Leveringen - 278531-2020

16/06/2020    S115

Frankrijk-Bordeaux: Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen

2020/S 115-278531

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Nouvelle Aquitaine
Postadres: 14 rue Francois de Sourdis
Plaats: Bordeaux Cedex
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
Postcode: 33077
Land: Frankrijk
E-mail: service.marches@nouvelle-aquitaine.fr
Telefoon: +33 557578000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://demat-ampa.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=35795&orgAcronyme=cr-aquitaine
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=35795&orgAcronyme=cr-aquitaine
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits papetiers et enveloppes imprimés pour les services de la région Nouvelle-Aquitaine

Referentienummer: 2019L000F03575
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199000 Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de produits papetiers et enveloppes imprimés pour les services de la région Nouvelle-Aquitaine (hors établissements d'enseignement).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits papetiers imprimés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199700 Gedrukt kantoormateriaal, met uitzondering van formulieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits papetiers imprimés.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'estimation annuelle donnée ci dessus est une estimation non contractuelle pour 4 ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enveloppes imprimées

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199200 Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enveloppes imprimées.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'estimation annuelle donnée ci dessus est une estimation non contractuelle pour 4 ans.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

L'accord-cadre est sans minimum ni maximum pour chaque lot. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. L'estimation annuelle donnée ci dessus est une estimation non contractuelle pour 4 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2020