Pakalpojumi - 278573-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Slovākija-Košice: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2019/S 113-278573

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Valsts reģistrācijas numurs: 36211541
Pasta adrese: Teplárenská 3
Pilsēta: Košice-mestská časť Juh
NUTS kods: SK042
Pasta indekss: 042 92
Valsts: Slovākija
Kontaktpersona: Ing. Lenka Halušková
E-pasts: haluskova_lenka@teko.sk
Tālrunis: +421 556192440
Fakss: +421 556742816

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.teko.sk

Pircēja profila adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2622

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2622
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3836/summary
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s.

Atsauces numurs: VS 37
II.1.2)Galvenās CPV kods
90500000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod:

Pre časť č. 1 predmetu zákazky: kat. č. 10 01 02 - Popolček z uhlia, pre časť č. 2 predmetu zákazky: kat. č. 10 01 05 - Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika, pre časť č. 3 predmetu zákazky: kat. č.10 01 01 - Škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného pod kat. č. 10 01 04), (ďalej ako odpad), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento odpad je zaradený do kategórie ostatných odpadov. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a na základe vykonaných analýz možno odpad označiť ako nie nebezpečný odpad.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 6 300 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s. - Odpad s kat. č. 10 01 02 Popolček z uhlia

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513000 - BA18
90512000 - BA18
90513400 - BA18
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SK042
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. priestory, prevádzky a pracoviská obstarávateľa

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia (ďalej ako odpad), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento odpad je zaradený do kategórie ostatných odpadov. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a na základe vykonaných analýz možno odpad označiť ako nie nebezpečný odpad.

Celkové množstvo odpadu určeného na odber, prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie za zmluvné obdobie 90 000 ton, pričom 60 000 ton predstavuje odber zo sila obstarávateľa pri produkcii max. 200 ton/24 hodín, t. j. cca. 500 až 6 000 ton mesačne a 30 000 ton predstavuje odber z priestorov odkaliska v termínoch podľa pokynov obstarávateľa.

Uchádzač pre splnenie požiadaviek na predmet zákazky pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku v ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty:

1.Uchádzač predloží súhlas vydaný v zmysle § 97 (resp. §135) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo súhlas vydaný v zmysle § 3 ods. 3, písm. c (1, 2) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu alebo na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu, ktorý je predmetom zákazky tejto verejnej súťaže (s uvedeným príslušným katalógovým číslom odpadu pre príslušnú časť predmetu zákazky). V prípade, že sa jedná o skládku odpadov, je uchádzač povinný predložiť aj doklad, že skládka je zatriedená podľa § 2, ods. 1, písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo

Ak sídlo uchádzača, resp. miesto nakladania s predmetným odpadom bude mimo územia SR, na splnenie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky, uchádzač predloží doklady vydané orgánmi povoľujúcimi vykonávanie príslušnej činnosti v mieste recyklácie, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu. Z predložených dokladov musí byť jasné, že uchádzač vie reálne plniť predmet zákazky pre príslušnú časť v súlade s príslušnou legislatívou a nariadeniami platnými v krajine kde sa s odpadom naloží a v súlade s legislatívou platnou v SR a členských krajinách EÚ. Uchádzač predloží všetky doklady, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu vývozu odpadu zo SR. Z týchto dokladov musí byť jasné, že uchádzač vie reálne zabezpečiť vývoz odpadu zo SR, jeho prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodcu odpadu a krajine, kde sa s odpadom naloží, pričom musia byť dodržané aj všetky súvisiace nariadenia a predpisy, napr. Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1013/2006. (Uchádzač v prípade cezhraničnej prepravy bude konať ako oznamovateľ v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1013/2006) v mene obstarávateľa - pôvodcu odpadu).

