Stavební práce - 278563-2022

Submission deadline has been amended by:  416926-2022
25/05/2022    S101

Česko-Praha: Stavební práce

2022/S 101-278563

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Národní identifikační číslo: 70883858
Poštovní adresa: Vyšehradská 2077/57
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 12800
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Kopecká, advokátka HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: emauzy@havelpartners.cz
Tel.: +420 255000111
Fax: +420 255000100
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://iprpraha.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Územní rozvoj

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce administrativní části areálu Emauzy

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace - architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC - Yellow Book (projekt typu Design & Build).

Předmět veřejné zakázky bude plněn rovněž v souladu s metodikou BIM (informační modelování budov). Předmětem díla je rovněž zřízení, resp. dodání CDE.

Více informací viz zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45100000 Práce spojené s přípravou staveniště
45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45213150 Výstavba administrativních budov
45300000 Stavební montážní práce
45400000 Práce při dokončování budov
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71248000 Dohled nad projektem a dokumentací
71251000 Architektonické služby a stavební dozor
71300000 Technicko-inženýrské služby
71320000 Technické projektování
71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
45000000 Stavební práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pozemky administrativního areálu Emauzy a okolní prostranství administrativního areálu Emauzy. Dále jakékoliv místo v ČR, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování plnění. Více viz ZD.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace - architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC - Yellow Book (projekt typu Design & Build).

Předmět veřejné zakázky bude plněn rovněž v souladu s metodikou BIM (informační modelování budov). Předmětem díla je rovněž zřízení, resp. dodání CDE.

Součástí plnění bude rovněž podle potřeby zajištění změn územního rozhodnutí, stavebního povolení, anebo zajištění nových rozhodnutí, povolení, či povolení záměru a/nebo změny stavby před dokončením, v souladu s relevantním právními předpisy.

Předmětem stavby je rekonstrukce administrativního areálu Emauzy. Areál tvoří administrativní budovy, jehož současným uživatelem je Zadavatel. Urbanistický komplex tvoří tři budovy se samostatnými vstupy (A, B, C) a výstavní a shromažďovací sál, rovněž se samostatným vstupem (CAMP). Budovy A i B jsou čtyřpodlažní, budova C je pětipodlažní. Budovy A, C jsou podsklepené. Areál se nachází v prostoru, který je vymezen ulicemi ze tří stran, konkrétně se jedná o ulice Vyšehradská, Na Moráni a Pod Slovany, a ze čtvrté strany klášterem Na Slovanech. Ke komplexu administrativních budov náleží také stavby provozního zařízení areálu, jako jsou např. prostory se sadovými úpravami, venkovní parkoviště pro automobily, garáž a skleník, dále pak městský parkový mobiliář s prvky drobné doplňkové architektury. Na dotčených pozemcích budou obnoveny sadové úpravy a bude provedena kompletní rekonstrukce parteru.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti členů realizačního týmu / Váha: 30
Kritérium nákladů - Název: Celková nabídková cena v Kč bez DPH / Váha: 70
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 38
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Plnění Smlouvy bude zajištěno bankovní zárukou za provedení díla ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny dodavatele a dále bankovní zárukou za odstranění vad díla ve výši alespoň 5 % z nabídkové ceny dodavatele.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění Veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ. Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit příslušné doklady o splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, k čemuž je oprávněn využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Více viz zadávací dokumentace.

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění Veřejné zakázky je dodavatel, který splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ, konkrétně pak doloží: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

Dále doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, který pokrývá předmět této veřejné zakázky a to doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění v oboru: provádění staveb, jejich změn a odstraňování; a projektová činnost ve výstavbě;

Dále doklad, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost: v oboru pozemní stavby - osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby;

Dále v oboru technologická zařízení staveb - osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby;

Dále v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika nebo specializace technická zařízení - osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby;

Dále v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení - osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby.

Dále v oboru statika a dynamika staveb - osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby.

Dále v oboru požární bezpečnost staveb - osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby. Více viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Ekonomická kvalifikace není požadována

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/08/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/08/2022
Místní čas: 10:01

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadavatel v souladu s § 97 ZZVZ umožňuje prohlídku místa plnění.

Prohlídka místa plnění bude probíhat ve dnech od 22. 6. 2022 do 24. 6. 2022 v administrativním areálu Emauzy, a to s každým dodavatelem samostatně.

Z daného důvodu je každý dodavatel, který má zájem o účast na prohlídce místa plnění, povinen Zadavateli zaslat prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena přihlášku na prohlídku místa plnění, a to nejpozději do 20. 6. 2022, přičemž v přihlášce uvede jeden konkrétní preferovaný den z rozmezí 22. 6. až 24. 6. 2022, ve který se chce prohlídky místa plnění zúčastnit. Zadavatel mu následně bez zbytečného odkladu potvrdí prohlídku místa plnění, včetně stanovení konkrétní hodiny, resp. časového rozmezí, vymezeného pro prohlídku s daným dodavatelem, a místa setkání.

V případě, že by Zadavatel obdržel od více dodavatelů přihlášku do jednoho dne tak, že časově již nebude možné všem dodavatelům stanovit časový termín konání prohlídky místa plnění na jimi preferovaný termín, Zadavatel vyhoví takovému času postupně podle data obdržených přihlášek (tj. primárně nejdříve přihlášeným), přičemž později přihlášeným dodavatelům stanoví jiný termín prohlídky místa plnění v rámci výše vymezených dnů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/05/2022