Pakalpojumi - 278585-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Krakova: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2019/S 113-278585

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Gazowa 16
Kraków
31-060
Polija
Kontaktpersona: Łukasz Gudra
Tālrunis: +48 126281184
E-pasts: lukasz.gudra@psgaz.pl
NUTS kods: PL213

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.psgaz.pl

Pircēja profila adrese: www.psgaz.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.zamowienia.psgaz.pl
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: www.zamowienia.psgaz.pl
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w m. Podłęże-Rudzica - zamówienie sektorowe

Atsauces numurs: PSGKR.ZZSP.901.25.19
II.1.2)Galvenās CPV kods
71320000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami na gazociąg w m. Podłęże-Rudzica od budynku nr 263 do budynku nr 60, zgodnie z Warunkami Technicznymi, znak: PSGKR.ZMSM.763.715471.1.18 z dnia 30.10.2018 r. wydanymi przez PSG Sp. z o.o., OZG w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do Umowy (OPZ).

Warunki wykonania zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określa wzór Umowy, stanowiący Zał. nr 5 do SIWZ.

Powody zastosowania procedury przyspieszonej: Skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w związku z koniecznością terminowego wykonania planów inwestycyjnych Zamawiającego oraz priorytetowy charakter przedmiotu zamówienia jako elementu rządowego programu ograniczenia niskiej emisji mającej na celu zwiększenie dostępności energii gazowej jako alternatywy dla ogrzewania węglowego.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71320000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL21
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Podłęże-Rudzica

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa sieci gazowej s/c dn 40 PE 35 wraz z przyłączami na gazociąg s/c dn 110 PE 100 w m. Podłęże-Rudzica od budynku nr 263 do budynku nr 60.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa sieci gazowej s/c dn 40 PE 35 wraz z przyłączami na gazociąg s/c dn 110 PE 100 w m. Podłęże-Rudzica” od bud nr 263 do bud. nr 60 oraz sprawować nadzór autorski, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” z dnia 18.4.2019 (OWU), dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót:

Wykonanie projektu przebudowy sieci gazowej s/c dn 40 PE 35 wraz z przyłączami na gazociąg s/c dn 110 PE 100 w m. Podłęże-Rudzica od bud. nr 263 do bud. nr 60 wg warunków technicznych znak: PSGKR.ZMSM.763.715471.1.18 z dnia 30.10.2018 r. wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, zwanego dalej Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy oraz Warunki Techniczne nr PSGKR.ZMSM.763.715471.1.18 z dnia 30.10.2018 r. stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy.

5. Dane Techniczne:

1) typ obiektu: sieć gazowa średniego ciśnienia

2) lokalizacja: Podłęże – Rudzica od bud 263 do bud. 60

3) długość sieci: dn 110 – 1 142 mb, długość przyłączy: dn 40 – 14 mb, dn 32 – 51 mb, dn 25 mb – 706 mb (podana długość planowanego gazociągu jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno-prawnych i/lub środowiskowych; Zamawiający dopuszcza zwiększenie długości gazociągu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiał gazociągów: PE 100 RC SDR 17(17,6) typ 2 materiał przyłączy: PE 100 RC SDR 11 typ 2,

b) średnica gazociągu: dn 110 – 1 142 mb,

c) średnica przyłączy: dn 40 – 14 mb, dn 32 – 51 mb, dn 25 mb – 706 mb,

d) ciśnienie: s/c

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

— spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

*posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe,

*dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie w części IV sekcja α (alfa) Jednolitego Dokumentu JEDZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych w tym potencjale osobowym lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

— Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu JEDZ z zachowaniem wymogów określonych w pkt 9.3–9.10 SIWZ,

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dokumenty dotyczą – z zachowaniem wymogów określonych w pkt 9.3–9.10 SIWZ,

— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z zachowaniem wymogów określonych w punktach 9.3.-9.8. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

— Jeżeli część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada JEDZ podwykonawcy (JEDZ dotyczy weryfikacji podstaw wykluczenia),

— pełnomocnictwo - o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy,

— dokument potwierdzający wniesienie wadium,

— zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,

— uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: - polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 200 000 PLN (na potwierdzenie warunku określonego w pkt 7.1.2.3. SIWZ).