V prípade, ak predložený súhlas alebo iné doklady predložené na splnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky v zmysle predošlých odsekov sú vydané na tretiu osobu, uchádzač je povinný okrem týchto dokladov predložiť súčasne aj:

— vlastný doklad o registrácii podľa § 98 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch oprávňujúcim uchádzača nakladať s odpadom, ktorý je predmetom zákazky - príslušnej časti tejto verejnej súťaže a

— písomnú zmluvu s vlastníkom predložených dokladov na konečnú recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je predmetom zákazky - príslušnej časti. Zo zmluvy musí byť jasné, ako sa bude táto tretia osoba zúčastňovať na plnení predmetu tejto zákazky a kde sa reálne s odpadom naloží. Pokračovanie v bode II. 2. 14 tohto oznámenia

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/06/2020
Beigu datums: 31/05/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Pre nepostačujúci počet znakov v bode II. 2. 4) tohto oznámenia uvádzame pokračovanie textu:

Predložená zmluva musí obsahovať záväzok tretej osoby, že táto zariadi, obstará, alebo vykoná pre uchádzača, alebo na jeho účet recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov počas celého trvania zmluvného vzťahu (v zmysle uvedeného: ak konečné naloženie s odpadom bude na území SR, uchádzač vždy predkladá súhlas vydaný v zmysle § 97 (resp. § 135) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a to vydaný na meno uchádzača alebo na inú tretiu osobu a ak konečné naloženie s odpadom bude mimo územia SR, uchádzač vždy predkladá doklady preukazujúce jeho schopnosť plniť predmet zákazky a to vydané na meno uchádzača alebo na inú tretiu osobu).

Z uchádzačom predložených dokladov na preukázanie splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky príslušnú časť musí byť jasné kde, ako a kým bude odpad, ktorý je predmetom tejto vernej súťaže príslušnej časti predmetu zákazky prepravovaný, recyklovaný, zhodnotený alebo zneškodnený a uchádzača alebo iné osoby, s ktorými má uchádzač uzatvorené zmluvné vzťahy (preukázané predloženými písomnými zmluvami) musia tieto doklady oprávňovať nakladať s odpadom, ktorý je predmetom tejto verejnej súťaže príslušnej časti v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a/alebo obdobnou legislatívou iného štátu EU alebo tretích krajín. (Predmetné doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo ako úradne overené preklady do slovenského jazyka spolu s originálom v pôvodnom jazyku).

2.Čestné vyhlásenie, že uchádzač disponuje dostatočnou kapacitou na plnenie predmetu tejto verejnej súťaže príslušnej časti predmetu zákazky, t. j. disponuje kapacitami na odber, prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je predmetom tejto verejnej súťaže príslušnej časti v objeme minimálne 90 000 ton pre časť č. 1 predmetu zákazky, minimálne 11 000 ton pre časť č. 2 predmetu zákazky a minimálne 4 000 ton pre časť č. 3 predmetu zákazky, a že túto kapacitu bude mať k dispozícii počas celej doby trvania zmluvy pre príslušnú časť predmetu zákazky. Čestné musí byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s. - Odpad s kat. č. 10 01 05 - Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513000
90512000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SK042
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. priestory, prevádzky a pracoviská obstarávateľa

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod: kat. č. 10 01 05 - Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika, (ďalej ako odpad), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento odpad je zaradený do kategórie ostatných odpadov. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a na základe vykonaných analýz možno odpad označiť ako nie nebezpečný odpad.

Celkové množstvo odpadu určeného na odber, prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie za zmluvné obdobie 11 000 ton pri produkcii max 50 ton/24 hodín, t. j. 800 ton odpadu za mesiac.

Uchádzač pre splnenie požiadaviek na predmet zákazky pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku v ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty:

1. Uchádzač predloží súhlas vydaný v zmysle § 97 (resp. §135) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo súhlas vydaný v zmysle § 3 ods. 3, písm. c (1, 2) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu alebo na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu, ktorý je predmetom zákazky tejto verejnej súťaže (s uvedeným príslušným katalógovým číslom odpadu pre príslušnú časť predmetu zákazky). V prípade, že sa jedná o skládku odpadov, je uchádzač povinný predložiť aj doklad, že skládka je zatriedená podľa § 2, ods. 1, písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo

Ak sídlo uchádzača, resp. miesto nakladania s predmetným odpadom bude mimo územia SR, na splnenie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky, uchádzač predloží doklady vydané orgánmi povoľujúcimi vykonávanie príslušnej činnosti v mieste recyklácie, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu. Z predložených dokladov musí byť jasné, že uchádzač vie reálne plniť predmet zákazky pre príslušnú časť v súlade s príslušnou legislatívou a nariadeniami platnými v krajine kde sa s odpadom naloží a v súlade s legislatívou platnou v SR a členských krajinách EÚ. Uchádzač predloží všetky doklady, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu vývozu odpadu zo SR. Z týchto dokladov musí byť jasné, že uchádzač vie reálne zabezpečiť vývoz odpadu zo SR, jeho prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodcu odpadu a krajine, kde sa s odpadom naloží, pričom musia byť dodržané aj všetky súvisiace nariadenia a predpisy, napr. Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1013/2006. (Uchádzač v prípade cezhraničnej prepravy bude konať ako oznamovateľ v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1013/2006) v mene obstarávateľa - pôvodcu odpadu).

