Pakalpojumi - 278561-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Dānija-Fredericia: Vides monitorings, izņemot būvniecībai

2019/S 113-278561

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Energinet Eltransmission A/S
Valsts reģistrācijas numurs: 39314878
Pasta adrese: Tonne Kjærsvej 65
Pilsēta: Fredericia
NUTS kods: DK
Pasta indekss: 7000
Valsts: Dānija
Kontaktpersona: Helle Barløse
E-pasts: indkob@energinet.dk
Tālrunis: +45 70102244

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Pircēja profila adrese: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242001&B=ENERGINET
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242001&B=ENERGINET
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Overvågning af Elektrodeanlæg på KONTEK-kabel 2020-2024

Atsauces numurs: 18/07856
II.1.2)Galvenās CPV kods
90711500
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Energinet ønsker bistand til at overvåge udledningen af miljøfremmede stoffer til havmiljøet fra elektrodestation på KONTEK-kabel (HVDC). Overvågningen vil skulle varetages i en 5 årig periode.

Elektrodeanlægget har været i drift siden 1994, og har i denne periode været overvåget på lignende måde som Energinet her ønsker tilbud på. Historikken fremgår af de vedlagte udbudsdokumenter.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 7 500 000.00 DKK
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90711500
90711300
90711400
90713000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DK021
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

KONTEK elektrodestation ude i Køge Bugt ved Stevns. Herudover arbejde hos tilbudsgivers eget kontor samt ved akkrediteret analyseinstitut. Der kan forekomme enkelte møder på Energinets lokationer.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Energinet Eltransmission A/S ejer og driver KONTEK elektrodestationen ude i Køge Bugt ved Stevns. Elektrodestationen er en del af KONTEK højspændingsforbindelsen mellem Sjælland og Tyskland, der kun består af ét kabel. I stedet for et returkabel er der etableret en elektrodestation, som overfører returstrømmen via havet. Elektrodestationen er placeret på havbunden mellem 1 000 og 2 500 m fra land på mellem 8 og 15 m vanddybde ud for Gjorslev Bøgeskov på Stevns og fungerer som anode. En tilsvarende elektrodestation ud for Tysklands kyst fungerer som katode.

Elektrodestationen, der dækker 2 000 m2, består af et metalnet belagt med en Titaniumlegering.

Anlægget har været i drift siden 1994, hvor Miljøstyrelsen meddelte den oprindelige udledningstilladelse. Anlægget har været omfattet af et kontrolprogram, der har overvåget tilstanden omkring elektrodestationen. Se beskrivelse af nuværende overvågningsprogram i vedhæftede bilag.

Nærværende udbud vedrører 5-årig kontrakt på miljøovervågning af elektrostationen i Køge Bugt.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Option på forlængelse af kontrakt i 4 år.

II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 3
Maksimālais skaits: 5
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

Hvis mere end 5 ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil Ordregiver prækvalificere de 3-5 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang, formål og kontraktsum/tidsmæssige udstrækning..

I forhold til vurdering af begrebet ”tilsvarende ydelser” lægges der i prioriteret rækkefølge vægt på følgende udførelser:

1) Udførelse af Miljøanalyser i forbindelse med elektrodeanlæg på KONTEK-kabel, eller anden direkte sammenlignelige anlægstype;

2) Udførelse af offshore miljøovervågning på driftsanlæg;

3) Udførelse af generel miljøovervågning i vand (sø eller hav). Udførelse af miljøovervågning;

4) Udførelse af miljøovervågning.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.;

2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindste-kravene til Økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Ad 1) Egenkapitalen fra seneste års regnskab skal minimum udgøre 33 pct. af den forventede totale kontraktsum.

Ad 2) Soliditetsgraden fra seneste års regnskab skal minimum være 20 pct. Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen overstiger den forventede totale kontraktsum.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til 5 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 3 år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9.

Hver reference bør indeholde:

- En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance vedrørende det overordnede projekt, og den/de konkret udførte miljøovervågninger,

- Den samlede kontraktsum (hvis muligt),

- Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger,

- Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år).

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9. Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller sø-sterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de 5 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 5 referencer, vil Ordregiver inddrage de 5 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 26/06/2019
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Dāņu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Klagenævntet for Udbud
Pasta adrese: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Pilsēta: Viborg
Pasta indekss: 8800
Valsts: Dānija
E-pasts: nh@naevneneshus.dk
Tālrunis: +45 72405600

Interneta adrese: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Pasta adrese: Carl Jacobsen Vej 35
Pilsēta: Valby
Pasta indekss: 2500
Valsts: Dānija
E-pasts: kfst@kfst.dk
Tālrunis: +45 41715000

Interneta adrese: http://www.kfst.dk

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019