Lieferungen - 278655-2020

Submission deadline has been amended by:  303806-2020
16/06/2020    S115

die Slowakei-Bratislava: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 115-278655

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 30844363
Postanschrift: Pražská 29
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 812 63
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Radka Poláková
E-Mail: radka.polakova@reserves.gov.sk
Telefon: +421 257278315

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.reserves.gov.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://josephine.proebiz.com/sk/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Spravovanie štátnych hmotných rezerv.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID - 19

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek je zadávaných v DNS je nákup a dodanie zdravotníckych pomôcok.

DNS je rozdelený na 16 kategórií

1.a) ochranný odev- overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie, 1.b) ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie, 2. Návleky na obuv vysoké, 3.a) respirátor FFP2 pre všeobecné použitie, 3.b) respirátor FFP2 pre špeciálne použitie, 4. respirátor FFP3 pre špeciálne použitie, 5.a) jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie, 5.b) jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie, 6.a) ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie, 6.b) ochranné okuliare utesnené pre špeciálne použitie, 7. ochranná polomaska, 8. filter P3 k ochrannej polomaske, 9. Vrece na biologický odpad, 10. Jednorázový plášť, 11. Návleky na obuv, 12. Chirurgická tvárová maska (jednorazová), 13. Chirurgická tvárová maska (opakovane použiteľná), 14. Čiapka, 15. Ochranný štít, kat.II., 16.odberové sety

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 31 009 800.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33199000 Medizinische Kleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Hauptort der Ausführung:

Závody SŠHR: Ľupčianka, Príboj 564, Slovenská Ľupča,Čachtice, Železničná 2, Čachtice, Brodnianka - Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny 3037/34, Kysucké Nové Mesto, Borovina - Vígľaš, Riečna 258,Vígľaš

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákaziek je zadávaných v DNS je nákup a dodanie zdravotníckych pomôcok.

DNS je rozdelený na 16 kategórií

1.a) ochranný odev- overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie, 1.b) ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie, 2. Návleky na obuv vysoké, 3.a) respirátor FFP2 pre všeobecné použitie, 3.b) respirátor FFP2 pre špeciálne použitie, 4. respirátor FFP3 pre špeciálne použitie, 5.a) jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie, 5.b) jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie, 6.a) ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie, 6.b) ochranné okuliare utesnené pre špeciálne použitie, 7. ochranná polomaska, 8. filter P3 k ochrannej polomaske, 9. Vrece na biologický odpad, 10. Jednorázový plášť, 11. Návleky na obuv, 12. Chirurgická tvárová maska (jednorazová), 13. Chirurgická tvárová maska (opakovane použiteľná), 14. Čiapka, 15. Ochranný štít, kat.II., 16.odberové sety

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 31 009 800.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré preukazuje uchádzač/záujemca podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4,ods. 5, § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní(zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému VO a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní - predložením vzorky a popisu výrobku a to nasledovne:

— odborný popis výrobku s dôrazom na popis vlastnosti, parametrov a kvalitu výrobku podpísaný štatutárnym zástupcom,

— fotografie výrobku,

— vzorka zdravotníckych pomôcok musí byť vyrobená v súlade technickými parametrami uvedenými v špecifikácii predmetu zákazky. Vzorka bude označená obchodným názvom uchádzača, podpisom, odtlačkom pečiatky (uvedené údaje budú uvedené na lepiacej páske, pričom špagát bude pripevnený na vzorke tovaru a koniec špagáta bude prelepený lepiacou páskou). Pri vzorke budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a prílohou č. 1 bodom 1.4 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom použije na zoradenie ponúk v DNS aukčný postup. Zúčastniť sa aukčného postupu môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku na konkrétnu zákazku zadávanú v DNS. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk a bližšie informácie o procese aukčného postupu budú uvedené aj vo výzve na účasť v aukčnom postupe.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 24/07/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bude verejným obstarávateľom zverejnené v časti Dokumenty predmetného DNS alebo predmetnej zákazky.

3.Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi / uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine, a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Žiadosti o zaradenie a ponuky budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5. Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom v systéme Josephine.

6. Elektronický katalóg (tzv. eKatalóg alebo Speed katalóg)

Sortiment a štruktúra eKatalógu (Speed katalóg)

— Verejný obstarávateľ definuje sortimentný katalóg (Speed katalóg), vrátane špecifikácií jednotlivých položiek a skupín tohto katalógu. Sortimentný katalóg je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov,

— Sortimentný katalóg zodpovedá predmetu DNS,

— Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na doplnenie / aktualizáciu tohto sortimentného katalógu. Takto aktualizovaný katalóg bude opätovne zverejnený na totožnej internetovej stránke, mieste, kde sú zverejnené súťažné podklady a bude taktiež zverejnený pri danom DNS v systéme Josephine. O doplnení / aktualizácii sortimentného katalógu budú jednotliví kvalifikovaní záujemcovia informovaní pomocou komunikačného rozhrania systému Josephine.

7. Zadávanie hodnôt do elektronického katalógu

— Vlastné hodnoty / ceny zadáva do elektronického katalógu len zaradený záujemca. Prázdny katalóg bude sprístupnený všetkým záujemcom (aj všetkým užívateľom záujemcu) ihneď po zaradení záujemcu do DNS a bez obmedzenia bude možné hodnoty / ceny v čase aktualizovať, prípadne ich zrušiť. Zadanie hodnôt do katalógu k príslušnej položke vykoná záujemca vložením ponukovej ceny do stĺpcov názov jednotková cena bez DPH, jednotková cena s DPH a Vyplniť DPH,

— Termín a podmienky dodania položiek uvedených v katalógu sú verejným obstarávateľom určené v návrhu Kúpnej zmluvy,

— Verejný obstarávateľ nemá sprístupnené hodnoty / ceny v elektronickom katalógu žiadneho zo záujemcov. Táto časť katalógu je neverejná a informácie v nej uvedené sú sprístupnené len danému záujemcovi.

8. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW Proebiz.

9. Bližšie informácie o podmienkach vykonania elektronickej aukcie sú špecifikované v súťažných podkladoch.

10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/06/2020