V prípade, ak predložený súhlas alebo iné doklady predložené na splnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky v zmysle predošlých odsekov sú vydané na tretiu osobu, uchádzač je povinný okrem týchto dokladov predložiť súčasne aj:

— vlastný doklad o registrácii podľa § 98 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch oprávňujúcim uchádzača nakladať s odpadom, ktorý je predmetom zákazky - príslušnej časti tejto verejnej súťaže a

— písomnú zmluvu s vlastníkom predložených dokladov na konečnú recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je predmetom zákazky - príslušnej časti. Zo zmluvy musí byť jasné, ako sa bude táto tretia osoba zúčastňovať na plnení predmetu tejto zákazky a kde sa reálne s odpadom naloží. Pokračovanie v bode II. 2. 14 tohto oznámenia

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 660 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/01/2020
Beigu datums: 31/12/2023
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Pre nepostačujúci počet znakov v bode II. 2. 4) tohto oznámenia uvádzame pokračovanie textu:

Predložená zmluva musí obsahovať záväzok tretej osoby, že táto zariadi, obstará, alebo vykoná pre uchádzača, alebo na jeho účet recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov počas celého trvania zmluvného vzťahu (v zmysle uvedeného: ak konečné naloženie s odpadom bude na území SR, uchádzač vždy predkladá súhlas vydaný v zmysle § 97 (resp. § 135) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a to vydaný na meno uchádzača alebo na inú tretiu osobu a ak konečné naloženie s odpadom bude mimo územia SR, uchádzač vždy predkladá doklady preukazujúce jeho schopnosť plniť predmet zákazky a to vydané na meno uchádzača alebo na inú tretiu osobu).

Z uchádzačom predložených dokladov na preukázanie splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky príslušnú časť musí byť jasné kde, ako a kým bude odpad, ktorý je predmetom tejto vernej súťaže príslušnej časti predmetu zákazky prepravovaný, recyklovaný, zhodnotený alebo zneškodnený a uchádzača alebo iné osoby, s ktorými má uchádzač uzatvorené zmluvné vzťahy (preukázané predloženými písomnými zmluvami) musia tieto doklady oprávňovať nakladať s odpadom, ktorý je predmetom tejto verejnej súťaže príslušnej časti v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a/alebo obdobnou legislatívou iného štátu EU alebo tretích krajín. (Predmetné doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo ako úradne overené preklady do slovenského jazyka spolu s originálom v pôvodnom jazyku).

2.Čestné vyhlásenie, že uchádzač disponuje dostatočnou kapacitou na plnenie predmetu tejto verejnej súťaže príslušnej časti predmetu zákazky, t. j. disponuje kapacitami na odber, prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je predmetom tejto verejnej súťaže príslušnej časti v objeme minimálne 90 000 ton pre časť č. 1 predmetu zákazky, minimálne 11 000 ton pre časť č. 2 predmetu zákazky a minimálne 4 000 ton pre časť č. 3 predmetu zákazky, a že túto kapacitu bude mať k dispozícii počas celej doby trvania zmluvy pre príslušnú časť predmetu zákazky. Čestné musí byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s. - Odpad s kat. č. 10 01 01 - Škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov pod kat. č. 10 01 04)

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513000
90512000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SK042
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. priestory, prevádzky a pracoviská obstarávateľa

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod

Kat. č.10 01 01 - Škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného pod kat. č. 100104), (ďalej ako odpad), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento odpad je zaradený do kategórie ostatných odpadov. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a na základe vykonaných analýz možno odpad označiť ako nie nebezpečný odpad.