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

1. wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, które odpowiadają swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia o długości co najmniej 700 m (Załącznik nr 6a do SIWZ).

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić według wzoru – Załącznik nr 6a do SIWZ (na potwierdzenie warunku określonego w pkt 7.1.2.2.1 SIWZ).

2. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

Projektantem posiadającym łącznie:

— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

— wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

— wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego rurociągu, dla którego została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

Do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru - Załącznik nr 6b do SIWZ (na potwierdzenie warunku określonego w pkt 7.1.2.2.2 SIWZ).

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

1. Wykonawca składa ofertę oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu JEDZ w zakresie wskazanym w SIWZ. Oferta, Jednolity Dokument JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt 9.2, 9.12, 9.13 i pkt.11 SIWZ, Wykonawca składa z zachowaniem wymogów określonych w pkt 9.3–9.10 SIWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dokumenty dotyczą – z zachowaniem wymogów określonych w pkt 9.3–9.10 SIWZ.

3. Jednolity Dokument JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument JEDZ w wersji edytowalnej stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Ofertę wraz z Jednolitym Dokumentem JEDZ oraz załącznikami (pełnomocnictwo - o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, dokument potwierdzający wniesienie wadium, zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa), należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

Dokumenty po wczytaniu i zapisaniu przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej PSG zostaną automatycznie zaszyfrowane (nie ma konieczności samodzielnego szyfrowania).

Aby złożyć ofertę wraz z załącznikami w tym Jednolity Dokument JEDZ należy się zalogować w Platformie Zakupowej PSG dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl. Jeżeli Wykonawca nie pamięta hasła, przed zalogowaniem do systemu powinien skorzystać z formularza „Odzyskiwanie hasła".

Wykonawcy, którzy nie posiadają konta w Platformie Zakupowej PSG dokonują samodzielnej rejestracji. Wykonawca po dokonaniu rejestracji otrzyma na adres e-mail informację o akceptacji jego rejestracji przez administratora zewnętrznego Platformy Zakupowej PSG, a w przypadku przypomnienia hasła – otrzyma nowe jednorazowe hasło, które należy aktywować linkiem podanym w wiadomości e-mail oraz zmienić po zalogowaniu.

Z uwagi na fakt, iż proces akceptacji rejestracji trwać może ok. 24 godzin, Wykonawca powinien rozpocząć go z odpowiednim wyprzedzeniem przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych w komunikacji elektronicznej z Wykonawcami: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps o wielkości do 10 MB. Wykonawca sporządza ofertę oraz załączniki wg wzorów stanowiących Załączniki do SIWZ, tworząc dokument elektroniczny, w szczególności w jednym z ww. formatów.

6. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9.5. SIWZ, w tym oferty oraz Jednolitego Dokumentu JEDZ Wykonawca podpisuje te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579 ze zm.).

7. Wykonawca załącza ofertę i wymagane dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakładce Załączniki przed upływem terminu składania ofert.

8. Datą złożenia ww. dokumentów i oświadczeń będzie data ich umieszczenia na Platformie Zakupowej PSG przez Wykonawcę.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie z wykorzystaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Wykonawca przystępując do przetargu, a przed upływem terminu składania ofert, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sposób wniesienia wadium opisano w SIWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto ceny ofertowej.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

2. Wynagrodzenie, płatne będzie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia, na wskazany adres, prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń zostały szczegółowo opisane w § 3 Umowy.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp i zapisami SIWZ.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

Szczegółowe Zasady realizacji umowy zawiera § 2 Umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu szczegółowego opisu i wymogów technicznych Przedmiotu Umowy określonych w § 1 OPZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ, w którym szczegółowo zostały określone obowiązki Wykonawcy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do czynności określonych w § 3 OPZ.

4. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony określone zostały w § 4 OPZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone § 5 Umowy.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/06/2019
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 2 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 28/06/2019
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Siedziba Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 16, POLSKA, Budynek A, II piętro.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Ofertę wraz z załącznikami oraz Jednolity Dokument JEDZ należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w pkt 9.3.-9.10 SIWZ.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

Dokumenty składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zamieszczając je w Platformie Zakupowej PSG. Dokumenty składane są w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez ich wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019