Dodávky - 278655-2020

Submission deadline has been amended by:  303806-2020
16/06/2020    S115    Dodávky - Dynamického nákupného systému - Užšia súťaž 

Slovensko-Bratislava: Zdravotnícky spotrebný materiál

2020/S 115-278655

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30844363
Poštová adresa: Pražská 29
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 812 63
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Radka Poláková
E-mail: radka.polakova@reserves.gov.sk
Telefón: +421 257278315

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.reserves.gov.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Spravovanie štátnych hmotných rezerv.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID - 19

II.1.2)Hlavný kód CPV
33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek je zadávaných v DNS je nákup a dodanie zdravotníckych pomôcok.

DNS je rozdelený na 16 kategórií

1.a) ochranný odev- overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie, 1.b) ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie, 2. Návleky na obuv vysoké, 3.a) respirátor FFP2 pre všeobecné použitie, 3.b) respirátor FFP2 pre špeciálne použitie, 4. respirátor FFP3 pre špeciálne použitie, 5.a) jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie, 5.b) jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie, 6.a) ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie, 6.b) ochranné okuliare utesnené pre špeciálne použitie, 7. ochranná polomaska, 8. filter P3 k ochrannej polomaske, 9. Vrece na biologický odpad, 10. Jednorázový plášť, 11. Návleky na obuv, 12. Chirurgická tvárová maska (jednorazová), 13. Chirurgická tvárová maska (opakovane použiteľná), 14. Čiapka, 15. Ochranný štít, kat.II., 16.odberové sety

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 31 009 800.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33199000 Lekárske odevy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Závody SŠHR: Ľupčianka, Príboj 564, Slovenská Ľupča,Čachtice, Železničná 2, Čachtice, Brodnianka - Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny 3037/34, Kysucké Nové Mesto, Borovina - Vígľaš, Riečna 258,Vígľaš

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek je zadávaných v DNS je nákup a dodanie zdravotníckych pomôcok.

DNS je rozdelený na 16 kategórií

1.a) ochranný odev- overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie, 1.b) ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie, 2. Návleky na obuv vysoké, 3.a) respirátor FFP2 pre všeobecné použitie, 3.b) respirátor FFP2 pre špeciálne použitie, 4. respirátor FFP3 pre špeciálne použitie, 5.a) jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie, 5.b) jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie, 6.a) ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie, 6.b) ochranné okuliare utesnené pre špeciálne použitie, 7. ochranná polomaska, 8. filter P3 k ochrannej polomaske, 9. Vrece na biologický odpad, 10. Jednorázový plášť, 11. Návleky na obuv, 12. Chirurgická tvárová maska (jednorazová), 13. Chirurgická tvárová maska (opakovane použiteľná), 14. Čiapka, 15. Ochranný štít, kat.II., 16.odberové sety

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 31 009 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré preukazuje uchádzač/záujemca podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4,ods. 5, § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní(zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému VO a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní - predložením vzorky a popisu výrobku a to nasledovne:

— odborný popis výrobku s dôrazom na popis vlastnosti, parametrov a kvalitu výrobku podpísaný štatutárnym zástupcom,

— fotografie výrobku,

— vzorka zdravotníckych pomôcok musí byť vyrobená v súlade technickými parametrami uvedenými v špecifikácii predmetu zákazky. Vzorka bude označená obchodným názvom uchádzača, podpisom, odtlačkom pečiatky (uvedené údaje budú uvedené na lepiacej páske, pričom špagát bude pripevnený na vzorke tovaru a koniec špagáta bude prelepený lepiacou páskou). Pri vzorke budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a prílohou č. 1 bodom 1.4 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom použije na zoradenie ponúk v DNS aukčný postup. Zúčastniť sa aukčného postupu môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku na konkrétnu zákazku zadávanú v DNS. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk a bližšie informácie o procese aukčného postupu budú uvedené aj vo výzve na účasť v aukčnom postupe.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/07/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 24/07/2020
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bude verejným obstarávateľom zverejnené v časti Dokumenty predmetného DNS alebo predmetnej zákazky.

3.Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi / uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine, a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Žiadosti o zaradenie a ponuky budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5. Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom v systéme Josephine.

6. Elektronický katalóg (tzv. eKatalóg alebo Speed katalóg)

Sortiment a štruktúra eKatalógu (Speed katalóg)

— Verejný obstarávateľ definuje sortimentný katalóg (Speed katalóg), vrátane špecifikácií jednotlivých položiek a skupín tohto katalógu. Sortimentný katalóg je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov,

— Sortimentný katalóg zodpovedá predmetu DNS,

— Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na doplnenie / aktualizáciu tohto sortimentného katalógu. Takto aktualizovaný katalóg bude opätovne zverejnený na totožnej internetovej stránke, mieste, kde sú zverejnené súťažné podklady a bude taktiež zverejnený pri danom DNS v systéme Josephine. O doplnení / aktualizácii sortimentného katalógu budú jednotliví kvalifikovaní záujemcovia informovaní pomocou komunikačného rozhrania systému Josephine.

7. Zadávanie hodnôt do elektronického katalógu

— Vlastné hodnoty / ceny zadáva do elektronického katalógu len zaradený záujemca. Prázdny katalóg bude sprístupnený všetkým záujemcom (aj všetkým užívateľom záujemcu) ihneď po zaradení záujemcu do DNS a bez obmedzenia bude možné hodnoty / ceny v čase aktualizovať, prípadne ich zrušiť. Zadanie hodnôt do katalógu k príslušnej položke vykoná záujemca vložením ponukovej ceny do stĺpcov názov jednotková cena bez DPH, jednotková cena s DPH a Vyplniť DPH,

— Termín a podmienky dodania položiek uvedených v katalógu sú verejným obstarávateľom určené v návrhu Kúpnej zmluvy,

— Verejný obstarávateľ nemá sprístupnené hodnoty / ceny v elektronickom katalógu žiadneho zo záujemcov. Táto časť katalógu je neverejná a informácie v nej uvedené sú sprístupnené len danému záujemcovi.

8. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW Proebiz.

9. Bližšie informácie o podmienkach vykonania elektronickej aukcie sú špecifikované v súťažných podkladoch.

10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/06/2020