Pakalpojumi - 278592-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Horvātija-Zagreba: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm

2019/S 113-278592

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
HŽ Infrastruktura d.o.o.
39901919995
Mihanovićeva 12
Zagreb
10000
Horvātija
Kontaktpersona: Jasmina Prvonožec / Dubravka Sovilj
Tālrunis: +385 13782667/+385 14534258
E-pasts: eufunds@hzinfra.hr
NUTS kods: HR

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.hzinfra.hr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0023651
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije – Knin, željezničke pruge M604 Oštarije – Knin – Split

Atsauces numurs: 33-EU/19-JP
II.1.2)Galvenās CPV kods
71322000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Predmet nabave je usluga izrade studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije – Knin željezničke pruge M604 Oštarije – Knin – Split uz ispunjavanje tehničko-tehnoloških uvjeta kojima moraju udovoljavati ostale željezničke pruge za međunarodni promet.

Potrebno je izraditi sljedeću studijsku dokumentaciju:

— idejna rješenja (minimalno tri),

— Studiju izvodljivosti(FS),

— Ekonomsko-financijsku analizu (CBA),

— Studiju utjecaja na okoliš (SUO/EIA),

— podlogu za izmjenu prostorne - planske dokumentacije.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 14 318 510.00 HRK
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71322000
71242000
71241000
71313400
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: HR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Izradu studijske i tehničke dokumentacije odabrani ponuditelj može organizirati u mjestu sjedišta svoje tvrtke. Isporuka izrađene dokumentacije i svi sastanci tijekom provedbe ugovora bit će u Zagre

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Predmet nabave je usluga izrade studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije – Knin željezničke pruge M604 Oštarije – Knin – Split uz ispunjavanje tehničko-tehnoloških uvjeta kojima moraju udovoljavati ostale željezničke pruge za međunarodni promet. Potrebno je izraditi sljedeću studijsku dokumentaciju:

— Idejna rješenja (minimalno tri),

— Studiju izvodljivosti (FS),

— Ekonomsko-financijsku analizu (CBA),

— Studiju utjecaja na okoliš (SUO/EIA),

— Podlogu za izmjenu prostorno-planske dokumentacije. Detaljni tehnički opis predmeta nabave dan je u poglavlju D. ove Dokumentacije o nabavi (Projektni zadatak).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Specifično iskustvo stručnjaka / Svērums: 70 bodova (79 %)
Cena - Svērums: 30 bodova (30 %)
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 14 318 510.00 HRK
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 25
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Upis gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u državi njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 23/07/2019
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Horvātu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 4 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/07/2019
Vietējais laiks: 12:00
Vieta:

Mihanovićeva 12, Zagreb, HRVATSKA.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Horvātija
Tālrunis: +385 14559930
E-pasts: dkom@dkom.hr
Fakss: +385 14559933

Interneta adrese: www.dkom.hr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019