Celkové množstvo odpadu určeného na odber, prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie za zmluvné obdobie 4 000 ton pri produkcii do 150 ton za mesiac škvary z kotla PK4n.

Uchádzač pre splnenie požiadaviek na predmet zákazky pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku v ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty:

1.Uchádzač predloží súhlas vydaný v zmysle § 97 (resp. §135) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo súhlas vydaný v zmysle § 3 ods. 3, písm. c (1, 2) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu alebo na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu, ktorý je predmetom zákazky tejto verejnej súťaže (s uvedeným príslušným katalógovým číslom odpadu pre príslušnú časť predmetu zákazky). V prípade, že sa jedná o skládku odpadov, je uchádzač povinný predložiť aj doklad, že skládka je zatriedená podľa § 2, ods. 1, písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo

Ak sídlo uchádzača, resp. miesto nakladania s predmetným odpadom bude mimo územia SR, na splnenie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky, uchádzač predloží doklady vydané orgánmi povoľujúcimi vykonávanie príslušnej činnosti v mieste recyklácie, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu. Z predložených dokladov musí byť jasné, že uchádzač vie reálne plniť predmet zákazky pre príslušnú časť v súlade s príslušnou legislatívou a nariadeniami platnými v krajine kde sa s odpadom naloží a v súlade s legislatívou platnou v SR a členských krajinách EÚ. Uchádzač predloží všetky doklady, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu vývozu odpadu zo SR. Z týchto dokladov musí byť jasné, že uchádzač vie reálne zabezpečiť vývoz odpadu zo SR, jeho prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodcu odpadu a krajine, kde sa s odpadom naloží, pričom musia byť dodržané aj všetky súvisiace nariadenia a predpisy, napr. Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1013/2006. (Uchádzač v prípade cezhraničnej prepravy bude konať ako oznamovateľ v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1013/2006) v mene obstarávateľa - pôvodcu odpadu).

V prípade, ak predložený súhlas alebo iné doklady predložené na splnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky v zmysle predošlých odsekov sú vydané na tretiu osobu, uchádzač je povinný okrem týchto dokladov predložiť súčasne aj:

— vlastný doklad o registrácii podľa § 98 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch oprávňujúcim uchádzača nakladať s odpadom, ktorý je predmetom zákazky - príslušnej časti tejto verejnej súťaže a

— písomnú zmluvu s vlastníkom predložených dokladov na konečnú recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je predmetom zákazky - príslušnej časti. Zo zmluvy musí byť jasné, ako sa bude táto tretia osoba zúčastňovať na plnení predmetu tejto zákazky a kde sa reálne s odpadom naloží. Pokračovanie v bode II. 2. 14 tohto oznámenia

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 240 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/01/2020
Beigu datums: 31/12/2023
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Pre nepostačujúci počet znakov v bode II. 2. 4) tohto oznámenia uvádzame pokračovanie textu:

Predložená zmluva musí obsahovať záväzok tretej osoby, že táto zariadi, obstará, alebo vykoná pre uchádzača, alebo na jeho účet recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov počas celého trvania zmluvného vzťahu (v zmysle uvedeného: ak konečné naloženie s odpadom bude na území SR, uchádzač vždy predkladá súhlas vydaný v zmysle § 97 (resp. § 135) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a to vydaný na meno uchádzača alebo na inú tretiu osobu a ak konečné naloženie s odpadom bude mimo územia SR, uchádzač vždy predkladá doklady preukazujúce jeho schopnosť plniť predmet zákazky a to vydané na meno uchádzača alebo na inú tretiu osobu).

Z uchádzačom predložených dokladov na preukázanie splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky príslušnú časť musí byť jasné kde, ako a kým bude odpad, ktorý je predmetom tejto vernej súťaže príslušnej časti predmetu zákazky prepravovaný, recyklovaný, zhodnotený alebo zneškodnený a uchádzača alebo iné osoby, s ktorými má uchádzač uzatvorené zmluvné vzťahy (preukázané predloženými písomnými zmluvami) musia tieto doklady oprávňovať nakladať s odpadom, ktorý je predmetom tejto verejnej súťaže príslušnej časti v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a/alebo obdobnou legislatívou iného štátu EU alebo tretích krajín. (Predmetné doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo ako úradne overené preklady do slovenského jazyka spolu s originálom v pôvodnom jazyku).

