Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 278560-2019

14/06/2019    S113

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare

2019/S 113-278560

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Număr naţional de înregistrare: 10874881
Adresă: Str. Polonă nr. 65
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010494
Țară: România
Persoană de contact: Elena Ionescu – Departament Achiziții
E-mail: eionescu@nuclearelectrica.ro, cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212038282
Fax: +40 212031315
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de mentenanță preventivă și corectivă și asigurare piese de schimb pentru Sistemul de dozimetrie externă cu TLD Panasonic din cadrul Laboratorului de Dozimetrie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 10874881/2018/0704.04
II.1.2)Cod CPV principal
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția are ca obiect servicii de mentenanta preventiva si corectiva si asigurare de piese de schimb pentru urmatoarele tipuri de echipamente de masura din cadrul Laboratorului de Dozimetrie Individuala si a Laboratorului de Control Mediu de la C.N.E. Cernavoda:

1) Cititor automat de TLD-uri Panasonic UD-710 – 2 bucati;

2) Cititor automat de TLD-uri Panasonic UD-7900 – 2 bucati;

3) Iradiator de TLD-uri Panasonic UD-794A şi UD-794D – 2 bucati;

4) Cititor manual de TLD-uri Panasonic UD-706 – 1 bucata.

Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu art. 173 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile ulterioare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 620 410.00 USD
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711100 Componente electronice
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

C.N.E. Cernavoda/Sediul prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia are ca obiect urmatoarele activitati:

A. Servicii de mentenanta preventiva, astfel:

— Mentenanta preventiva pt. cititoare automate de TLD-uri Panasonic UD-710: 2 echipamente x 1 sesiune/an x 4 ani = 8 sesiuni în 48 de luni,

— Mentenanta preventiva pt. Cititoare automate de TLD-uri Panasonic UD-7900: 2 echipamente x 1 sesiune/an x 4 ani = 8 sesiuni în 48 de luni,

— Mentenanta preventiva pt. iradiatoare de TLD-uri Panasonic UD-794A şi UD-794D şi softul aferent: 2 echipamente x 1 sesiune/an x 4 ani = 8 sesiuni în 48 de luni,

— Mentenanta preventiva pt. cititor manual de TLD-uri Panasonic UD-706: 1 echipament x 1 sesiune/an x 4 ani = 4 sesiuni în 48 de luni;

B. Servicii de mentenanta corectiva pt. toate/oricare dintre cititoarele automate de la pct. A, respectiv pentru iradiatorul UD-794D – se efectueaza la solicitarea achizitorului (transmisa prin fax sau email), in cazul in care apar defectiuni in intervalul dintre 2 sesiuni consecutive de mentenanta preventiva. Se estimează 1 interventie de mentenanta corectiva pe an, in total 4 interventii in 48 de luni;

C. Servicii de mentenanta corectiva pt. softul cititoarelor automate de TLD-uri Panasonic UD-7900 („Doctor software”), in limita a 2 sesiuni/an (8 sesiuni/contract) – se efectueaza la solicitarea achizitorului, fie la sediul C.N.E. Cernavodă fie on-line prin intermediul programului Team-Viewer sau alte programe similare, cu suport din partea Serviciului IT al C.N.E. Cernavoda;

D. Servicii de mentenanta corectiva pt. softul cititoarelor automate de TLD-uri Panasonic UD-710 („Harlan software”), in limita a 1 sesiune/an (4 sesiuni/contract) – se efectueaza la solicitarea achizitorului, fie la sediul C.N.E. Cernavodă fie on-line prin intermediul programului Team-Viewer sau alte programe similare, cu suport din partea Serviciului IT al C.N.E. Cernavoda;

E. Furnizare de piese de schimb si consumabile necesare in cadrul activitatilor de mentenanta preventiva si/sau corectiva, conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Prin „Garantia acordata serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva” se intelege perioada de garantie acordata de ofertant in propunerea tehnica pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Cosmin Ghita – director general,

— Dan Laurentiu Tudor – director general adjunct,

— Adrian Gabriel Dumitriu – director financiar,

— Mihai-Dan Gheorghievici – inlocuitor director financiar,

— Roxana Stamate – inlocuitor de drept director financiar,

— Laura Constantin – director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),

— Vlad Chiripus – inlocuitor director DJAC/sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),

— George Codrut Tudor – Inlocuitor subsidiar director DJAC,

— Romeo Urjan – director Directia Tehnica si Retehnologizare,

— Adrian Jelev – inlocuitor de drept director Directia Tehnica si Retehnologizare,

— Emil Macovei – inlocuitor subsidiar director Directia Tehnica si Retehnologizare,

— Cristina Nazarevscky – sef Departament Achizitii (DA),

— Dana Banea – inlocuitor Sef DA,

— Razvan Dumitru Sandu – inlocuitor sef DA/Sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL),

— Stella Ciulcov – inlocuitor sef SASL/economist specialist SASL,

— Elena Ionescu – inginer specialist SASL,

— Dan Bigu – director Sucursala C.N.E. Cernavoda,

— Alexandru Emilian Nedecu – inginer sef Departamentul radioprotectie S.M. si PSI Sucursala C.N.E. Cernavoda,

— Florenta Irina Marin – sef Departament Documentare si Monitorizare Sisteme de Management Sucursala C.N.E. Cernavoda,

— Bruno Mihai Marculescu – sef Serviciu IT Sucursala C.N.E. Cernavoda,

— Cristina Bucur – sef Laborator Control Mediu Sucursala C.N.E. Cernavoda,

— Mitica Baraitaru – sef Laborator Dozimetrie Indiviuala Sucursala C.N.E. Cernavoda,

— Doru Florin Albu – inginer Operare Sucursala C.N.E. Cernavoda.

Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune DUAE (Documentul Unic de Achizitii European) – Sectiunea Motive de excludere, cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE va depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.1.1.a).

Cerinta nr. 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – Sectiunea Motive de excludere cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE se va depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, Formularul III.1.1.b.

La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:

2.1) Pentru persoane juridice/fizice romane:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local – pentru sediul/punctul de lucru prin care se vor presta serviciile, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Indicator financiar. Cerinta 7: sustinerea financiara. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cerinta 6: ofertanţii trebuie să aibă un nivel mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim 2 000 000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va completa DUAE – Sectiunea Criterii de selectie, Cap. B si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2) din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarat castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunea Motive de excludere si sectiunea Criterii de selectie, Cap. A, B sau C, dupa cum este aplicabil.

Toţi operatorii economici participanţi la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) – Sectiunea Criterii de selectie, Cap. B. – La solicitarea entităţii contractante, pentru confirmarea cerinţei, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile îşi va demonstra situaţia economică şi financiară prin depunerea de documente justificative care să confirme cele asumate în DUAE. Astfel de documente pot fi bilanțuri contabile – formular F20 – Contul de profit şi pierderi, audituri financiare, precum şi orice alte documente echivalente din care să rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim 2 000 000 RON.

Nota: pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenței pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă monedă decât în RON va fi cursul de schimb mediu anual RON/altă monedă comunicat de Banca Naţională a României pe site-ul www.bnro.ro pentru fiecare an în parte.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinta 8: ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), care va contine obiectul contractului, valori, perioadele de prestare, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost prestate si duse la bun sfarsit servicii similare în valoare cumulată de minim 1 000 000 RON la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege servicii de reparare si întreținere pentru sisteme dozimetrice termoluminiscente. Cerinta 10: sustinerea tehnica. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Proportia de subcontractare. Cerinta 9: informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertanţii vor indica în ofertă, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi astfel:

(i) în cazul unor subcontractanţi pe ale căror capacităţi ofertanţii nu se bazează, ofertanţii vor indica în ofertă datele de identificare ale subcontractanţilor şi vor prezenta acordurile de subcontractare cu aceştia, numai dacă subcontractanţii respectivi sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei,

(ii) în cazul unor subcontractanţi pe ale căror capacităţi ofertanţii se bazează, ofertanţii vor indica în ofertă, în mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractanţilor şi vor prezenta în mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu aceştia.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru cerinta 8: toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE – sectiunea Criterii de selectie, cap. C. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din listă, documente justificative cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale și valoarea totală asociată serviciilor similare efectuate și duse la bun sfârșit în ultimii 3 ani (raportat la data publicării anunţului de participare). Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa.

Notă: pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienta similară, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenței pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă monedă decât în RON va fi cursul de schimb mediu anual RON/altă monedă comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul www.bnro.ro pentru fiecare an în parte.

Pentru Cerinta 10: ofertantul va completa DUAE – Sectiunea Criterii de selectie, Cap. C. si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3) din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunea Motive de excludere si sectiunea Criterii de selectie, Cap. A, B sau C, dupa cum este aplicabil.

În situaţia menţionată la pct. (i) de mai sus, ofertanţii vor completa DUAE – Sectiunea Motive de excludere; în situaţia menţionată la pct. (ii) de mai sus ofertanţii vor completa DUAE – Sectiunea Motive de excludere si Sectiunea Criterii de selectie, Cap. A, B sau C, dupa cum este aplicabil; in toate situaţiile în care subcontractanţii sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei, ofertanţii vor prezenta, în mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odată cu oferta şi DUAE, până la data limită de depunere a ofertelor. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul pentru demonstrarea cerinţelor de calificare trebuie să completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informaţii din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Sectiunea Motive de excludere din DUAE) precum şi informaţii care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul (se va completa Sectiunea Criterii de selectie, cap. A, B sau C, dupa cum este aplicabil). Subcontractanţii vor demonstra îndeplinirea cerinţelor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională precum şi deţinerea anumitor autorizaţii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o îndeplineşte fiecare. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, în măsura în care aceştia sunt cunoscuţi la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanţi va conţine numai informaţiile referitoare la neîncadrarea în situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Sectiunea Motive de excludere din DUAE). La solicitarea entităţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare şi DUAE.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare (GP) este de 12 000 RON; valabilitate de 4 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel publicat de BNR in data in care este transmis in SEAP anuntul de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnro.ro in coloana corespunzatoare datei anuntului de participare).

Conform art. 42 din HG 394/2016, garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata si se poate constitui prin:

(a) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari – pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara,

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pt. RON – RO94RNCB0072049718520001; pt. EUR – RO45RNCB0072049718520010, pt. USD – RO40RNCB0072049718520003); pentru CAD – RO66RNCB0072049718520020.

Dovada constituirii GP se va depune in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, impreuna cu DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din HG 394/2016.

Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Modalitatea de constituire va fi in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Se va completa Formularul III.1.8.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/11/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca 2 sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj, clasandu-se pe primul loc, in vederea departajarii acestora, entitatea contractanta va alege oferta cu cel mai mare punctaj obtinut la factorul de evaluare „Componenta financiara”;

2) In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.8);

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru parte de contarct indeplinita;

3) La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi, cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;

4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va realiza in conformitate cu prevederile Notificarii ANAP nr. 247/2016. disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea-de-transmitere-a-solicitarilor-de-clarificari-prin-intermediul-seap/ cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.1).

Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conf. cu art. 173 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile ulterioare;

5) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;

6) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti;

7) Pentru a putea deschide documentele din SEAP instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) si art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.N. Nuclearelectrica S.A. – Departament Achiziții
Adresă: Str. Polonă nr. 65, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 010494
Țară: România
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212031304
Fax: +40 212031315
Adresă internet: www.nuclearelectrica.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019