Būvdarbi - 278657-2019

14/06/2019    S113    Būvdarbi - Būvdarbu koncesijas - Koncesijas piešķiršanas procedūra 

Bulgārija-Plovdiv: Ar sporta laukumu struktūrām saistīti celtniecības darbi

2019/S 113-278657

Paziņojums par koncesiju

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/23/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kmet na obshtina Plovdiv
Pasta adrese: pl. „Tsentralen“ No. 1
Pilsēta: Plovdiv
NUTS kods: BG421
Pasta indekss: 4000
Valsts: Bulgārija
E-pasts: info@plovdiv.bg
Tālrunis: +359 32656495 / +359 32656456
Fakss: +359 32656713

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.plovdiv.bg

Pircēja profila adrese: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://nkr.government.bg/
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Pieteikumi vai attiecīgā gadījumā piedāvājumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Възлагане на концесия за строителство на спортен комплекс — стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи

II.1.2)Galvenās CPV kods
45212221
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

По своя предмет концесията представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, която се определя съобразно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите като концесия за строителство. Предметът на концесията включва:

1) изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за концесиите; и

2) предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на спортен комплекс — стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 80 335 380.00 BGN
II.1.6)Informācija par daļām
Šī koncesija ir sadalīta daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
92610000
45212200
45231110
45233141
45236100
92622000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG421
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Спортен комплекс — стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, находящ се в р-н „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Концесионна територия:

Концесионната територия е поземлен имот с идентификатор 56784.540.81, находящ се в град Пловдив, с обща площ от 96 892 кв. м и представляващ публична общинска собственост, върху който е разположен обектът на концесията.

2. Обект на концесията:

Обектът на концесията обхваща:

1. Сгради — публична общинска собственост.

2. Следните принадлежности: прилежащата техническа инфраструктура.

3. Приращенията и подобренията върху обекта на концесия, върху концесионната територия и върху принадлежностите, извършени от концесионера с негови средства за срока на концесията при условия и ред, определени в концесионния договор.

Концесията представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите.

3. Предмет на концесията:

Концесията представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, когато публичен орган възлага на икономически оператор както изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2, така и предоставянето и управлението на услуги, концесията се определя като концесия за строителство. Следователно съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията на спортен комплекс — стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи — публична общинска собственост, следва да бъде определена концесия за строителство.

На концесионера ще бъде възложено:

a) изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за концесиите за реконструкция и модернизация на спортен комплекс — стадион „Локомотив“, и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото да получава приходи от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или да извършва със строежа друга търговска дейност; и

б) предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на спортен комплекс — стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, заедно с правото да експлоатира тези услуги, включително правото да получава приходи от извършването им при поемане на оперативния риск.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Koncesija tiek piešķirta, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 80 335 380.00 BGN
II.2.7)Koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 420
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията, условията за изпълнение на концесията и минималните изисквания към офертите са посочени в документацията за концесията.

Процедурата за определяне на концесионер е открита.

В процедурата може да участва група от икономически оператори при условията на Закона за концесиите и документацията за концесията.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību koncesijām
III.2)Nosacījumi saistībā ar koncesiju
III.2.2)Koncesijas izpildes nosacījumi:

Съгласно раздел III, клауза 2 „Условията за осъществяване на концесията“ от документацията за концесията.

III.2.3)Informācija par darbiniekiem, kas atbildīgi par koncesijas izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Pieteikumu iesniegšanas vai piedāvājumu saņemšanas termiņš
Datums: 07/08/2019
Vietējais laiks: 17:15
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Комисия за защита на конкуренцията
Pasta adrese: бул. „Витоша“ № 18
Pilsēta: София
Pasta indekss: 1000
Valsts: Bulgārija
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Tālrunis: +359 29356222
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: https://www.cpc.bg

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба се подава в 10-дневен срок от:

1. публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка;

2. съобщаването или уведомяването за съответното решение, с изключение на решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата;

3. узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019