2.Čestné vyhlásenie, že uchádzač disponuje dostatočnou kapacitou na plnenie predmetu tejto verejnej súťaže príslušnej časti predmetu zákazky, t. j. disponuje kapacitami na odber, prepravu, recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je predmetom tejto verejnej súťaže príslušnej časti v objeme minimálne 90 000 ton pre časť č. 1 predmetu zákazky, minimálne 11 000 ton pre časť č. 2 predmetu zákazky a minimálne 4 000 ton pre časť č. 3 predmetu zákazky, a že túto kapacitu bude mať k dispozícii počas celej doby trvania zmluvy pre príslušnú časť predmetu zákazky. Čestné musí byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

1.4 Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6 Podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

1.7 Obstarávateľ nemá prístup k žiadnym údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní: Dokladovanie výšky dosiahnutého obratu uchádzača za posledný hospodársky rok 2018, respektíve posledný hospodársky rok za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti - uchádzač predloží kópiu výkazu ziskov a strát, alebo kópiu výkazu o príjmoch a výdavkoch, v ktorom deklaruje výšku dosiahnutého obratu v poslednom hospodárskom roku 2018, respektíve v poslednom hospodárskom roku za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo výške:

Pre časť č.1 predmetu zákazky: minimálne 1 500 000 EUR

Pre časť č.2 predmetu zákazky: minimálne 250 000 EUR

Pre časť č.3 predmetu zákazky: minimálne 90 000 EUR

Obstarávateľ bude akceptovať aj informáciu uchádzača, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk).

V prípade nemožnosti predloženia uvedených dokladov s ohľadom na miestne pravidlá platiace v krajine sídla uchádzača, môže splnenie tejto podmienky uchádzač preukázať iným dostatočne jednoznačným spôsobom (napr. Audítorská správa). Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

V prípade predloženia ponuky uchádzačom pre viaceré časti zákazky súčasne, pre preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia pre každú jednotlivú časť zákazky samostatne, sa za postačujúce vo vzťahu ku všetkým častiam zákazky, pre ktoré uchádzač predkladá ponuku, bude považovať preukázanie celkového obratu pre tú časť zákazky, pre ktorú je požadované preukázanie najvyššieho celkového obratu.

Vzhľadom na to, že zákazka je rozdelená na časti a ponuku je možné predkladať na každú časť samostatne, aj splnenie podmienok účasti bude posudzované pri každej časti osobitne.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená vyššie v bode III.1.2.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov a dokumentov), ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač má potvrdenie o uspokojivom plnení služby v mene inej ako EUR, súčasťou potvrdenia musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.

Ak odberateľom poskytnutých služieb nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, v prílohe č. 5 súťažných podkladov k tejto zákazke sa nachádza odporúčaný vzor potvrdenia odberateľa o uspokojivom plnení služby.

Uchádzač, respektíve iná osoba prostredníctvom ktorej preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť využitím jej technických a odborných kapacít, musí požadovaným zoznamom poskytnutých služieb a kvalifikovanými referenciami preukázať vždy svoj podiel na realizácii referenčnej zákazky, v prípade ak ju realizoval ako skupina dodávateľov.

Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Uchádzač musí požadovaným zoznamom poskytnutých služieb a kvalifikovanými referenciami preukázať, že vo vyššie uvedenom období poskytoval služby odberu, recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu - popolček z uhlia (kat. č. 10 01 02) alebo tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika (kat. č. 10 01 05), alebo škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného pod kat. č. 10 01 04) (kat. č. 10 01 01), prípadne kombinácie týchto odpadov v celkovom minimálnom objeme:

Pre časť č. 1 predmetu zákazky: 30 000 t odpadu,

Pre časť č. 2 predmetu zákazky: 5 000 t odpadu,

Pre časť č: 3 predmetu zákazky: 2 000 t odpadu

Ak uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb spĺňajúci podmienku účasti pre časť č. 1 predmetu zákazky, automaticky splní aj príslušnú podmienku účasti pre časť č. 2 predmetu zákazky a časť č. 3 predmetu zákazky. V prípade ak zoznam poskytnutých služieb preukazuje splnenie podmienky účasti v časti č. 2 predmetu zákazky, tento zoznam preukazuje splnenie podmienky účasti aj pre časť č. 3 predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam vozidiel na prepravu sypkých materiálov, ktoré sa budú používať na plnenie. Vozidlom sa v zmysle požadovaného rozumie súprava ťahač a náves napr. cisterna, alebo samostatné vozidlo na prepravu sypkého materiálu. V zozname žiadame uviesť evidenčné čísla vozidiel (v prípade súprav evidenčné číslo ťahača aj návesu), kapacitu jednotlivých vozidiel v m3, ktoré sa budú používať na plnenie zmluvy. Predmetný zoznam vozidiel musí byť podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade.

