Supplies - 278686-2020

16/06/2020    S115

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2020/S 115-278686

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Chetvarta mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Sofiya“ EAD
National registration number: 000689047
Postal address: bul. „Makedoniya“ No. 38
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Liliya Slavkova
E-mail: mbal4@abv.bg
Telephone: +359 29532485-408
Fax: +359 28519211
Internet address(es):
Main address: www.4mbal.bg
Address of the buyer profile: http://www.4mbal.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.4mbal.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД

Reference number: 000689047
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на поръчката: доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД.

Диагностичните реактиви и консумативи, предмет на процедурата, са представени чрез номенклатури „Диагностични реактиви и консумативи“, необходими за дейността на клинична, микробиологична и патологоанатомична лаборатории. В приложената техн. спецификация са посочени техните номенклатури с цел избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при условията и реда на ЗОП. Номенклатурите диагн. реактиви и консумативи са конкретизирани по видове диагн. реактиви и консумативи, обозначени със собствен пореден номер, подробно описани в техн. спецификация — приложение № 1, по вид, мерна единица и съответното им кол-во с оглед на предназначението им за наличните лабораторни апарати. В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителят е предвидил възможност за преставяне на оферти за 1 или повече от номенклатурите.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 370 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Лабораториите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД, гр. София, бул. „Македония“ № 38.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка е доставка на диагностични реактиви и консумативи. В срока на договора се извършват периодични доставки въз основа на писмени заявки от възложителя в рамките на договорените количества по номенклатури диагностични реактиви и консумативи, представени в техническата спецификация — приложение 1 от документацията и в съответствие с оферираните единични цени.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 370 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Минимални изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

1. Да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция на лекарствата по реда на глава 5 от Закона за медицинските изделия или от регулаторен орган на държава членка и да е вписан в Регистъра на Изпълнителната агенция по лекарствата на търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия.

Чуждестранните участници да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Информацията относно минималното изискване към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП.

1. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът, съответно изпълнителят представя разрешение за търговия на едро и/или внос на медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата, по реда на глава 5 от Закона за медицинските изделия или от регулаторен орган на държава — членка.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „сходни“ доставки следва да се разбират доставки на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на лечебни заведения.

При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, съответно изпълнителят представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Информацията относно минималното изискване към техническите и професионални способности участникът попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „сходни“ доставки следва да се разбират доставки на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на лечебни заведения.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът, съответно изпълнителят представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Информацията относно минималното изискване към техническите и професионални способности участникът попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС. Условията и срокът за задържане и освобождаването ѝ се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Доставките се извършват периодично въз основа на писмени заявки от възложителя в 5-дневен срок от получаването ѝ, а при спешни случаи — до края на следващия работен ден. Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след получаване на фактура.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 045-105965
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/09/2020
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/09/2020
Local time: 10:00
Place:

Заседателната зала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД, гр. София, бул. „Македония“ № 38

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и средствата за масово осведомяване.

Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Обстоятелства, при които участникът се отстранява от участие в процедурата:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

1.9. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

1.10. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

1.11. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

1.12. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и/или на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

1.13. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

1.14. е свързано лице с друг/и участник/ци в процедурата;

1.15. е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност на офертата си;

1.16. е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

1.17. са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество за ограничения след освобождаване от висша публична длъжност;

1.18. е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

1.19. в ценовото си предложение е допуснал аритметична грешка.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/06/2020