Lucrări - 278659-2019

14/06/2019    S113    - - Lucrări - Anunț de atribuire contract de concesiune - Procedura de atribuire a contractului de concesiune 

România-Cluj-Napoca: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2019/S 113-278659

Anunţ de atribuire a concesiunii

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Legal Basis:

Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Municipiul Cluj-Napoca
4305857
Str. Moţilor nr. 1-3
Cluj-Napoca
400001
România
Persoană de contact: Lucia Lupea
Telefon: +40 264596030
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Fax: +40 264431575
Cod NUTS: RO113

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concesionarea lucrărilor pentru realizarea și exploatarea unor imobile cu funcțiuni complexe pe terenul aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106

Număr de referinţă: 5
II.1.2)Cod CPV principal
45200000
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Concesionarea lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106. Se pot solicita clarificari cu 25 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor si raspunsul se va transmite cu 15 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

Ofertantii pot opta fie pentru o investitie cu destinatia hotel de minim 200 camere, clasificare turistica 4 stele conform SF, fie pot opta pentru cladire de birouri si servicii conexe, minim clasa A, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Municipiul Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Concesionarea lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106. Se pot solicita clarificari cu 25 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor si raspunsul se va transmite cu 15 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

Ofertantii pot opta fie pentru o investitie cu destinatia hotel de minim 200 camere, clasificare turistica 4 stele conform SF, fie pot opta pentru cladire de birouri si servicii conexe, minim clasa A, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile descrise mai jos:
  • Criteriu: Nivelul redeventei.
  • Criteriu: Modul de asigurare a protecţiei mediului, reprezentat prin cea mai mare suprafațǎ cu vegetație propusǎ în cadrul investiției (în mp).
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 480
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Forma procedurii
Procedură de atribuire cu publicarea prealabilă a unui anunţ de concesionare
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.1.11)Caracteristici principale ale procedurii de atribuire:
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură

Secțiunea V: Atribuirea concesiunii

Lot nr.: 1
Se atribuie o concesiune/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Concesiunea/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019