, działki nr 1093/4 i 1093/5, obręb 0001, 27, POLSKA.

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o Qmax = 5 400 m3/d, mających na celu uzyskanie: większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ.

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 31/05/2019
Beigu datums: 31/08/2019
VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 20 431 060.00 PLN
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.
Pasta adrese: ul. Płocka 15
Pilsēta: Włocławek
NUTS kods: PL619
Pasta indekss: 87-800
Valsts: Polija
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

1. Przedmiot umowy został rozszerzony o zakres robót obejmujący:

1/ zabezpieczenie zbiornika SBR ob. 4.2 przed zniszczeniem dna zbiornika od siły wyporu zwierciadła wody gruntowej (ZWG) (Dokumentacja projektowa przewiduje wymianę urządzeń oraz konserwację/zabezpieczenie ścian zbiornika. Prace możliwe są do wykonania po jego opróżnieniu. Zgodnie z zapisami pierwotnej dokumentacji istniejącego zbiornika SBR ob. 4.2 możliwość jego opróżnienia uzależniona jest od obniżenia poziomu wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia reaktora. Ze względów bezpieczeństwa, należy na bieżąco monitorować poziom zwierciadła wody gruntowej wokół SBR i utrzymywać na bezpiecznym poziomie, a w razie konieczności wykonywać pompowanie);

2/ wykonanie dodatkowej wentylacji awaryjnej wraz z instalacją elektryczną w ob. 2 i ob. 15 (Komisja rozruchowa w wyniku prowadzonych działań stwierdziła na podstawie oceny wizualnej i pomiarów szkodliwych gazów m.in. H2S, niedostateczną wymianę objętości powietrza przy zastosowanej wentylacji wewnątrz pomieszczeń Ob. 2 sitopiaskowników i Ob. 15 mikrosita. Wobec tego faktu koniecznym jest zastosowanie wentylacji dodatkowej awaryjnej wspomagającej wentylację podstawową umożliwiającą uzyskanie odpowiedniej ilości wymian powietrza w danym obiekcie, zmniejszy wilgotność w pomieszczeniu oraz zagwarantuje warunki pracy zgodnie z przepisami BHP. Autor projektu, pełniący nadzór autorski, wydał opinię w przedmiotowej sprawie);

3/ wykonanie naprawy części elewacji wraz z wymianą opasek wokół ob. 3, ob. 4.1 i ob. 4.2 (Dokumentacja projektowa przewiduje malowanie elewacji zbiorników ob. 3, ob. 4.1 i ob. 4.2. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej 26.4.2019 r. stwierdzono skorodowane obróbki blacharskie istniejących cokołów, które są zakotwione do ściany zbiornika pod istniejącym styropianem, zagrzybienie i odspojenie tynku w pasie do 30 cm powyżej obróbki blacharskiej wraz z licznymi odspojeniami i spękaniami tynku, co zostało potwierdzone opinią nadzoru autorskiego. W ramach robót Wykonawca usunie istniejący cokół wraz z obróbką blacharską i wykona odtworzenie izolacji termicznej, nowe cokoły i opaski wokół obiektów - zgodnie z wytycznymi NA i IK);

4/ wykonanie przegród uspokajających w ob. 14.1 i 14.2 (Po uruchomieniu komór stabilizacji tlenowej osadu ob. 14.1. i 14.2 Komisja rozruchu stwierdziła przedostawanie się piany i kożucha do odpływu wód nadosadowych. Aby w znacznym stopniu ograniczyć/uniemożliwić występowanie niepożądanego zjawiska konieczne jest wykonanie przegród uspokajających co zostało potwierdzone opinią nadzoru autorskiego).

W/w zakres został potwierdzony Protokołami Konieczności nr 9 i 11 robót dodatkowych. Zmianie uległa wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

2. Przedmiot umowy został zmieniony w zakresie filtra aktywnego do kompensacji mocy biernej przesunięcia fazowego i zaburzeń wyższych harmonicznych z filtra o mocy 100kvar na filtr o mocy 150kvar (Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie filtra o mocy 100kvar. Zgodnie z zapisami kontraktowymi (STWiORB Rozdział 5 pkt. 5.2.20) doboru filtra należy dokonać po wykonaniu pomiarów energii biernej pf i wh, tak aby była możliwość dostosowania mocy do poziomu tłumienia.

W wyniku dokonanej analizy mocy biernej urządzeń (wykonanie pomiarów strat mocy energii) wykazano konieczność zainstalowania filtra o mocy 150kvar, co zostało potwierdzone opinią nadzoru autorskiego). W/w zakres został potwierdzony Protokołem Konieczności nr 10 robót zamiennych/rozwiązań zamiennych. Zmianie uległa wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Wcześniejsze zmiany w umowie - ogłoszenie o modyfikacjach nr:

1) 2017/S 188-385713,

2) 2018/S 077-172514,

3) 2018/S 080-179863,

4) 2019/S 045-104067.

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Nepieciešami sākotnējā darbuzņēmēja/koncesionāra veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta b) apakšpunkts)
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē darbuzņēmēja maiņu:

Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych – od 28.2.2017 r. Wykonawca jest w posiadaniu terenu budowy, na którym urządził i zorganizował zaplecze budowy. Roboty wykonywane są w szerokim zakresie na całym terenie budowy. Wprowadzenie nowego Wykonawcy prowadziłoby do zahamowania robót przez dotychczasowego Wykonawcę co skutkowałoby naruszeniem Programu Organizacji Robót, a tym samym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego – zmiana Wykonawcy spowodowałaby zakłócenia w odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca prowadzący roboty ma zaangażowane zasoby (ludzie, sprzęt), co pozwala na wykonanie robót przy poniesieniu mniejszych nakładów finansowych, niż od wykonawcy, który byłby zobligowany do poniesienia kosztów organizacji i ubezpieczenia budowy. Wartość robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 19 933 360.00 PLN
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 20 431 060.00 PLN