Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Urakat - 278656-2019

14/06/2019    S113    Urakat - Käyttöoikeusurakat - Käyttöoikeussopimuksen tekomenettely 

Suomi-Liminka: Rakennustyöt

2019/S 113-278656

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/23/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186553-2
Postiosoite: Liminganraitti 10 C
Postitoimipaikka: Liminka
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 91900
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eemeli Antinmaa
Sähköpostiosoite: eemeli.antinmaa@promen.fi
Puhelin: +358 444973645

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.liminka.fi

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/liminka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Hakemukset tai soveltuvissa tapauksissa tarjoukset on lähetettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/liminka?id=238769&tpk=dadbb386-82ef-4fbf-add7-8503ac581bd3
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka

Viitenumero: 238769
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 4 §:n mukaisena käyttöoikeusurakkana, jossa tarjoaja rakennuttaa tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden toiminnalliset, laadulliset ja tekniset vaatimukset täyttävän liikuntahallin osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Liikuntahalli toteutetaan osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Limingan liikuntahallia koskeva käyttöoikeusurakka. Tarjoaja vastaa liikuntahallirakennuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja operoinnista ja osavuokraa rakennettavan liikuntahallirakennuksen vuokrasopimusluonnoksessa määritellyllä palvelukokonaisuudella Limingan kunnalle 12 vuoden vuokra-ajaksi tämän hankintailmoituksen mukaisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Limingan kunta toimii kohteen osavuokraajana ja vuokraa sen käyttöönsä peruskoulun lukukauden (elo-toukokuu) toiminta-aikana arkipäivisin (ma-pe) klo 8:00–16:00 edellä mainituksi vuokra-ajaksi. Limingan kunta vuokraa tätä hankintaa varten tontin tarjoajan käyttöön erillisellä maanvuokrasopimuksella.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.
  • Peruste: Hinnan (kokonaisvuokra = vuokra-aika x (tarjottu pääomavuokra + tarjottu ylläpitovuokra)) painoarvo on 80 %
  • Peruste: Laadun painoarvo on 20 %. Laadun osatekijät kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 600 000.00 EUR
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankinnan kohde on Limingan kunnan vuokra-ajalla pääosin koululiikuntakäytössä. Muuna aikana hankinnan kohteen käyttö on tarjoajan vapaasti järjestettävissä, kunhan toiminta vastaa asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta. Korvauksen hankinnan kohteen toteutuksesta, ylläpidosta ja operoinnista tarjoaja saa vuokraamalla tiloja Limingan kunnan lisäksi myös muiden alueen toimijoiden käyttöön.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ja lyhyt kuvaus ehdoista, ilmoitus vaadittavista tiedoista ja asiakirjoista:

— Tarjoajaan ei kohdistu hankintalain §:n 80 mukaisia poissulkemisperusteita.

– Tarjoaja täyttää työnantajana lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoitteet. Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista, maininta vaadituista tiedoista ja asiakirjoista:

Tarjoajan kahden (2) viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon keskiarvo on vähintään 6 000 000,00 EUR. Tarjoajalla tulee olla hankinnan kohteen kannalta relevantti toiminnan vastuuvakuutus, jonka suuruus on vähintään 1 000 000 EUR per vahinko. Toiminnan vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista, maininta vaadituista tiedoista ja asiakirjoista:

Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät resurssit ja osaaminen sekä taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen.

Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä pääurakoitsijalla tulee olla pääurakoitsijakokemusta:

– Viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhden (1) > 2 000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) toteuttamisesta.

– Viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhdestä (1) valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen toteuttamisesta (uudisrakennus). Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä pääsuunnittelijalla tulee olla:

– Arkkitehdin koulutus

– Yhteensä vähintään viisi (5) vuotta aiempaa kokemusta pääsuunnittelijan tehtävistä.

– Kokemusta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhden (1) > 2 000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) pääsuunnittelijan tehtävistä.

– Kokemusta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhdestä (1) valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen pääsuunnittelijan tehtävistä (uudisrakennus).

Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä vastaavalla LVI-suunnittelijalla tulee olla:

– LVI-insinöörin koulutus

– Yhteensä vähintään viisi (5) vuotta aiempaa kokemusta LVI-suunnittelijan tehtävistä.

– Kokemusta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhden (1) > 2 000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) LVI-suunnittelijan tehtävistä.

– Kokemusta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yhdestä (1) valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen LVI-suunnittelijan tehtävistä (uudisrakennus). Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.5)Varattuja käyttöoikeussopimuksia koskevat tiedot
III.2)Käyttöoikeussopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen ehdot:

Sopimuksen ehdot ja purkulausekkeet ovat kirjattuna liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

III.2.3)Tietoa käyttöoikeussopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Osallistumishakemusten jättämisen tai tarjousten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/06/2019