Uchádzač zároveň predloží overené fotokópie technických preukazov:

Pre časť č. 1 predmetu zákazky: minimálne 3 vozidiel,

Pre časť č. 2 predmetu zákazky: minimálne 2 vozidiel,

Pre časť č. 3 predmetu zákazky: minimálne 1 vozidla,

Ktoré uvedie v požadovanom zozname (v prípade súprav predloží technické preukazy/preukaz ťahača aj návesu).

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané

Zloženie zábezpeky vo výške:

Pre časť č. 1 predmetu zákazky: 230 000 EUR,

Pre časť č. 2 predmetu zákazky: 25 000 EUR,

Pre časť č. 3 predmetu zákazky: 9 000 EUR.

Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch časti D.Obchodné podmienky. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne a že zotrvajú v združení počas celej realizácie zákazky.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: sú uvedené v časti VI.3 tohto oznámenia - Doplňujúce informácie v bode 3.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole
Papildu informācija par elektronisko izsoli:

EAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw Proebiz. Na zostavenie poradia predložených ponúk pre každú časť predmetu zákazky samostatne použije obstarávateľ elektronickú aukciu (ďalej e-aukcia) podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 02/08/2019
Vietējais laiks: 14:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Slovaku valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 31/12/2019
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 05/08/2019
Vietējais laiks: 08:00
Vieta:

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, nová administratívna budova, 2.

Poschodie, číslo miestnosti: 315

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v

Elektronickej podobe v takej lehote, aby obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 19.07.2019, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a poskytnúť záujemcom vysvetlenie.

2. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať Zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača na danú časť predmetu zákazky bude vyššia ako predpokladaná hodnota danej časti zákazky.

3.Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy pre jednotlivé časti predmetu zákazky: Uchádzač sa zaviaže najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom tejto verejnej súťaže pre príslušnú časť predmetu zákazky uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s plnením predmetnej zmluvy mohol obstarávateľovi spôsobiť na sumu:

Pre časť č. 1 predmetu zákazky minimálne 2 000 000 €,

Pre časť č. 2 predmetu zákazky minimálne 500 000 €,

Pre časť č. 3 predmetu zákazky minimálne 100 000 €.

4. Informácia k bodu I.6) Hlavná činnosť okrem uvedenej činnosti v bode I.6) aj Elektrická energia.

5. Obhliadka miesta uskutočnenia prác sa uskutoční dňa 02. 07. 2019 o 10:00 hod. na adrese obstarávateľa. Bližšie

Informácie k účasti na obhliadke pre záujemcov sú uvedené v súťažných podkladoch.

6. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. reverzná verejná súťaž).

7. Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom

Obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

8. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o

Verejnom obstarávaní. Obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj.

Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do

Systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a

Bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje

Štatutár danej spoločnosti.

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu

Užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE.

c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj

Splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.

d) použitím autentifikačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej

Podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou

Počítať pri vkladaní ponuky.

Autentifikáciu podľa bodov a),b),c) vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod.

10. Nejedná sa o zelené ver. obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na soc. aspekty.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Úrad pre verejné obstarávanie
Pasta adrese: Ružová dolina 10, P.O.Box
Pilsēta: Bratislava
Pasta indekss: 820 05
Valsts: Slovākija
Tālrunis: +421 250264176
Fakss: +421 250264219

Interneta adrese: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Úrad pre verejné obstarávanie
Pasta adrese: Ružová dolina 10, P.O.Box
Pilsēta: Bratislava
Pasta indekss: 820 05
Valsts: Slovākija
Tālrunis: +421 250264176
Fakss: +421 250264219

Interneta adrese: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019